کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
اعتباریابی پرسشنامه ما بودن در افراد متأهل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.234977.1715

عبدالمالک افشانی؛ ناصر یوسفی


ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (مطالعه مقدماتی)

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

محمدکریم خداپناهی؛ آرزو اصغری؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ ژیلا کتیبایی