بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بین میزان بخشودگی همسران و تعارض زناشویی آنان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه زوجین استان یزد هستند. آزمودنی‌های این پژوهش 30 زوج که با نمونه‌گیری در دسترس (غیراحتمالی) گزیده شده‌اند و شرط ورود آزمودنی‌ها این بود که دست کم شش‌ماه از ازدواج‌شان گذشته باشد. ابزارهای تحقیق عبارت است از: بخشودگی آزمای خانواده(FFS)1 و پرسشنامه تعارض زناشویی که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن‌ها به‌ترتیب 85/0 و 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین تعارض زناشویی و بخشودگی در سه خرده مقیاس درک واقع‌بینانه، تشخیص و تصدیق خطا و جبران عمل اشتباه رابطه وجود دارد. هم‌چنین بین بخشودگی و تعارض زناشویی در خرده مقیاس‌های رابطه فردی با خویشاوندان خود و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان رابطه معناداری دیده شد (05/0P

کلیدواژه‌ها