پیش‌بینی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده ایرانی (احساس ما بودن- مرز منعطف- پیوستن) بر اساس سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تنظیم شناختی هیجان و سبک‌های دلبستگی همسران

زهره حاجی زاده خنامانی؛ مونا چراغی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 515-533

https://doi.org/10.48308/JFR.18.3.515