بررسی رابطه میان انواع سبک‌های فرزندپروری والدین و بروز علائم بی اشتهایی روانی در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش شناسایی رابطه میان انواع سبک‌های فرزندپروری و بروز علائم بی‌اشتهایی روانی در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان بود. نمونه این پژوهش شامل 53 نفر از دختران نوجوان و والدین آن‌ها بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفدار انتخاب شدند. ابزارهای به‌کار رفته شامل پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری باوم‌ریند و پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه‌سوتا بوده است. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که بین سبک فرزند‌پروری قاطع و اطمینان‌بخش والدین با بروز علائم بی‌اشتهایی روانی در دختران نوجوان رابطه منفی معنادار و بین سبک فرزندپروری مستبدانه والدین با بروز علائم بی‌اشتهایی روانی در این آزمودنی‌ها رابطه مثبت معنادار وجود داشت. هم-چنین رابطه معناداری بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه با بروز علائم بی‌اشتهایی روانی مشاهده نشد. بنابراین می‌توان گفت که سبک فرزندپروری والدین نقش مهمی در بروز یا عدم بروز علائم اختلال بی‌اشتهایی روانی و سایر زیرمقیاس‌های آن داشته است. هم‌چنین به نظر می‌رسد که دو سبک قاطع و اطمینان‌بخش و مستبدانه در قیاس با سبک سهل‌گیرانه نقش مهم‌تری در پیش‌بینی بروز یا عدم بروز علائم این اختلال دارند. نتایج بدست آمده بر مبنای نظریه‌ها مورد تبیین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها