دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهار 1388 
1. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (مطالعه مقدماتی)

محمدکریم خداپناهی؛ آرزو اصغری؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ ژیلا کتیبایی


3. ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی

فضل ا... احمدی؛ معصومه همتی مسلک پاک؛ منیره انوشه؛ ابراهیم حاجی زاده؛ اسدا... رجب


5. بررسی تأثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

علیرضا مرادی؛ سعید اکبری‌زردخانه؛ فرشته چراغی؛ خدیجه فولادوند


8. اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری وسواس مادران بر افسردگی کودکان آن ها

زهرا صرّامی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ شهلا آکوچکیان