دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز 1392 
1. تفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنس

صفحه 155-171

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری


2. نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت‌‌های ارتباطی

صفحه 173-188

منصوره‌السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی