پیش‌بینی گرایش به رفتارهای خود‌آسیب‌رسان در نوجوانان دختر 13 تا 15 سال بر اساس سرمایۀ روان‌‌شناختی و عملکرد خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایۀ روان‌شناختی و عملکرد خانواده در پیش‌بینی گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان در نوجوانان دختر 13 تا ۱۵ سال بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر 13 تا 15سالۀ شهرستان بیجار می‌باشد که در سال تحصیلی ۱۴۰1ـ۱۴۰0 مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعۀ موردنظر، 306 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای نمونه در نظر گرفته شد که پنج مدرسه به‌صورت هدفمند انتخاب شد و لینک الکترونیکی پرسش‌نامه‌ها در داخل گروه اصلی هر مدرسه قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نمرۀ کلی سرمایۀ روان‌شناختی و عملکرد خانواده با گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان در میان نوجوانان دختر 13 تا ۱۵ سال همبستگی منفی‌ و معناداری وجود دارد (05/0≥p). همچنین مؤلفه‌های سرمایۀ ‌روان‌شناختی و عملکرد خانواده توانستند در مجموع، ۷/۱۳ درصد از واریانس گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان کل را در نوجوانان دختر 13 تا ۱۵ سال پیش‌بینی نمایند. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که سرمایۀ روان‌شناختی و عملکرد خانواده در گرایش به رفتارهای خودآسیب‌رسان در نوجوانان دختر 13 تا 15 سال نقش ‌دارند. اما نقش سرمایۀ روان‌شناختی در پیش‌بینی رفتارهای خودآسیب‌رسان (بعد مستقیم و بعد غیرمستقیم) نسبت به عملکرد خانواده پررنگ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Tendency to Self-Harming Behaviors in Teenage Girls 13 to 15 Years Old based on Psychological Capital and Family Performance

نویسندگان [English]

  • giti sobhani
  • Hajar Falahzade
  • hossein pourshahriar
Department of Counseling, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role of psychological capital and family functioning in predicting the tendency to self-harming behaviors in female teenagers aged 13-15 years. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the present study includes all 13 to 15-year-old female students in Bijar City who were studying in the 2021-2022 academic year. From the target population,306 people were selected using the Cochran's formula for which five schools were selected purposefully. And the electronic link of the questionnaires was placed within the school social media groups. For data analysis, SPSS software were used. The results showed that there is a significant negative correlation between the overall score of psychological capital and family functioning with a tendency to self-harming behaviors among 13-15 year old female teenagers (p≥0.05). Also, psychological capital and family performance in total were able to predict,13.7% of the variance of tendency to total self-harming behaviors in 13-15 year old female teenagers. According to the findings, it can be demonstrated that psychological capital and family performance play a role in the tendency to self-harming behaviors in teenage girls aged 13-15 years. But the role of psychological capital in predicting self-harming behaviors (direct and indirect dimensions) was more prominent than family performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Functioning
  • Psychological Capital
  • Self-Harming Behaviors
  • Teenager
احمدی طهورسلطانی، م.، عسگری، م.، توقیری، ا. (1392). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت‌کنندۀ سوءمصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت. اعتیادپژوهی، 7(27)، 149-160.
اصلانی، خ.، امان‌اللهی، ع.، ولدمومن، پ.، تقی پور، م. (1393). بررسی رابطۀ ساده و تعدیلگر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی‌گرا در بین دانش‌آموزان پایۀ اول دبیرستان‌های شهر اهواز، فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، ۲۰، 79-59.
امان‌اللهی، ع.، اصلانی، خ.، مضری ابراهیمی، ن.، درخور، ف. (1392). بررسی رابطۀ عملکرد خانواده و ویژگی‌های شخصیتی با آمادگی اعتیاد. مشاورۀ کاربردی، 1، 76-63.
پرویزی، س.، امینی‌زاده، خ.، ثناگو، ا.، سپهوند، ف. (1388). تبیین مفهوم خانوادۀ سالم از دیدگاه نوجوانان زنجانی. پژوهش پرستاری، 4، 17-7.
پناهی، ا .، فاتحی‌زاده، م. (1394). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ روان‌شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی زن و جامعه، 6(3)، 41-58.
