بررسی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی فارس

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 روانشناس بالینی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی راهبردهای مقابله­ ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک صورت گرفت. آزمودنی­ ها شامل 40 مادر کودک اتیستیک بودند که به روش نمونه­ گیری در دسترس از مرکز ساماندهی، درمان و توانبخشی کودکان اتیسم انتخاب شده بودند. از آزمون SCL-90-R جهت بررسی علائم روانی و از چک لیست راهبردهای مقابله­ ای کارور به منظور سنجش راهبردهای مقابله ­ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که 5/27% مادران گروه نمونه براساس معیارهای SCL-90-R دارای علائم روانی بودند. علاوه بر این، مشخص گردید که میان راهبردهای مقابله­ ای متمرکز بر حل مسئله و هیجانی با سلامت روان ارتباط معناداری وجود ندارد، اما بین راهبردهای مقابله­ ای کمتر مفید و غیرمؤثر با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. آقاصادقی، سعید (1379). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در زندانیان زندان‌های استان اردبیل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران.
 2. اتکینسون، ریتا و همکاران (1380). زمینه روان‌شناسی. ترجمه محمدنقی براهنی و همکاران، تهران: انتشارات رشد.
 3. محمدخانی، پروانه (1371). بررسی راهبردهای مقابله با استرس و علائم در مبتلایان به اختلال وسواس ـ اجبار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 4. نوربالا، احمدعلی و همکاران (1382). همه‌گیری اختلالات روان‌پزشکی در ایران. مجله حکیم، دوره 6، شماره 1، ص 64-5.
 5. یعقوبی، نورا... (1374). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی مناطق شهری و روستایی صومعه‌سرا (گیلان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران.
 6. Altmaier, E. M. (1995). Linking stress experience with coping resource and responses. Journal of Counseling Psychology, 42 (3), 304-306.
 7. Bebko, T. M; Konstantareas, M. M. & Springer, J. (1987). Parent and professional evaluations of family stress associated with characteristics of autism, Journal of Autism and Developmental Disorder, 17 (4), 565-576.
 8. Callan, W. J. & Henessy, J. F. (1989). Strategies for coping with infertility. British Journal of Medical Psychology, 62, 353-354.
 9. Carver, C. S; Schier, M. F; Wintrab, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56 (2), 267-283.
 10. Gray, D. (2003). Gender and coping: The parents of children with high functioning autism. Social Science and Medicine,. 56, 631-642.
 11. Hastings, R. P; Kovshoff, H; Ward, N. T & et al. (2005). Systems analysis of stress and positive perceptions in mothers and fathers of pre-school children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorder, 35 (5), 635-644.
 12. Hyenes, G. J; Callan, V. G; Terry, D. J; Gallois, C. (1992). The psychological well-being of infertile women after a failed IVF attempt: The effect of coping. Journal of Medical Psychology, 65, 269-278.
 13. Lazarus, R. S; Folkman, S. (1984). Coping and adaptation. In Gentry, W. D. (Ed). Handbook of Behavioral Science. Gilford Press.
 14. Shu, B. C; Lung, F. W. & Chang, Y. Y. (2000). The mental health in mothers with autistic children: a case-control study in southern Taiwan. Kaohsinung J Med Sci. 16 (6), 308-314.
 15. Taylor, S. E. (1991). Health Psychology (Second Edition). MacGrahill, INC.
 16. Tunali, B. & Power, T.G (2002). Coping by redefinition: Cognitive appraisals in others of children with autism and children without autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32 (1), 25-34.