ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 متخصص غدد

چکیده

بیماری­ های مزمن از جمله دیابت می­ توانند اثرات قابل ملاحظه­ ای را بر کیفیت زندگی روزمره مانند ارتباطات خانوادگی، ازدواج و ارتباطات زناشویی داشته باشند. اگرچه تأثیر دیابت در زندگی هر دو جنس مشهود است ولی این تأثیر در تمام جوانب زندگی یک دختر نوجوان برجسته­ تر می­ باشد.هدف این مطالعه تبیین مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت است.در این مطالعه کیفی، تعداد 28 دختر نوجوان، بین 18-13 سال، مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه­ کننده به انجمن دیابت آذربایجان غربی و درمانگاه­ های بیمارستان­ های شهر ارومیه با روش نمونه­ گیری مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع­ آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق انفرادی و گروه­ های متمرکز و تجزیه و تحلیل به روش تحلیل محتوا انجام شد.یافته­ های بدست آمده از تحلیل محتوا نشان داد که مشکلات ازدواج از دیدگاه دختران مبتلا به دیابت متأثر از سه عامل نگرش دختر نوجوان نسبت به تأثیر نامناسب بیماری، نگرش خانواده و جامعه نسبت به بیماری و مسائل روان­شناختی می­ باشد. با توجه به این­که جوامع مختلف دارای نگرش­ها و باورهای متفاوتی هستند که تغییر دادن آن­ها مشکل و نیاز به زمان داشته و از سوی دیگر با توجه به ماهیت مزمن دیابت، نگاه جامعه و خانواده به بیماری دیابت، ویژگی­ های سنی نوجوانان و با توجه به این­که در حال حاضر در کشور ما احتمال ازدواج در این رده سنی وجود دارد و از آن­جایی که مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده دختران نوجوان مبتلا به دیابت مربوط به عوامل متعددی می­باشد، انجام مداخلات مناسب و اصلاح الگوهای سازگاری در این نوجوانان ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. اکرمی، م. (1385). ازدواج فامیلی از دیدگاه مشاوره ژنیتیک و عقاید. مجله بیماری‌های کودکان ایران، (16)3، 365-359.
 2. بنی‌جمالی، ش.، نفیسی، غ.، و یزدی، م. (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی – اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، (1)3، 170-143.
 3. جعفری مژدهی، ا. (1382). عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران. پژوهش زنان، (5)1، 104-83.
 4. حرازی، م. ع.، حسینی مطلق، م.، و صدریان، م. (1380). بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون عوامل مؤثر بر ازدواج. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، (1)9، 43-37.
 5. همتی مسلک پاک، م.، احمدی، ف.، انوشه، م.، حاجی زاده، ا.، اصغرزاده، ح. (1388). مشکلات روانی- اجتماعی دختران نوجوان مبتلا به دیابت. مجله علوم رفتاری، (1)3، 77 -71.
 6. Ahlfield, J. E., Soler, N. G., & Marcus, S. D. (1985). The young adult with diabetes: Impact of the disease on marriage and having children. Diabetes Care Journal, 8(1), 52-56.
 7. Charron, P. D., Hannan, M. F., Sereika, S. M., Becker, D., & Rodgers, F. A. (2006). How to develop CD-ROMs for diabetes education: Exemplar reproductive-health education and awareness of diabetes in youth for girls (READY-Girls). Diabetes Spectrum, 19(2), 110-115.
 8. Cheung, R., Young, C. V., & Canham, D. L. (2006). Quality of life in adolescents with type 1 diabetes who participate in diabetes camp. The Journal of School Nursing, 12(1), 53-58.
 9. Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105–112.
 10. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 11. Jensterle, M., Janez, A., Vrtovec, B., Meden-Vrtovec, H., Pfeifer, M., & Prezelj, J. (2004). Growth, development, and the normal menstrual cycle. Medscape General Medicine, 6(3), 3-11.
 12. Jovanovic, L. (2004). Advances in diabetes for the millennium: Diabetes in Women. Medscape General Medicine, 6(3), 3-12.
 13. Kendall, J. (1999). Axial coding and the grounded theory controversy. Western Journal Nursing Research, 21(6), 743–757.
 14. Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), 1-10.
 15. Mirjana, P. (2001). Psychometric properties of the WHO quality of life questionnaire (WHO QOL- 100) in diabetic patients. Journal of Diabetes Care, 189.
 16. Pilitteri, A. (2002). Maternal & child health nursing (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 17. Sato, E., Ohsawa, I., Kataoka, J., Miwa, M., Tsukagoshi, F., Sato, J., Oshida, Y., & Sato, Y. (2003). Psychological problems of patients with late adolescents’ onset 1Diabetes: Analysis by qualitative research. Nagoya Journal Medical Science, 66(21), 21-29.
 18. Smeltzer, S. C., & Bare, B. B. (2000). Text book of medical-surgical nursing (9th ed.). Philadelphia, USA: Lippincott–Williams & Wilkins.
 19. Spannagel, C., Michaela, G. Z., & Schroeder, U. (2005). Application of qualitative content analysis in user-program interaction research. Forum: Qualitative Social Research, 6(2), 1-15.
 20. Sridhar, G. R., & Madhu, K. (2002). Psychosocial and cultural issues in diabetes mellitus. Current Science, (12), 1556-1564.
 21. Sullivan, B. J. (1979). Adjustment in diabetic adolescent girls: Development of the diabetic adjustment scale. Psychosomatic Medicine, 41(2), 119-126.