ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (مطالعه مقدماتی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی

3 دانشگاه شهید رجایی

4 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه‌ای بر اساس ادبیات نظری و پرسشنامه‌های موجود در زمینه حمایت اجتماعی تهیه شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه 256 نفری (125 مرد و 131 زن) از بیماران سرطانی متأهل بیمارستان امام خمینی انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا گردیدپرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. روش‌های به‌کار رفته شامل تحلیل گویه‌ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی) و اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل‌ها) بودند. در نتایج تحلیل عاملی 4 عامل شناسایی شدند که عبارتند از: حمایت عاطفی (هیجانی)، حمایت اطلاعاتی، جستجوی حمایت و حمایت ابزاری. اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کـرونـباخ 97/0 بدست آمد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می‌توان گفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی می-توانند حمایت اجتماعی خانواده را به‌گونه‌ای مناسب اندازه‌گیری کنند.

کلیدواژه‌ها