تأثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاور خانواده

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش تأثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجو مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 30 نفر دانشجوی دختر از میان دانشجویان دانشگاه آزاد، به‌صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. افراد گروه نمونه به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارش شدند. طرح پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون ـ -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. پس از اجرای پیش‌آزمون با استفاده از آزمون سنجش ویژگی‌های تعهد فر1 (1988) برای هر دو گروه، گروه آزمایش به مدت 6 هفته، هر هفته یک جلسه 45 دقیقه‌ای، تحت آموزش پیش از ازدواج تعهد قرار گرفتند و پس از پایان این مدت، پس-آزمون سنجش ویژگی‌های تعهد، برای هر دو گروه اجرا شد. یافته‌های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند که آموزش تعهد پیش از ازدواج، بر بهبود ویژگی‌های تعهد و افزایش میزان آن تأثیر مثبت داشته، و نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری نسبت به نمرات گروه کنترل بیشتر است.

کلیدواژه‌ها