مقایسه تأثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش‌های فرزندپروری و برنامه فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی در مادران دارای فرزند نوجوان

داود حاج خدادادی؛ محمد رضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 243-266

https://doi.org/10.52547/jfr.17.2.243