رابطه ادراک از سبک‌های فرزندپروری با ابعاد کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر شهر بیرجند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از عوامل پیش‌بینی‌کننده کمال‌گرایی در فرزندان به شیوه تربیتی خانواده‌ها و سطح انتظاراتی که آن‌ها از فرزندان‌شان دارند برمی‌گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری با ابعاد کمال‌گرایی است. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. 161 دانش-آموز دختر به شیوۀ خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مدارس متوسطۀ شهر بیرجند انتخاب شدند.از مقیاس‌های ادراک شیوۀ فـرزنـدپـروری والـدیـن (POPS) و ابعاد کمال‌گرایی (MPS) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که از میان سبک‌های فرزندپروری تنها درگیری و گرمی مادر رابطۀ منفیِ معناداری با کمال‌گرایی جامعه-مدار دارند. در نتیجه گرم‌تر شدن روابط مادر با فرزند و هم‌چنین درگیر شدن مادر در فعالیت-های مختلف فرزندان باعث خواهد شد کمال‌گرایی جامعه‌مدار در آن‌ها کاهش یابد. لذا سبک درگیری و گرمی مادر نقش مهمی در پیش‌بینی کمال‌گرایی جامعه‌مدار ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Perceived Parenting Styles and Dimensions of Perfectionism in Female Students

نویسندگان [English]

 • Fariba Farazi
 • Ahmad Khamesan
 • Mohammad Reza Asadi Yoonesi
Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

One of the factors that predict perfectionism in children education is reported to be families and the way their expectation of children. The aim of the present research is to investigate the role of perceived parenting styles in perfectionism of third grade female students in high school. Using a correlational method, 161 students through a multi stage cluster method were selected. Scales of perception of parenting styles (POPS), and dimensions of perfectionism (MPS) were applied to evaluate the research variables. The results of the regression analysis showed that among parenting styles, mother's involvement and warmth have a significant negative relationship with socially prescribed perfectionism. As a result of warmer relations of mother and child and mother's involvement in children's various activities may reduce socially prescribed perfectionism. It seems that the involvement style and warmth of the mothers would play an important role in prediction of socially prescribed perfectionism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parenting Styles- Parental Expectations- Dimensions of Perfectionism
 1. بهرامی‌احسان، ه و اسلمی، ا (1388). رابطۀ سازگاری زناشویی و سبک‌های فرزندپروری والدین با سلامت جسمی و روانی فرزندان، مجلۀ روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی، 39، 1، 81-63.
 2. تنهای‌رشوانلو، ف و حجازی، ا (1390). نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصیلی فرزندان، فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، 8، 29، 82-67.
 3. تنهای‌رشوانلو، ف و حجازی، ا (1390). درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر: پیش‌بینی‌کننده‌های عزت نفس نوجوانان، مجلۀ علوم رفتاری، 4 (5)، 350-343.
 4. تنهای‌رشوانلو، ف و حجازی، ا (1388). ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی، دوماهنامۀ علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، 16، 39، 14-1.
 5. رابینز، آر. جی (1994). مقیاس ادراک شیوۀ والدین (pops). ترجمه و رواسازی: فرهاد تنهای‌رشوانلو (1390).
 6. سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
 7. عبدخدایی، س؛ مهرام، ب و ایزانلو، ز (1390). بررسی رابطۀ بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان، پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1 (1)، 58-47.
 8. علیزاده‌صحرایی، ا؛ خسروی، ز و بشارت، م. ع (1389). رابطۀ باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش-آموزان شهرستان نوشهر، مطالعات روان‌شناختی، 1 (6)، 21-1.
 9. گنجی، ط و حسینی، آ. ف ( 1389). باورهای مذهبی دانشجویان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با میزان اضطراب آنان، نشریۀ پرستاری ایران، 64 (23)، 51-44.
 10. مقیمیان، م؛ سلمانی، ف و آذربرزین، م (1390). ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم، 3 (5)، 36-31.
 11. نوردبی، و و هال، ک (1974). راهنمای زندگی‌نامه و نظریه‌های روان‌شناسان بزرگ، احمد به‌پژوه، (1386)، تهران، منادی تربیت.
 12. Besharat, M. A, Azizi, A. & Poursharifi, H, (2011). The relationship between parenting styles and children's perfectionism in a sample of Iranian families, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 1276-1279.
 13. Coplan, R. J, Hastings, P. D, Lagace – Seguin, D. G. & Moulton, G. E, (2002). Authoitative and authoritarian mother,s parenting goals, attributions, and emotions across different childrearing contexts Parenting, Science and Practice, 2, 1-26.
 14. Enns, M. W., Cox, B. J, & Clara, I, (2002). Adaptive and maladaptive perfectionism: Developmental origins and association with depression proneness. Personality and Individual Differences, 33, 921–935.
 15. Flett, G. L, & Hewitt, P. L, (2006). Positive and negative perfectionism in psychopatho-logy: A comment on Slade and Owens’s dual process model. Behavior Modification, 30, 472-495.
 16. Flett, G. L., Blankstein, K. R, & Hewitt, P. L, (2009). Perfectionism, Performance, and State Positive Affect and Negative Affect After a Classroom Test, Canadian Journal of School Psychology, 24, 4-19.
 17. Grolnick, W, & Ryan.R, (1989). Parent Styles Associated With Self- Regulation and Competence in School, Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.
 18. Grolnick, W., Deci, EL, & Ryan, R. (1997). Internalization Within Family: The Self- Determination Theory. In Gruse JE, Kaczynski L. Parenting and Childrens Internalization of Values: A Handbook of Contemporary Theory. New York: Willey Press.
 19. Hewitt, P. L. & Flett, G. L, (1991a). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology, Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456-470.
 20. Hewitt, P. L. & Flett, G. L, (1991b). Dimensions of perfectionism inunipolar depression, Journal of Abnormal Psychology, 100, 98- 101.
 21. Hewitt, P. L, Caelian, C. F, Flett, G.L, Sherry, S. B, Collins, L. & Carol A. Flynn, C. A, (2002). Perfectionism in children: associations with depression, anxiety, and anger, Personality and Individual Differences, 32, 1049–1061.
 22. Kim, K., & Rohner, R. P. (2002). Parental warmth, control, and involvement are schooling predicting academic achievement among Korean American adolescents. Journal of Cross – Cultural Psychology, 33, 127- 140.
 23. Leung, C. Y, McBride- Chang, C. & Lai, B. P, (2004). Relation among Maternal Styles, Academic Competence, and Life Satisfaction in Chinese Early Adolescents, Journal of Early Adolescence. 24(2), 113-143.
 24. Miller, A. L, Lambert, A. D. & Speirs Neumeister, K. L. (2012). Parenting style, perfectionism, and creativity in high-ability and high-achieving young adults. Journal for the Education of the Gifted, 35,344-365.
 25. Ryan R, Deci E. (2000a). Self-determination theory and facilitation of intrinsic motivation, social development, and well- being. Am psycho, 55(1), 68-78.
 26. Ryan R, Deci E. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivation: Classic definition and new directions. Contemp Educ Psychol, 25, 54 -67.
 27. Weiner, B. A. & Carton, J. S. (2012). Avoidant coping: A mediator of maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 52(5), 632-636.