عدالت زناشویی و کیفیت زناشویی: نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آزمون یک الگوی مفهومی برای نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدالت زناشویی و کیفیت زناشویی بود. این پژوهش در چارچوب یک طرح همبستگی انجام شد. شرکت‌کنندگان 322 نفر زن متأهل شهر بابلسر بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند و فرم مشخصات جمعیت‌شناختی، مقیاس عدالت زناشویی (غفاری و همکاران، 2013)، مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان (نلسون و کارول، ۲۰۰۶) و نسخه بازنگری‌شده مقیاس سازگاری زناشویی (باسبی و همکاران، 1995) را تکمیل کردند. با استفاده از برآورد حداکثر درست‌نمایی و روش خود-گردان‌سازی، یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که کناره‌گیری عاطفی در رابطه بین مولفه‌های عدالت زناشویی (توزیعی و رویه‌ای/تعاملی) و رضایت و انسجام زوجی نقش واسطه‌ای دارد. هم‌چنین، یافته‌ها نشان داد که خراب کردن وجهه اجتماعی در رابطه بین عدالت رویه‌ای/تعاملی و توافق و رضایت زوجی نقش واسطه‌ای دارد (05/0 < p). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که وجود عدالت زناشویی می‌تواند کیفیت زناشویی را پیش‌بینی کند. در این میان، پرخاشگری ارتباطی پنهان، می‌تواند یکی از سازوکارهای تأثیر عدالت زناشویی بر کیفیت زناشویی را روشن کند. این نتایج، در طراحی برنامه‌های مشاوره‌ای و درمانی برای زوجین، قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital Justice and Marital Quality: Mediator Effects for Covert Relational Aggression

نویسندگان [English]

 • Majid Ghaffari 1
 • Niloofar Ramazani 2
1 University of Mazandaran
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

The aim of the present study, was to test a conceptual model for the mediating role of covert relational aggression on the relationship between marital justice and marital quality. This research was carried out in the framework of a correlational design. The participants were Three hundred and twenty two women from Babolsar, Iran, who were selected based on convenient sampling. The participants completed the demographic form, The Marital Justice Scale (Ghaffari, et al., 2013), The Covert Relational Scale (Nelson & Carroll, 2006), and The Revised Dyadic Adjustment Scale (Busby, et al., 1995). Using maximum-likelihood estimation and bootstrap procedure, results from path analysis showed that love withdrawal have the role of mediator on the relationship between marital justice components (distributional and procedure/interactional) and dyadic satisfaction and cohesion. Also, the findings revealed that social sabotage have the role of mediator on the relationship between procedure/interactional justice and dyadic consensus and satisfaction (p < 0.05). Based on the findings of the present study, it can be concluded that marital justice can predict marital quality. Meanwhile, covert relational aggression can clarify on of the mechanisms of the effect of marital justice on marital quality. These results can be used to design counseling and therapeutic programs for couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital Justice
 • marital quality
 • Covert Relational Aggression
 • Women
 1. احمدی، ل.، پناغی، ل.، و صادقی، م. (1397). رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی: نقش عوامل شخصیتی. خانواده‌پژوهی، 14(1)، 56-39.
 2. خجسته‌مهر، ر.، کراچیان، م.، و شیرالی‌نیا، خ. (1393). نقش واسطه‌ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و کیفیت زناشویی. روانشناسی خانواده، 1(2)، 40-31.
 3. خجسته‌مهر، ر.، کوچکی، ر.، و رجبی، غ. (1391). نقش واسطه‌ای اِسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده در رابطه‌ بین سبک‌های دلبستگی و کیفیت زناشویی. روان‌شناسی معاصر، 7(2)، 14-3.
 4. خزاعی، س.، نوابی‌نژاد، ش.، فرزاد، و. و زهراکار، ک. (1395). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 10(2)، 88-75.
 5. خزاعی، س.، نوابی‌نژاد، ش.، فرزاد، و. و زهراکار، ک. (1396). پیش‌بینی پرخاشگری پنهان ارتباطی (کناره‌گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبک‌های دلبستگی در زنان متأهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناه. مطالعات زن و خانواده، 5(1)، 129-103.
 6. عیسی‌نژاد، ا.، احمدی، س. ا.، و اعتمادی، عذرا (1389). اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری، 4(1)، 16-9.
 7. گل‌پرور، م.، و حیدریان، س. (1396). نقش تعدیل‌کننده ارزش‌های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتارهای انحرافی. راهبرد فرهنگ، 40، 210-181.
 8. مرتضوی، ن. س.، و عریضی، ح. ر. (1396). تأثیر عدالت رویه‌ای بر پرخاشگری فیزیکی و روان‌شناختی کارکنان شرکت پلی‌اکریل با توجه به نقش تعدیلی خلق منفی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18(2)، 21-11.
 9. موسوی، س. ف. (1396). ابعاد کیفیت زناشویی: بررسی پیش‌بینی‌کننده‌های مولفه‌های تعامل و شیوه‌های حل تعارض زناشویی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 7(11)، 100-81.
 10. Ahmadi, L., Panaghi, L., & Sadeghi, M. (2018). Relationship between family of origin’s autonomy and intimacy with marital adjustment: The role of personality factors. Family Research, 14(1), 39-56.
 11. Ahmet, W., Kiyani, A., & Hashmi, S. H. (2013). The study on organizational cynicism, organizational injustice & breach of psychological contract as the determinants of deviant work behavior. Actual Problems of Economics, 140, 145-154.
 12. Aizpitarte, A., Atherton, O. E., Zheng, L. R., Alonso-Arbiol, I., & Robins, R. W. (2019). Developmental precursors of relational aggression from late childhood through adolescence. Child Development, 90(1), 117-126.
 13. Benjamin, A. J. (2016). Aggression. In H. S. Friedman, Encyclopedia of Mental Health (pp.33-39). New York: Academic Press.
 14. Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models. Newbury Park, CA: Sage: 136-162.
 15. Busby, D. M., Christensen, C., Crane, D. R., & Larson, J. H. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and non-distressed couples: Construction hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 289-308.
 16. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS (2nd Ed.). New York: Routledge.
 17. Carroll, J. S., Nelson, D. A., Yorgason, J. B., Harper, J. M., Ashton, R. H., & Jensen, A. (2010). Relational aggression in marriage. Aggressive Behavior, 36(5), 315-329.
 18. Carver, C. S. (2001). Affect and the functional bases of behavior: On the dimensional structure of affective experience. Personality and Social Psychology Review, 5, 345-356.
 19. Clifford, C. E. (2013). Attachment and covert relational aggression in marriage with shame as a potential moderating variable: A two wave panel study. MA thesis, School of family life, Brigham Young University.
 20. Constantine, M. C., Hage, S. M., Kindaichi, M. M., & Bryant, K. M. (2007). Social justice and multicultural issues: Implications for the practice and training of counselors and counseling psychologists. Journal of Counseling and Development, 85, 24-29.
 21. Cramer, C. M. (2015). Relational aggression/victimization and depression in married couples. PhD dissertation, School of family life, Brigham Young University.
 22. Coyne, S. M., Ehrenerich, S. E., Holmgren, H. G., & Underwood, M. K. (2019). “We’re not gonna be friend anymore”: Associations between viewing relational aggression on television and relational aggression in text messaging during adolescence. Aggressive Behavior, 45(3), 319-326.
 23. Coyne, S. M., Nelson, D. A., Carroll, J. S., Smith, N. J., Yang, C., & Holmgren, H. G. (2017). Relational aggression and marital quality: A five-year longitudinal study. Journal of Family Psychology, 31(3), 282-293.
 24. DeCremer, D. (2005). Procedural and distributive justice effects moderated by organizational identification. Journal of Managerial Psychology, 20, 4-13.
 25. DeCremer, D., & vanDijke, M. (2009). On the psychology of justice as a social regulation tool. Netherlands Journal of Psychology, 65, 114-117.
 26. Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2007). Forgiveness in marital quality: Precursor of consequence in well-established relationships? The Journal of Positive Psychology, 2, 260-268.
 27. Fincham, F. D., & Bradbury, T. N. (1987). The Assessment of Marital Quality: A Reevaluation. Journal of Marriage and Family 49(4): 797-809.
 28. Frankel, L. A., Umemmura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. (2015). Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: Relations with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development, 40, 73-83.
 29. Frousakis, N. N. (2010). Communication in married couples: Exploring the role of betrayal and forgiveness. PhD dissertation, University of Tennessee.
 30. Ghaffari, M. (2016). Spiritual well-being and dyadic adjustment: Mediator effects for family strengths. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 10 (3), 1-8.
 31. Ghaffari, M., Fatehizade, M., Ahmadi, S. A., Ghasemi, V., Baghban, I. (2013). Construction and validation of the Marital Justice Scale: Adaptation of social justice theory in marriage. Europe’s Journal of Psychology, 9 (4), 731-743.
 32. Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2008). Family therapy: An overview. LosAngeles: Thomas Brooks/Cole.
 33. Goldfarb, M. R., & Trudel, G. (2019). Marital quality and depression: A review. Journal of Marriage and Family Review, 55, 737-763.
 34. Golparvar, M., & Heidarian, S. (2017). Moderating Role of Cultural Values in the Relationship between Perceived Justice and Deviant Behaviors. Strategy for Culture, 40, 181-210.
 35. Goodman, L. A., Liang, B., Helms, J. E., Latta, R. E., Sparks, E., & Weintraub, S. R. (2004). Training counseling psychologists as social justice agents: Feminist and multicultural principles inaction. The Counseling Psychologist, 32, 793-837.
 36. Gottman, J. M. (1994). Why marriage succeed or fail: What you can learn from the break through research to make your marriage last. New York: Simon & Schuster.
 37. Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. New York: Psychology Press.
 38. Hayes, A. F. (2009). Beyond Barron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76, 408-420.
 39. Isanezhad, O., Ahmadi S. A., Bahrami, F., Baghban, I., Farajzadegan, Z., & Etemadi, O. (2012). Factor structure and reliability of the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) in Iranian population. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 6, 55-61.
 40. Isanezhad, O., Ahmadi S. A., & Etemadi, O. (2010). Effectiveness of relationship enhancement on marital quality of couples. Journal of Behavioral Sciences, 4(1), 9-16.
 41. Jordan, J. V. (2010). Relational-cultural therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
 42. Khazaei, S., Navabinejad, Sh., Farzad, V., & Zahrakar, K. (2016). The investigating of psychometric properties of Covert Relational Aggression Scale. Journal of Research in Psychological Health, 10(2), 75-88.
 43. Khojasteh Mehr, R., Koochaki, R., & Rajabi, Gh. (2013). Mediating role of relationship attributions and destructive conflict resolution strategies on the relationship between attachment styles and marital quality. Contemporary Psychology, 7(2), 3-14.
 44. Khojasteh Mehr, R., Kerachian, M., & Shirali Nia, Kh. (2016). Mediating role of spouse’s perception of sacrificing behaviors in the relationship between attachment styles and marital quality. Family Psychology, 1(2), 31-40.
 45. Kim, H. K., Shortt, J. W., Tiberio, S. S., & Capaldi, D. M. (2016). Aggression and coercive behaviors in early adult relationships: Findings from Oregon Youth Study-Couples Study. In T. J. Dishion & J. J. Snyder (Eds.), Oxford handbook of coercive relationship dynamics (pp. 169-181).
 46. Khazaei, S., Navabinejad, Sh, Farzad, V., & Zahrakar, K. (2017). Prediction covert relational aggression (social sabotage and love withdrawal) based on attachment styles in married women in Birjand: With shame & guilt as mediator variables. Journal of Woman and Family Studies, 5(1), 103-129.
 47. Kyriazos, T. A. (2018). Applied psychometrics: Sample size and sample power considerations in factor analysis (EFA, CFA) and SEM in general. Psychology, 9, 2207-2230.
 48. Lavee, Y., & Katz, R. (2002). Division of labor, perceived fairness, and marital quality: The effect of gender ideology. Journal of Marriage and Family, 64(1), 27-39.
 49. Lewis, R. A., & Spanier, G. B. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. In Wesley R. Burr. (Ed.), Contemporary theories about the family: Research-based theories (pp. 268-294). New York: Free Press; London: Collier Macmillan.
 50. Marks, S. R. (1989). Toward a systems theory of marital quality. Journal of Marriage and Family, 51(1), 15-26.
 51. Mortazavi, N. S., & Oreyzi, H. R. (2017). The effect of procedural justice on physical and psychological aggression of Polyacrylic company employees considering moderator role of negative affect. Knowledge and Research in Applied Psychology, 18(2), 11-21.
 52. Mosavi, S. F. (2017). Dimensions of marital quality: Investigating the predictors of marital interaction components and conflict resolution styles. Biannual Journal of Applied Counseling, 7(1), 81-100.
 53. Nelson, D. A., & Carroll, J. S. (2006). Couples Relational Aggression and Victimization Scale (CRAViS). Provo, UT: RELATE Institute.
 54. Noller, P., & Fitzpatrick, M. A. (1990). Marital communication in the eighties. Journal of marriage and Family, 52, 832-843.
 55. Nourani, Sh., Seraj Shirvan, F., Shaker, M. T., & Mokhber, N. (2019). The relationship of gender role attitude and division of household labor with couples’ perceived justice. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 7(2), 1673-1682.
 56. O'Leary, K. D., Heyman, R., & Jongsma, AE. (2014). The couples therapy treatment planner, with DSM-5 updates. New York: Wiley & Sons.
 57. Parade, S. H., & Leerkes, E. M. (2011). Marital aggression predicts infant orienting toward mother at six months. Infant Behavior and Development, 34(2), 235-238.
 58. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
 59. Proulx, C., Helms, H. M., & Buehler, C. (2007). Marital quality and personal well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 69(3), 576-593.
 60. Rankin, R. E., & Tyler, T. R. (2005). Justice and cooperation. Netherlands Journal of Psychology, 65, 146-154.
 61. Rasheed, J. M., Rasheed, M. N., & Marley, J. A. (2011). Family therapy: Models and techniques. London: Sage.
 62. Schmitt, M., Kligel, M., & Shapiro, A. (2007). Marital interaction in middle and old age: A predictor of marital satisfaction. The International Journal of Aging and Human Development, 65(4), 283-300.
 63. Sedikides, C., & Brewer, M. B. (2001). Individual self, relational self, collective self. Philadelphia: Psychology Press.
 64. Skogrand, L., Johnson, A. C., Horrocks, A. M., & DeFrain, J. (2011). Financial management practices of couples with great marriages. Journal of Family and Economic Issues, 32, 27-35.
 65. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15-28.
 66. Ullman, J. B. (2001). Structural equation modeling. In B. G. Tabachnick & L. S. Fidell (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed; pp 653- 771). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 67. Umberson, D., Williams, K., Powers, D. A., Liu, H., & Needham, B. 92006). You make me sick: Marital quality and health over the life course. Journal of Health and Social Behavior, 47(1), 1-16.
 68. Wood, B. L. (1995). A developmental biopsychosocial approach to the treatment of chronic illness in children and adolescents. In R. H. Mikesell, D.-D. Lusterman, & S. H. McDaniel (Eds.), Integrating family therapy: Handbook of family psychology and systems theory (pp. 437-455). Washington, DC, US: American Psychological Association.
 69. Zhang, H., & Tsang, S. K. M. (2012). Wives’ relative income and marital quality in Urban China: The role of perceived equity. Social Justice Research, 25(4), 406-420.