بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و نشانگان برونی‌سازی شده در کودکان 7 تا 9 سال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به اهمیت فرزندپروری چه در پرتو سبک‌های فرزندپروری و چه در قلمرو رفتارهای خاص والدینی در پیش‌بینی اختلال‌های رفتاری در کودکان و از آن‌جایی‌که روابط متقابل والد ـ کودک در مرکز آسیب‌شناسی کودکان در نظر گرفته شده است، در این پژوهش سعی بر آن است تا رابطه بین سبک‌های فرزندپروری (سبک‌های فرزندپروری مستبدانه، مقتدرانه و سهل‌گیرانه) و اختلال‌های رفتاری کودکان، که در پژوهش حـاضر بـه‌عنـوان نشانـگـان برونی‌سازی شده (رفتارهای پـرخاشـگرانه و قانون‌شکنی) مفهوم‌سازی گشته است، بررسی شده، نقش این متغیرها در پیش‌بینی اختلال‌های رفتاری کودک تعیین گردد. جامعه این پژوهش شامل مادران کودکان پسر 7 تا 9 سال مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی منطقه شش تهران بودند که 273 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین کلاس‌های مقاطع اول تا سوم از 4 مدرسه ابتدایی موجود در این منطقه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه با نشانگان برونی‌سازی شده رابطه مثبت معناداری دارد ولی سبک فرزندپروری مقتدرانه با نشانه‌های برونی‌سازی همبستگی منفی معناداری نشان داد. سبک فرزند پروری مستبدانه با نشانگان برونی‌سازی شده رابطه معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها