اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان بوده است. روش پژوهش، نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های بزرگ دولتی منطقه دو شهر تهران بود که از طریق ترکیبی از روش نمونه‌گیری تصادفی و خوشه‌ای 50 نفر (برای دو گروه 25 نفری آزمایش و گواه) انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)، می‌باشد که به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس به وسیله نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که این روش بر بهبود عملکرد خانواده مادران مؤثر می‌باشد. بدین معنا که آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای، «نقش-ها»، «حل مسئله» و «ابراز عواطف» آنان را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها