تدوین و اعتباریابی بستۀ زوج‌درمانی تلفیقی سیستمی، بر اساس چهار رویکرد سیستمی با روش تحلیل محتوا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی بستۀ زوج‌درمانی، مبتنی بر رویکردهای خانواده‌درمانی سیستمی بود که متشکل از تلفیق چهار رویکرد سیستمی میلان، سیستم خانوادۀ گسترده، ساختاری و راهبردی است. در این پژوهش، در مرحلۀ تدوین بسته، از روش تحلیل محتوای کیفی متون استفاده شد. بدین منظور مطالب موجود و در دسترس، اعم از کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها، از طریق جست‌وجوی الکترونیکی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوا، طراحی شد. در نهایت، به‌منظور اعتباریابی، ارزیابی پنج کارشناس جمع‌آوری و ضریب نسبی ‌‌CVR محاسبه شد. یافته‌های پژوهش حاضر شامل پروتکل زوج‌درمانی بر اساس تلفیق چهار رویکرد سیستمی است که شامل هشت جلسۀ ۹۰دقیقه‌ای می‌باشد. عناوین جلسات به این شرح است: 1. الحاق و تمرکز روی سیستم؛ 2. گفت‌وگوی متقابل؛ 3. مرزسازی؛ 4. نامتعادل‌سازی؛ 5. سلسله‌مراتب قدرت؛ 6. حل مشکلات مربوط به صمیمیت یا تکنیک اضداد؛ 7. پیشگیری از عود؛ 8. ‌‌پایان درمان. نتیجه‌گیری: اعتباریابی بستۀ تدوین‌شده با ضریب اعتبار 1 نشان داد این بسته با تلفیق رویکردهای سیستمی می‌تواند موازی یا مقدم بر سایر روش‌ها در جلسات زوج‌درمانی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of a Systematic Integrated Couple Therapy Package; Based on Four Systematic Approaches with Content Analysis Method

نویسندگان [English]

  • zahra mehrjou
  • maryam fafehizade
M.A family counsellor, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this present study is to develop and validate a couple therapy package based on the systemic family therapy approaches, which consist of a combination of four systemic approaches of Milan, extended family system, structural and strategic. In the package development stage, the qualitative content analysis method was used. For this purpose, the available and accessible materials including books, articles and dissertations were collected through electronic search in valid databases and were designed by content analysis method. Finally, for validation, the evaluations of 5 experts were collected and the relative ratio CVR were calculated. The findings include a couple therapy protocol based on a combination of four systemic approaches that includes eight 90-minute sessions with these topics:                   1) integration and focus on the system 2) reciprocal dialogue 3) setting boundaries 4) unbalancing 5) hierarchy of power 6) solving problems related to intimacy or opposition technique 7) prevention of recurrence 8) the end of the treatment Validation of the developed package with a validity ratio of 1 showed that this package can be used in parallel or ahead of other methods in couple therapy sessions by combining systemic approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • package development
  • validation
  • Couple Therapy
  • systemic approaches
  • Content Analysis
آریاییآذر، ا.، صادقی، م.، موتابی، ف. ( 1400 ). بررسی تمایزیافتگی زوجین از خانوادة اصلی و نقش آن در پیش بینی الگوهای
.353-368 ،17( ارتباطی و رضایت زناشویی در قومیت های مختلف ایران، فصلنامه خانوادهپژوهی، ( 3
ثنایی، ب.، علاقه مند، س.، فلاحتی، ش.، هومن، ع. ( 1398 ). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
پروچاسکا، ج.، نوراکس، ج. ( 1401 ). نظریه های روان درمانی: تحلیل فرانظری. ترجمۀ هامایاک آوادیس یانس، تهران: انتشارات
رشد.
دربانی، ع.، فرخ زاد، پ.، لطفیکاشانی، ف. ( 1399 ). اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت بر تعارض های زناشویی،
.54- 68 ،(1) خانواده درمانی کاربردی، 1
ساداتی، ا.، مهرابی زادههنرمند، م.، سودانی، م. ( 1393 ). رابطۀ علی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دل زدگی زناشویی با
.55- 68 ،2( واسطۀ تعارض زناشویی، روان شناسی خانواده، ( 1
شیری، ف.، گودرزی، م. ( 1399 ). اثربخشی زوج درمانی سیستمی  رفتاری بر عملکرد خانواده و عملکرد جنسی زنان دارای
.345- 368 ،14( همسر معتاد، فصلنامۀ علمی  پژوهشی روانشناسی کاربردی، ( 4
عباسی، ل.، آزادفلاح، پ.، فتحیآشتیانی، ع.، فرهانی، ح. ( 1400 ). تحلیل الگوهای غالب روابط موضوعی در زوج های ایرانی،
.245-257 ،(67) روان شناسی تحولی، 17
فلاح زاده، ه.، اسعدی، م.، مصطفی، و.، حمیدی، ا. ( 1401 ). پیش بینی حسادت زناشویی براساس مؤلفه های خود  متمایزسازی
.535-550 ،(3) و سبک های دلبستگی، فصلنامه خانواده پژوهی، 18
مهرجوی، ز. ( 1399 ). تدوین بستۀ مشاوره ای زوجی مبتنی بر رویکردهای خانواده درمانی سیستمی و تأثیر آن بر تعارض
زناشویی زوجین شهر اصفهان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه اصفهان.
میرحسینی، ز.، ابراهیمی، م.، پاکدل، پ. ( 1400 ). بررسی عوامل مؤثر بر قدرت زنان در خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی،
.523-539 ،(4)17
نظری، ع. ( 1401 ). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران: نشر علم.
هوشمند، ز، میرزاحسینی، ح، ضرغام حاجبی، م ( 1399 ). مقایسۀ اثربخشی مشاورة فردی مبتنی بر شفقت درمانی با
،(2) خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن، بر تمایزیافتگی دختران، سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 4
.191- 199
یوسفی، ن.، عزیزی، آ. ( 1397 ). تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ های شخصیتی،
.57-78 ،35( فرهنگ مشاوره و روان درمانی،