چالش مداخلات: تا چه اندازه هر یک از مداخلات آموزش مدیریت والدین، نروفیدبک، و ریتالین بر بهبود اختلال بیش‌فعالی/نقص در توجه و شاخص استرس والدینی تأثیر دارند

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محمدمهدی مظاهری؛ کتایون خوشابی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383

گیتی ازگلی؛ کتایون خوشابی؛ ناصر ولائی؛ ماهرخ دولتیان؛ مرضیه تارویردی

دوره 2، شماره 2، آبان 1385