بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده (FAD)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

دو مشکل عمده در ارزیابی و سنجش خانواده وجود دارد: اول چارچوب‌های مفهومی متعددی که برای توصیف خانواده ارایه می‌شود، دوم تفاوت ابزارهایی که برای اندازه‌گیری کارکرد خانواده به‌کار می‌رود. یعنی ابزار واحدی که مورد توافق همگان باشد، برای ارزیابی آن وجود ندارد (کیت‌نر و همکاران، 1996). از این‌رو هنجاریابی ابزارهای خانواده، اهمیت ویژه‌ای برای خانواده‌درمانی و کمک به حانواده‌ها دارد. در این پژوهش اعتباریابی ابعاد پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده (FAD) بدست آمده که می‌تواند مقدمه‌ای مناسب برای هنجاریابی این مقیاس باشد. پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده توسط 494 نفر از مادران دانش‌آموز مدارس ابتدایی شهر تهران تکمیل شد، 32 نفر از مادران دوبار پرسشنامه را دریافت کردند و پاسخ دادند؛ پس از جمع‌آوری داده‌ها، آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به هر یک از ابعاد، تعیین و معادل‌سازی نمرات خام به نمرات استاندارد Z و تعیین نمرات استاندارد با میانگین 50 و انحراف استاندارد 10 (نمره t) انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه و خرده‌مقیاس‌های آن اعتبار دارد و ابعاد پرسشنامه از اعتبار بازآزمایی کافی برخوردار است. در این پژوهش، هم‌چنین سؤالاتی که همخوانی معتبری نداشتند، مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها