دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آبان 1392 
تفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنس

صفحه 155-171

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری


نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت‌‌های ارتباطی

صفحه 173-188

منصوره‌السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی