کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
رابطۀ بین ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-218

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی


رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 99-111

عباس رحیمی‌نژاد؛ محسن پاک‌نژاد


بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کًرد

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 391-403

صدیقه خانی مجد؛ تقی پورابراهیم؛ جلیل فتح آبادی


بررسی تأثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

علیرضا مرادی؛ سعید اکبری‌زردخانه؛ فرشته چراغی؛ خدیجه فولادوند


اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

بهناز جوادی؛ سیمین حسینیان؛ عبدالله شفیع‌آبادی