نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایۀ روان‌شناختی و عملکرد خانواده در پیش‌بینی گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان در نوجوانان دختر 13 تا ۱۵ سال بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر 13 تا 15سالۀ شهرستان بیجار می‌باشد که در سال تحصیلی ۱۴۰1ـ۱۴۰0 مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعۀ موردنظر، 306 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای نمونه در نظر گرفته شد که پنج مدرسه به‌صورت هدفمند انتخاب شد و لینک الکترونیکی پرسش‌نامه‌ها در داخل گروه اصلی هر مدرسه قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نمرۀ کلی سرمایۀ روان‌شناختی و عملکرد خانواده با گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان در میان نوجوانان دختر 13 تا ۱۵ سال همبستگی منفی‌ و معناداری وجود دارد (05/0≥p). همچنین مؤلفه‌های سرمایۀ ‌روان‌شناختی و عملکرد خانواده توانستند در مجموع، ۷/۱۳ درصد از واریانس گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان کل را در نوجوانان دختر 13 تا ۱۵ سال پیش‌بینی نمایند. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که سرمایۀ روان‌شناختی و عملکرد خانواده در گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان در نوجوانان دختر 13 تا 15 سال نقش ‌دارند. اما نقش سرمایۀ روان‌شناختی در پیش‌بینی رفتارهای خودآسیب‌رسان (بعد مستقیم و بعد غیرمستقیم) نسبت به عملکرد خانواده پررنگ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Tendency to Self-Harming Behaviors in Teenage Girls 13 to 15 Years Old based on Psychological Capital and Family Performance

نویسندگان [English]

  • giti sobhani
  • Hajar Falahzade
  • hossein pourshahriar

Department of Counseling, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role of psychological capital and family functioning in predicting the tendency to self-harming behaviors in female teenagers aged 13-15 years. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the present study includes all 13 to 15-year-old female students in Bijar City who were studying in the 2021-2022 academic year. From the target population,306 people were selected using the Cochran's formula for which five schools were selected purposefully. And the electronic link of the questionnaires was placed within the school social media groups. For data analysis, SPSS software were used. The results showed that there is a significant negative correlation between the overall score of psychological capital and family functioning with a tendency to self-harming behaviors among 13-15 year old female teenagers (p≥0.05). Also, psychological capital and family performance in total were able to predict,13.7% of the variance of tendency to total self-harming behaviors in 13-15 year old female teenagers. According to the findings, it can be demonstrated that psychological capital and family performance play a role in the tendency to self-harming behaviors in teenage girls aged 13-15 years. But the role of psychological capital in predicting self-harming behaviors (direct and indirect dimensions) was more prominent than family performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Functioning
  • Psychological Capital
  • Self-Harming Behaviors
  • Teenager