کلیدواژه‌ها = خیانت زناشویی
میزان آسیب های ناشی از خیانت زناشویی زوجین

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-98

10.52547/jfr.17.1.81

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی


دیدگاه طرح‌واره درمانگران نسبت به نقش مولفه‌های طرح‌واره‌ای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 199-216

سعاده ملک عسگر؛ محمدعلی مظاهری؛ لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ حیدری محمود


نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 375-391

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ رائد فریدزاده