نویسنده = فاطمه بهرامی
تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 375-388

مصطفی عرب ورنوسفادرانی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ فاطمه بهرامی؛ رضوان‌السادات جزایری؛ امرالله ابراهیمی


بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

سولماز ربیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

ایمانه افخمی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده


تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین

دوره 2، شماره 2، آبان 1385

نرگس اولیاء؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی