تفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ترجیحهای انتخاب همسر دختران و پسران، مقایسۀ ملاک‌های دو جنس و بررسی تغییرات ایجاد شده در مهم‌ترین ملاک‌های این نمونه، در مقایسه ‌با نمونه ‌پژوهشی انجام گرفت که در اوایل دهۀ شصت در کشور انجام شده بود. تعداد ۳۷۵ دانشجو (۱۶۸ پسر و ۲۰۷ دختر) به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامۀ ملاک‌های انتخاب همسر بررسی شدند. داده‌های پژوهش با استفاده آزمون‌های فریدمن و t مستقل تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین پسران و دختران در بیشترِ ملاک‌های انتخاب همسر تفاوت معناداری وجود دارد.به‌ طور کلی، پسران، ملاک‌های مرتبط با زیبایی و دختران، ملاک‌های مرتبط با توانایی مالی مرد و قابل ‌اتکا بودن او را بیشتر ترجیح می‌دهند. همچنین مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر با پژوهش انجام‌ شده در اوایل دهۀ شصت نشان‌دهندۀ تغییراتی در زمینۀ ملاک‌های انتخاب همسر، از جمله افزایش اهمیت آیندۀ مالی خوب برای دختران و اهمیت زیبایی برای پسران نمونه حاضر بود. یافته‌های مربوط ‌به تفاوت‌های جنسیتی از دیدگاه تکاملی انتخاب همسر حمایت کرد. مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر با پژوهش انجام‌ شده در اوایل دهۀ شصت نیز حاکی از تغییراتی در فرهنگ کشور از ارزشهای سنتی و دینی در انتخاب همسر به‌سوی ارزش‌های غیرسنتی و مدرن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Differences in Mate Selection Criteria

نویسندگان [English]

 • Hashem Jebraeili
 • Ali Zadeh Mohammadi
 • Mahmud Heidari
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the males and females mate preferences, comparing the criteria between two sexes, and the changes in most important criteria in the sample of this study with a previous sample of a study that was carried out in Iran in early 80s. Subjects were 375 (168 mal and 207 female) students selected through available sampling from Shahid Beheshti university and were assessed using questionnaire of mate selection criteria. The data of this research was analyzed using friedman and independent t test. Result showed that there were significant differences between males and females in most of the mate selection criteria. Overall, males preferred criteria related with beautifulness and females preferred the criteria related to males financial capability and reliability. Furthermore, the resultes of the present study indicate a serial of changes that have been occurred since early 80's in mate selection criteria. For example, an increse in the importance of good finance prospect for females and the important of the beautifulness for males of this sample. The results related to sex differences support the evalutionlry theory of mate selection. Comparing the results of the present study and the results of study that has been done in early 80's shows cultural chages in our country from traditional and religious values towards non-traditional and modern values in mate selection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture- evolutionary theory- mate selection criteria- marriage
 1. حرازی، م. ع.، حسنی مطلق، س. م.، صدریان، م. ر. (۱۳۸۰). «بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون عوامل مؤثر بر ازدواج». مجلۀ دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید صدوقی یزد، ۹(۱)، ۳۷تا۴۴.
 2. حسینی، م.، محمدی، م.، یغمایی، ف.، علوی‌مجد، ح.، یزدجردی، م. (۱۳۸۴). «بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهری تابعۀ دانشگاه‌های علوم‌پزشکی شهر تهران». نشریۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی شهید بهشتی، ۱۶ (۵۳)، ۲۱تا۲۹.
 3. حیدری، ج.، جعفری، ه.، افضلی، م. ع.، محمدپور، ر. ع.، محمودی، ق. (۱۳۸۷). «معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان مجرد دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران». مجلۀ پژوهش پرستاری، ۳(۱۰و۱۱)، ۵۵تا۶۲.
 4. دلخموش، م. ت. (۱۳۸۸). «سلسله‌مراتب ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی». فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، ۵(۱۸)، ۲۰۷تا۲۳۰.
 5. زارع، ب.، اصل‌روستا، ا. (۱۳۸۹). «بررسی ارزشهای اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان دربارۀ معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد». مسائل اجتماعی ایران، ۱(۱)، ۶۷تا۱۰۱.
 6. ساپینگتون، ا. (۱۹۸۹). بهداشت روان. ترجمۀ حمیدرضا حسین‌شاهی براواتی، تهران: روان، ۱۳۷۹.
 7. شهیدی، م.، یوسفی، ف. (۱۳۸۷). «بررسی مشکلات و معیارهای ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان در سال ۱۳۷۸». فصلنامۀ طب و تزکیه، ۱۰(۲)، ۴تا۱۰.
