بررسی رابطه‌ بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مسئله روزافزون روابط جنسی فرازناشویی به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌زا در ساختار و ثبات خانواده، توجه بسیاری از متخصصان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این پژوهش از میان عوامل متعدد روانی ـ اجتماعی مؤثر در این زمینه به بررسی سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی در میان زنان پرداخته است. به منظور رسیدن به اهداف پژوهش ابتدا 55 نفر از زنان متأهلی که به علت داشتن روابط نامشروع در مرکز مبـارزه بـا مفاسد اجتماعـی شهر تهران بازداشت شده‌ بودند، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه کنترل نیز شامل 70 نفر از زنانی که روابط فرازناشویی نداشتند، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
هر دو گروه پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و نمودارهای مربوطه، از آزمون خی‌دو و ضریب فای و کرایمر استفاده شد.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین سبک دلبستگی ناایمن و روابط فرازناشویی رابطه وجود دارد (01/0P

کلیدواژه‌ها