بهداشت باروری؛ اهمیت درآمد یا آموزش؟مطالعه تطبیقی کشورهای جهان با تأکید بر مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

بهداشت باروری یکی از ضرورت‌ها و پیش نیازهای رسیدن به توسعه پایدار در جوامع کنونی به‌شمار می‌رود. از همین‌رو در سال‌های اخیر جامعه جهانی به مسئله بهداشت باروری توجه ویژه‌ای نشان داده است. یکی از مهم‌ترین نشست‌ها در این خصوص کنفرانس بین‌المللی قاهره در مورد جمعیت و توسعه است که در سال 1994 تشکیل شد و در آن برنامـه عمل کشورها در خصوص موضوعات مربوط به جمعیت و توسعه تدوین گردید پس از آن برخی کشورها در جهت رشد استانداردهای بهداشت باروری تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند. با این وجود امروز تفاوت‌های قابل توجهی بین کشورهای مختلف جهان از حیث میزان بهداشت باروری وجود دارد. هدف این مقاله اولاً معرفی ابعاد مختلف بهداشت باروری و نمایش وضعیت مناطق مختلف جهان در خصوص شاخص‌های مختلف بهداشت باروری و ثانیاً بررسی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر آن می‌باشد. در این تحقیق از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است. داده‌ها از گزارش بهداشت باروری (2006) و مجموعه شاخص‌های پایداری زیست محیطی گرفته شد‌ه‌اند. نمونه تحقیق شامل 167 کشور از مناطق مختلف جهـان که اطلاعـات آن‌هـا در خصوص معر‌ف‌های بهداشت باروری موجود بود، می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تفاوت معناداری در میزان بهداشت باروری بین مناطق مختلف دنیا وجود دارد، به این صورت که این میزان در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر از مناطق دیگر دنیاست. هم‌چنین کمترین میزان بهداشت باروری در بین کشورهای آفریقا و بعد آسیا یافت می‌شود. هم‌چنین در تبیین عوامل مؤثر بر بهداشت باروری نشان داده شده است که با وجود متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه کشورها، تأثیر متغیرهای فرهنگی و به‌خصوص شاخص آموزش به مراتب بیشتر است.

کلیدواژه‌ها