پورابراهیم، ت.، یاری، س.، عسگری، آ. (1399). نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی. روان‌شناسی فرهنگی. 4(1)، 104-115.
پیوسته‌گر، م. (1392). شیوع رفتار خودآسیبی عمدی و رابطۀ آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر. مطالعات روان‌شناختی، 9(3)، 29-51.
تاجری، ب. (1395). اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان، روان‌شناسی مدرسه، 5، 55-39.
ثنایی‌ذاکر، م. ب (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
شاه‌حسینی، ز.، سیمبر، م.، رمضان‌خانی، ع.، علوی‌مجد، ح. (1391). نیازهای روانی ـ عاطفی دختران نوجوان. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 15(1)، 60-67.
حسینیان، س.، زهرایی، ش.، خدابخشی کولایی، آ. (1384). مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی. پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره)، 4(16)، 46-25.
دهقان‌نژاد، س.، حاج‌حسینی، م.، اژه‌ای، ج. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی دختران نوجوان ناسازگار. روان‌شناسی مدرسه، 6، 67-49.
دیانت‌نسب، م.، جاویدی، ح .ا.، و بقولی، ح. (1393). نقش واسطه‌گری استرس شغلی در رابطۀ بین سرمایۀ روان‌شناختی با عملکرد شغلی کارکنان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4(15)، 75-89.
عباس‌پور، ذ .ا.، کریمی وردنجانی، م.، و خجسته‌مهر، ر. (1398). نقش واسطه‌ای تحقق انتظارات زناشویی در تأثیر رضایت زناشویی بر انتظارات زناشویی بالا، خوش‌بینی و خودکارآمدی ارتباطی در کارکنان دانشگاه. پژوهشنامۀ روان‌شناسی مثبت، 5، 14-1.
گنجی، ح. (1376). بهداشت روانی، تهران: ارسباران.
طاهباز حسین‌زاده، س.، قربانی، ن.، و نبوی، س. م (1390). گرایش‌های شخصی خودتخریبی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل: شواهد و افق‌ها. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 12، 44-35.
منصور، م. (1395). روان‌شناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: سمت.
موسی‌وند، م.، بگیان، م. ج. (1399). نقش ادراک نابرابری جنسیتی، خودانضباطی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 10(39)، 141-162.
نجاریان، ف. (1374). عوامل مؤثر در کارایی خانواده: بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سنجش خانواده. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
 
Abbaspour, Z., Karimi Vardanjani, M., & Khojastehmehr, R. (2020). The Mediating Role of Fulfillment of Marital Expectations in the effect of Marital Satisfaction on High Marital Expectations, Optimism and Relationship Self-Efficacy in University Personell. Positive Psychology Research, 5(4), 1-14     [ in Persian].
Ahmadi, T. S. M., Asgarim., Toghiri, A. (2013). The Effectiveness of Life Skills Training on Reduction of the Risk and Enhancement of the Protective Factors against Drug Abuse for Delinquency Children in Reformatory Place, Research on Addiction, 7(27), 149-160 [in Persian].
.
American Psychiatric Association(APA). Diagnostic and Statistical manual of the American Psychiatric Association. 5th ed. Arlington(VA): APA;2013
Amanelahi, A., Aslani, Kh., Mazeri Ebrahimi, N., & Darkhor, F. (2013). A Study of Relationship Between Family Function and Personality Characteristics with Addiction Potential, Journal of Applied Counseling, 3(1), 63-76 [in Persian].
Asarnow, J. R., Porta, G., Spirito, A., Emslie, G., Clarke, G., Wagner, K. D., ... & Brent, D. A. (2011). Suicide attempts and nonsuicidal self-injury in the treatment of resistant depression in adolescents: findings from the TORDIA study. Journal of the American Academy of Child &
AdolescentPsychiaty,50(8), 772-781.
Aslani, Kh., Amanelahi, A., Valadmomen, P., & Taghipour, M. (2015). Simple and Moderator Relationship of Hopelessness and Family Function with Suicidal Ideation among High Schools Student in Ahwaz City, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 5(20), 59-79 [in Persian].
Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of occupational health psychology15(1), 17.‌
Bayrami, M., Abad, T. H. N., Ghoradel, J. A., Daneshfar, S., Heshmati, R., & Moslemifar, M. (2012). The role of positive and negative affectivity, optimism, pessimism, and information processing styles in student psychological adjustment. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 306-310[in Persian].
Bist, S., & Gera, M. (2015). Role of parental involvement in adjustment of children with learning disability. International Journal on Recent Trends in Life Science & Mathematics2(2), 07-10.
Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour research and therapy44(4), 585-599.
Chung, T., Langenbucher, J., Labouvie, E., Pandina, R. J., & Moos, R. H. (2001). Changes in alcoholic patients' coping responses predict 12-month treatment outcomes. Journal of Consulting and Clinical psychology69(1), 92‌
Cuomo, C., Sarchiapone, M., Di Giannantonio, M., Mancini, M., & Roy, A. (2008). Aggression, impulsivity, personality traits, and childhood trauma of prisoners with substance abuse and addiction. The American journal of drug and alcohol abuse34(3), 339-345.
Dehghannezhad, S., Hajhosseini, M., Ejei, J. (2017). Effectiveness of Positive Thinking Skill Training on Social Maladjusted Adolescent Girls' social adjustment and Psychological Capital. Journal of School Psychology, 6(1), 48-65[in Persian].
Dianatnasab, M., Javidi, H., Bagholi, H. (2014). The Medition role of Job stress in the Relationship Between Psychological Capital and Personnels Performance of Gachsaran Oil and Gas Company Operating in Dashtgaz. Psychological Methods and Models, 4(15), 75-89[in Persian].
Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster family assessment device. Journal of marital and family therapy9(2), 171-180.
Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of financial economics116(1), 1-22.
Fortune, S., Cottrell, D., & Fife, S. (2016). Family factors associated with adolescent self‐harm: A narrative review. Journal of Family Therapy38(2), 226-256.
Ganji, H. (1997). Mental Health, Tehran: Arsbaran Publication [in Persian].
Gillies, D., Christou, M. A., Dixon, A. C., Featherston, O. J., Rapti, I., Garcia-Anguita, A., ... & Christou, P. A. (2018). Prevalence and characteristics of self-harm in adolescents: meta-analyses of community-based studies 1990–2015. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry57(10), 733-741.
Hashemi, Z. (2020). Effectiveness of metacognitive therapy in patient with depression: 2 years follow up. Journal of Research in Psychopathology1(1), 20-28.
Hawton, K., Saunders, K. E., & O'Connor, R. C. (2012). Self-harm and suicide in adolescents. The Lancet379(9834), 2373-2382.
Hawton, K., Witt, K. G., Salisbury, T. L. T., Arensman, E., Gunnell, D., Townsend, E., ... & Hazell, P. (2015). Interventions for self‐harm in children and adolescents. Cochrane database of systematic reviews, (12).
Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of general psychology6(4), 307-324.‌
Hosseinian, S., Zahraei, Sh., Khodabakhshi Kolayi, A. (2004). Comparison and relationship between family functioning and mental health of teenagers who run away from home with normal teenagers. Counseling Research, 4(16), 25-46[in Persian].
Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press.
Kaur, S. (2018). Gender differences and relationship between internet addiction and perceived social self-efficacy among adolescents. Indian Journal of Health & Wellbeing9(1).‌
Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge (Vol. 198). Oxford: Oxford university press.
Mansour, M. (2015). Genetic psychology: psychological development from birth to old age. Tehran: SAMT Publication [in Persian].
Mathew, J., Dunning, C., Coats, C., & Whelan, T. (2014). The mediating influence of hope on multidimensional perfectionism and depression. Personality and Individual Differences70, 66-71.
Moosivand, M., bagian, M. (2020). The role of perception of gender inequality, self-discipline and social responsibility in predicting academic achievement of female students in Tehran universities. Quarterly Social Psychology Research, 10(39), 162-141.
Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2007). Risk for suicide attempts among adolescents who engage in non-suicidal self-injury. Archives of suicide research11(1), 69-82.
Najarian, F. (1995). Effective factors in family efficiency: Examining the psychometric properties of the family assessment scale. Master's thesis in psychology, Azad University [in Persian].
 
Noller, P., & Callan, V. (2015). The adolescent in the family. Routledge.
Orlando, C. M., Broman-Fulks, J. J., Whitlock, J. L., Curtin, L., & Michael, K. D. (2015). Nonsuicidal self-injury and suicidal self-injury: A taximetrics investigation. Behavior therapy46(6), 824-833.
Osa-Edoh, G. I., & Iyamu, F. I. (2012). Social life adjustment and academic achievement of adolescents in Edo State: implication for counselling. Ozean Journal of Applied Sciences5(2), 159-167.
Panahi, E., Fatehizade, M. (2015). Studying the Relationship between Factors of Psychological Capital and Marital Life Quality among Couples of Isfahan. Quarterly Journal of Women and Society, 6(23), 41-58 [in Persian].
Parvizi, S., Aminizadeh, Kh., Sanago, A., Sepahvand, F., (2009). Explaining the concept of a healthy family from the point of view of Zanjani teenagers. Nursing Research, 4(12-13), 7-17 [in Persian].
Peterson, S. J., & Byron, K. (2008). Exploring the role of hope in job performance: Results from four studies. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior29(6), 785-803.‌
Peyvastegar, M. (2013). The rate of deliberate self- harming in girl’s students and relationship with loneliness &Attachment styles. Journal of Psychological Studies, 9(3), 29-52 [in Persian].
Pourebrahim, T., Yari, S., Asgari, A. (2020). The role of emotional climate and family function in high risk driving behaviors of a group of Tehran drivers. Cultural Psychology, 4(1), 104-115 [in Persian].
Ran, H., Cai, L., He, X., Jiang, L., Wang, T., Yang, R., ... & Xiao, Y. (2020). Resilience mediates the association between school bullying victimization and self-harm in Chinese adolescents. Journal of affective disorders277, 115-120.‌
Robbins, S., Millet, B., Caccioppe, R., & Waters-Marsh, T. (1998). Organisational behaviour, 2ndEdn. Australia: Prentice Hall.
Ryan, C., Epstein, N. B., Keitner, G. I., Miller, I. W., & Bishop, D. S. (2012). Evaluating and treating families: The McMaster approach. Routledge.
Sanai Zaker, M. B. (2000). family and marriage scales. Tehran: BESAT Publications Institute [in Persian].
Sansone, R. A., Gage, M. D., & Wiederman, M. W. (1998). Investigation of borderline personality disorder among nonpsychotic, involuntarily hospitalized clients. Journal of Mental Health Counseling20(2), 133.‌
Sansone, R. A., Sellbom, M., & Songer, D. A. (2018). Borderline personality disorder and mental health care utilization: The role of self-harm. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment9(2), 188.
Sansone, R. A., Wiederman, M. W., & Sansone, L. A. (1998). The self‐harm inventory (SHI): Development of a scale for identifying self‐destructive behaviors and borderline personality disorder. Journal of clinical psychology54(7), 973-983.
Seligman, M. E. (2000). Positive psychology/MEP Seligman & M. Csikszentmihalyi. American psychologist55(1), 5-14.
Shahhosseini, Z., Simbar M., Ramezankhani A., Alavi Majd H. (2012). Psycho-Emotional Needs of Female Adolescents, Hakim Health Systems research journal, 15(1), 60-67.
Tahbaz Hoseinzadeh, S., Ghorbani, N., Nabavi, S. M. (2012). Comparison of self-destructive tendencies and integrative self-knowledge among multiple sclerosis and healthy people, Contemporary psychology, 6(2), 35.
Tajeri, B. (2016). Effectiveness of problem solving training on interpersonal sensitivity & aggression in students. Journal of School Psychology, 5(3), 39-55.
Tan, L., & Martin, G. (2015). Taming the adolescent mind: A randomised controlled trial examining clinical efficacy of an adolescent mindfulness‐based group programme. Child and Adolescent Mental Health20(1), 49-55.
Tian, X., Yang, G., Jiang, L., Yang, R., Ran, H., Xie, F., ... & Xiao, Y. (2020). Resilience is inversely associated with self-harm behaviors among Chinese adolescents with childhood maltreatment. PeerJ8, e9800.
Ucol-Ganiron Jr, T. (2012). The additive value of psychological capital in predicting structural project success and life satisfaction of structural engineers. International Journal of Social Science and Humanity2(4), 291.‌
Walsh, B. W. (2012). Treating self-injury: A practical guide. Guilford Press.
Whisman, M. A. (2019). Psychopathology and couple and family functioning. In APA handbook of contemporary family psychology: Applications and broad impact of family psychology, Vol. 2 (pp. 3-20). American Psychological Association.