کلیدواژه‌ها = سبک‌های فرزندپروری
رابطه ادراک از سبک‌های فرزندپروری با ابعاد کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر شهر بیرجند

دوره 9، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 439-450

فریبا فرازی؛ احمد خامسان؛ محمدرضا اسدی‌یونسی


بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و نشانگان برونی‌سازی شده در کودکان 7 تا 9 سال

دوره 4، شماره 1، مرداد 1387

پریساسادات سیدموسوی؛ حسین نادعلی؛ سعید قنبری