نویسنده = مونا چراغی
موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 229-246

10.48308/jfr.18.2.229

نعیمه طلایی نژاد؛ محمد علی مظاهری؛ مونا چراغی؛ محمود حیدری


تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 343-360

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره السادات صادقی؛ خدیجه سلمانی