تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق تعیین اثربخشی آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین است. به این منظور از بین والدین دانش­آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهان 30 زوج انتخاب شده، به­وسیله آزمون­های صمیمت زناشویی محقق ساخته شامل 9 خرده مقیاس صمیمیت (عاطفی، عقلانی، روان­شناختی، مذهبی، جنسی، ارتباطی، فیزیکی، اجتماعی ـ تفریحی و کلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند و به­طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. تعداد هفت جلسه دو ساعته آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی برای گروه آزمایش برگزار شد. بلافاصله پس از آموزش و دو ماه پس از آن، ارزیابی­های مرحله دوم با استفاده از همان آزمون­ها انجام گرفت. سرانجام با استفاده از تحلیل کوواریانس نتایج تحلیل شد. براساس فرضیه­های تحقیق، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی، صمیمیت زناشویی زوجین را در پس­آزمون گروه آزمایش افزایش داد. نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه­های آزمایش و کنترل در صمیمیت کلی در سطح (01/0P<) معنادار و در سایر خرده مقیاس­ها در سطح 05/0 معنادار بود. 

کلیدواژه‌ها


 1. ثنایی، باقر (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
 2. خمسه، اکرم (1382). آموزش قبل از ازدواج، تهران: دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده زنان.
 3. گوردون، ت (1380). فرهنگ تفاهم در ازدواج، ترجمه پ فرجادی، تهران: آئین تفاهم.
 4. Adam, D. & Gingras, M. (1982). Short and long terms effects of a marital enrichment program upon couple functioning. Journal of Sex Marital therapy. 2, 97-118.
 5. Bagarozzi, D. (2001). Enhancing intimacy in marriage. Philadelphia: Brunner/Routledge.
 6. Berger, R. & M. Hannah. (1999). Preventive Approaches in couples therapy. Phildelphia: Brunner/ Mazel.
 7. Brandt, S. (2003). Religious Homogamy and marital satisfaction: couples that pray together , stay together. [on-line] www. Iran doc. Com.
 8. Farrugia, C. E. & Hohous., L. (1998). Conceptualising the pair-Bond: Attachment, caregiving, and sexuality as predictors of Intimacy in Adult Romantic Relationships. www. aifs . gov. au/ institute/ afrc6 papers farrugia. html.
 9. Fowers, B. J. & olson D. H. (1986). Predicting marital success with Prepare. Apredict validity study. Journal of Marital and Family therapy, 12, 403-412.
 10. Hickman, W. A. Jr. Protinsky, H. O, Singh,k. (1997). Increasing Marital Intimacy: Lessons from marital enrichment. Contemporary family therapy. 19(4).
 11. Markman, H. J. (1981). Prediction of marital distress: A 5 – year follow–up. Journal ofonsulting and clinical psychology, 40, 760-762.
 12. Olson, D. H. (1999). Prepre/Enrich program (version 2000). In R. Berger and M. Hannah. Preventative Approaches to premarital therapy. Philadelphia, PA: Brunner/Mazzer. Stanley . S. M. Markman , H. J. peters M. St and leber B, D. (1995). Strengthening marriages and preventing divorce family Relation. 44 ( 4). Pg (392).
 13. Sternberg, R. J. (1987). The triangle of love: Intimacy, passion, commitment. New York: Basic Books.