کلیدواژه‌ها = زنان
تجربۀ زیستۀ زنان از پدیدۀ ازدواج زودهنگام: یک بررسی کیفی

دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 197-215

10.48308/JFR.19.2.197

علی اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی؛ فاطمه خدمتی بقمچ


بررسی زمینه‌های خشونت (علیه زنان) در خانواده

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

طاهره رییسی؛ مسعود حسین‌چاری


پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی‌های مواجهه با آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه زنان

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیاندخت کیانی