 8. عباس‌زاده، م.، بهی، م.، دربندی، م. ع.، یوسفی، م.، جمال‌زاده، ف. (۱۳۸۹). «بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم‌پزشکی زابل در سال ۱۳۸۷». فصلنامۀ علمی‌پژوهشی رستمیه، شمارۀ ۳، ۸۰ تا۸۸.
 9. کاظمی، ز. (۱۳۸۹). «بررسی تأثیر آرمان‌گرایی توسعه‌ای بر شکاف بین نگرشهای دختران و مادران آن‌ها‌ نسبت ‌به ازدواج و خانواده». فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، ۶(۲۳)، ۲۹۹ تا ۳۱۲.
 10. موحد، م.، عباسی شوازی، م. ت. (۱۳۸۵). «بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینۀ روابط بین‌شخصی دو جنس پیش از ازدواج». مطالعات زنان، ۴(۱)، ۶۷ تا ۹۹.
 11. مهاجرانی، ع. ا. (۱۳۸۹). «تحول وضع زناشویی و تغییر الگوی سنتی ازدواج». فصلنامۀ تخصصی علوم‌اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، ۴(۱۱)، ۴۱ تا 54.
 12. نصیرزاده، ر.، رسول‌زاده طباطبایی، ک. (۱۳۸۸). «معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاههای تهران». مجلۀ علمی ـ ‌پژوهشی اصول بهداشت روانی، ۱(۱۱)، ۴۱ تا ۵۰.
 13. کتابنامۀ انگلیسی
 14. Batabyal, A. A., et al. )2003). Spouse selection in arranged marriages: An analysis of time invariant and time variant decision rules. Journal of Economic Research, 8 7791.
 15. Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1–49.
 16. Buss, D. M., Barnes, M. F. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 559–570.
 17. Buss, D. M., et al. (1990). International preferences in selecting mates: A study of 37 cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 21, 5–47.
 18. Buss, D. M., Shackelford, T. K., Kirkpatrick, L. A., & Larsen, R. J. (2001). A half century of American mate preferences: The cultural evolution of values. Journal of Marriage and the Family, 63, 491–503.
 19. Chang, L., et al. (2010). Chinese mate preferences: Cultural evolution and continuity across a quarter of a century. Journal of Personality and Individual Differences, 50 678–683.
 20. Français, T., et al. (2005). Cultural dimensions and social behavior correlates: Individualism-Collectivism and Power Distance. Presses Universities de Grenoble, RIPS / IRSP, 18 (1), 189-225.
 21. Frykholm, K. P. (2006). the Significance of Values Implicit Theories for Intimate Relationships. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Connecticut.
 22. Goodwin, R., Tinker, M. (2001). value priorities and preferences for a relationship partner. Journal of Personality and Individual Differences, 32 1339–1349.
 23. Gottschall, J., et al. (2004). Sex differences in mate choice criteria are reflected in folktales from around the world and in historical European literature. Journal of Evolution and Human Behavior, 25 102–112.
 24. Hill, R. (1945). Campus values in mate celection. Journal of Home Economics, 37,554-58.
 25. Javakhishvili, N., 2008, mating preferences in choosing a future partner. Journal of Cognition, Brain, Behavior, 4, 509-520.
 26. Khallad, Y. (2005). Mate selection in Jordan: Effects of sex, socio-economic status, and culture. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 155–168.
 27. Koyama, N. F., et al. (2004). Self-reported mate preferences and feminist attitudes regarding marital relations. Journal of Evolution and Human Behavior, 25, 327–335.
 28. Li, N. P., et al. (2010). Mate preferences in the US and Singapore: A cross-cultural test of the mate preference priority model. Personality and Individual Differences, doi:10.1016/j.paid.2010.10.005.
 29. Manning, W. D., et al. (2004). the changing institution of marriage: adolescents’ expectations to cohabit and marry. Journal of Family and Demographic Research, 05-11.
 30. Myers,S.M., Booth, A. (1999). Marital strains and marital quality: The role of high and low locus of control. Journal of Marriage and the Family, 61, 2; ProQuest Religion, pg. 423.
 31. Nisbett, R. E. (1998) Evolutionary psychology, biology, and cultural evolution. Motivation and Emotion, 14(4), 255-264.
 32. Reynolds, J., Mansfield, P. (1997). the effect of changing attitudes to marriage on its stability. Lord Chancellor’s Department, high divorce rates: the state of the evidence on reasons and remedies - Volume 1 (Papers 1-3) - Research Series No. 2/99.
 33. Shackelford, T. K., et al. (2005). Mate preferences of married persons in the newlywed year and three years later. Journal of cognition and emotion, 19 (8), 1262-1270.
 34. Todosijević, B., et al. (2003). Mate selection criteria: A trait desirability assessment study of sex differences in Serbia. Journal of Evolutionary Psychology, 1: 116-126.