ساختار قدرت در خانواده و گرایش‌های سرکوب‌گرانه برآمده از آن برحسب نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در شهر آبدانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در ساختار قدرت در خانواده و گرایش‌های سرکوبگرانه برآمده از آن در شهر آبدانان صورت گرفته است. موضوع قدرت در خانواده یکی از مسائل مورد توجه در حوزه‌ جامعه‌شناسی است. در این رابطه نقش و جایگاه دو عامل متمایز از یکدیگر، یعنی انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی، قابل تأمل است.روش تحقیق روش پیمایشی است و جامعه آماری، کلیه زنان متأهل در شهر آبدانان بوده که 400 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌ها، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده و در این تحقیق ساختار قدرت در خانواده به-عنوان متغیر واسطه‌ای در نظر گرفته شده-است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین انرژی عاطفی و ساختار قدرت در خانواده رابطه‌ مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما رابطه‌ معناداری بین وضعیت اقتصادی و ساختار قدرت در خانواده نیست. رابطه متغیرها با گرایش‌های سرکوب‌گرانه به‌عنوان متغیر وابسته نیز حاکی از آن است که بین انرژی عاطفی و گرایش‌های سرکوب‌گرانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. هم‌چنین رابطه معنادار و معکوس بین وضعیت اقتصادی و گرایش‌های سرکوب‌گرانه و رابطه مستقیم و معنادار بین ساختار قدرت و گرایش‌های سرکوب‌گرانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power Structure in Family and Coercive Trends Consequence of it Based on Women’s Emotional Energy and Economic Situation in Abdanan

نویسندگان [English]

 • Maryam Mokhtari
 • Sirus Ahmadi
 • Masumeh Kordipour
University of Yasouj
چکیده [English]

This research carried out with the purpose of determining role of women’s emotional energy and economic situation in power structure in family and coercive trends consequence of it in Abdanan. Subject of power in family is one of the considered  problems in Sociology. In this way role of two differential factors (emotional energy and economic situation) is thinkful. Research method was survey and population were all of married women in Abdanan that were selected 400women as a sample size with performance of multy stage cluster sampling. A researcher-made questionnaire was used for data collection. In this research power structure considered as a mediator variable. Research finging showed that there is significant and direct relation between emotional energy and power structure in family but there isn’t significant relation between economic situation and power structure in family. Relation between variables and coercive trends as a dependent variable is expressive of significant and direct relation between emotional energy and coercive trends. There is significant and reverse relation between economic situation and coercive trends and also significant and direct relation between power structure in family and coercive trends.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family- Women- Power Structure- Emotional Energy- Coercive Trends
 1. امامی‌نصیر محله‌ای، ع. (1383)."بررسی عوامل مؤثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم‌گیری‌های خانوداده"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. ذوالفقارپور، م. حسینیان، س.؛ یزدی، س.م. (1383). " بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشویی زنان کارمند و خانه‌دار شهر تهران" ، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد سوم، شماره 11، صفحات 46-31.
 3. عنایت، ح.؛ سروش، م. (1388). " میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره" ، پژوهش زنان، شماره 1، صفحات 112-85.
 4. صادقی، ف. و مهاجر، ف.؛ حسن‌زاده، ع. و کمالی، ا. (1384)." قدرت در سه نسل زنان تهرانی"، مجلات اطلاع‌رسانی و کتابداری، شماره 96، صفحات 85-60..
 5. گروسی، س. (1387). "بررسی ساختار قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان"، مطالعات زنان ، سال 6، شماره 2، صفحات 25-7.
 6. گیدنز، آ. (1378). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 7. لینگ، آر دی (1373). خویشتن از هم گسیخته، ترجمه خسرو باقری، انتشارات نیلوفر.
 8. منصوریان، م.ک.؛ قادری، ف. (1381). " عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در خانواده مورد: شهر شیراز"، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 30 و 31، صفحات 294-169.
 9. Blood, R.O & D, Wolf.(1969). Husband and Wives, Glencoe tllinois : the Free Press.
 10. Collins,R.(1975). Conflict Sociology, NewYork , Academic Press Inc.
 11. Callins , Randall.(1981).” On the Micro Foundations of Macrosociology, American Journal of Sociology, 86.(5),984-1014.
 12. Kaufman , Gayle.(2001). “The Family as the Focus of Gender Class and Political Struggle”. Journal of Family Issue, pp:216-228.
 13. Laing.R.D.(1969). The Politics of the Family, London, Pengain.
 14. Quek,K.M., Kndsan, M. (2008). "Reshaping Marital Power: How Dual_Career Newlymed Create Equality in Singapore", Journal of Social and Personal Relationship, Vol 25, No 3. P:510.
 15. Turner, J. H. (1998). The Structur of Sociological Theory. London: Wadworth Publishing Company.
 16. Zuo,J., Y, Biyan (2005). " Beyond Resources and Patriarchy: Mrital Constraction of Family Decision Making Power-Inpost-Maourbanchina". Journal of Comparative Studies, Vol. 36, No. 4:pp:601-622.