بررسی رابطه الکسی تیمیا و رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان دختر متأهل دانشگاه تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

4 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه الکسی تیمیا و رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان دختر متأهل دانشگاه تبریز است. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 100 دانشجوی دختر متأهل دانشگاه تبریز می­باشد که براساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل نسخه فارسی مقیاس 20 سؤالی الکسی تیمیا تورنتو (بشارت، 2008) و پرسشنامه رضایت جنسی (شاه سیاه، 1387) است که از روایی و پایایی مطلوبی در ایران بـرخوردار می­باشند.مقیاس20 سؤالی الکسی تیمیا از سه خرده آزمون شامل دشواری در شناسایی احساسات (DIF)، دشواری در توصیف احساسات (DDF)، و تفکر بیرون­مدار (EOT) تشکیل شده است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، بیانگر رابطـه منفی و معنا­دار بین نمره کل و هر یک از خرده ­آزمون­های مقیاس الکسی تیمیا با رضایت جنسی بود. علاوه بر این مشخص شد که نمره کل مقیاس الکسی تیمیا و خرده­آزمون دشواری در شناسایی احساسات (DIF) به ترتیب از بیشترین قدرت پیش­بینی درباره رضایت جنسی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. جهانفر، ش. و مولایی‌نژاد، م. (1380). درسنامه اختلالات جنسی (چاپ اول). تهران: انتشارات بیژه.
 2. حمیدی، ف.، افروز، غ.ع.، کیامنش، ع.ر. و رسول زاده طباطبایی، س. ک. (1383). بررسی ساخت خانواده دختران فراری و اثربخشی خانواده‌درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن. مجله روان‌شناسی، 7(2)، 127-114.
 3. ساکی، ک. و بحرینیان، س. ع.ح. (1378). اختلال عملکرد جنسی در یک جمعیت جامعه ایرانی. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، 1(4)، 291- 295.
 4. شاه سیاه، م. (1387). تأثیر آموزش جنسی بر کیفیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 5. شاهقلیان، م.، مرادی، ع.ر. و کافی، س.م. (1386). بررسی رابطه الکسی تیمیا با سبک‌های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 13(3)، 238- 248.
 6. عامری، ف.، نور بالا، ا.ع.، اژه‌ای، ج. و رسول زاده طباطبایی، س.ک. (1382). بررسی تأثیر مداخلات خانواده‌درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. مجله روان‌شناسی، 7(3)، 218-233.
 7. کریمان، ن.، تارویردی، م.، ماهیار، آ. و علوی، ح. (1384). بررسی تأثیر عمل کولپورافی بر رضایتمندی جنسی زنان. فصلنامه باروری و ناباروری، 6(3) ، 254- 260.
 8. مظاهری، ع.، حیدری، م. و پوراعتماد، ح.ر. (1382). مقایسه بهداشت روانی در زوج‌های جشن‌های ازدواج دانشجویی و زوج‌های عادی. مجله روان‌شناسی، 7(1)، 52-72.
 9. هاشمی فرد، ا. ا. (1371). مسائل و اختلالات جنسی در زن و مرد. تهران: انتشارات چهر.
 10. Auslander, B. A., Rosenthal, S. L., Fortenberry J. D., Biro, F. M., Bernstein D. I., & Zimet, G. D. (2007). Predictors of sexual satisfaction in an adolescent and college population. Journal of Pediatric Adolescent Gynecology, 20, 25-28.
 11. Bagby, R. M., Parker, D. J. A., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale I: Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.
 12. Berenbaum, H. (1996). Childhood abuse, alexithymia and personality disorder. Journal of Psychosomatic Research, 4l, 585-595.
 13. Besharat, M. A. (2008). Psychometric characteristics of Persian Version of the Toronto Alexithymia Scale-20 in clinical and non-clinical samples. Iranian Journal of Medical Science , 33(1), 1-6.
 14. Besharat, M. A., Rostami, R., Pourhosein, R., & Mirzamani, M. (2006). Assessing reliability and validity of Farsi Version of the Toronto Alexithymia Scale-20 in a sample of opioid substance use disordered patients. Iranian Journal of Psychiatry, 1, 133- 139.
 15. Brody, S. (2003). Alexithymia is inversely associated with women’s frequency of vaginal intercourse. Archives of Sexual Behavior, 32, 73–77.
 16. De Rick, A., & Vanheule, S. (2007). Alexithymia and DSM-IV personality disorder traits in alcoholic inpatients: A study of the relation between both constructs. Personality and Individual Differences, 43, 119–129.
 17. Guttman, H., & Laporte, L. (2002). Alexithymia, empathy, and psychological symptoms in a family context. Comprehensive Psychiatry, 43, 448–455.
 18. Helmers, K. F., & Mente, A. (1999). Alexithymia and health behaviors in healthy male volunteers. Journal of Psychosomatic Research, 47, 635–645.
 19. Humphreys, T. P., Wood, L. M., & Parker, J. D. A. (2009). Alexithymia and satisfaction in intimate relationships. Personality and Individual Differences, 46, 43–47
 20. Honkalampi, K., Saarinen, P., Hintikka, J., Virtanen, V., & Viinamaki, H. (1998). Factors associated with alexithymia in patients suffering from depression. Psychotherapy Psychosomatic, 68, 270-275
 21. Kauhanen, J., Kaplan, G. A., Julkunen, J., Wilson, T. W., & Salonen, J. T. (1993). Social factors in alexithymia. Comprehensive Psychiatry, 34, 330–335.
 22. Kokkonen, P., Karvonen, J. T., Veijola, J., Laksy, K., Jokelainen, J., Jarvelin, M. R & Joukamaa, M. (2001). Prevalence and sociodemographic correlates of alexithymia in a population sample of young adults. Comprehensive Psychiatry, 42, 471–476.
 23. Lawrence, E., Bunde, M., Barry, R. A., Brock, R. L., Sullivan, K. T., Pasch, L. A., White, G. A., Dowd, C. E., & Adams, E. E. (2008). Partner support and marital satisfaction: Support amount, adequacy, provision, and solicitation. Personal Relationships, 15 (4), 445 – 463.
 24. Lee, T. Y., Sun, G. H., &Chao, S. C. (2001).The effects of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction in the Taiwan. Human Reproductive, 16(8), 1762- 1767.
 25. Michetti, P. M., Rossi, R., Bonanno, D., Tiesi, A., & Simonelli, C. (2006). Male sexuality and regulation of emotions: A study on the association between alexithymia and erectile dysfunction (ED). International Journal of Impotence Research, 18, 170–174.
 26. Montebarocci, O., Codispoti, M., Baldaro, B., & Rossi, N. (2004). Adult attachment style and alexithymia. Personality and Individual Differences, 36, 499–507.
 27. Montorsi, F., Padma-Nathan, H., & Glina, S. (2006). Erectile function and assessments of erection hardness correlate positively with measures of emotional well-being, sexual satisfaction, and treatment satisfaction in men with erectile. Urology, 68 (Suppl 3A), 26–37.
 28. Nemiah, J. C. (1996). Alexithymia: Present, past, and future? Psychosomatic Medicine, 58, 217–218.
 29. Nicolosia, A .B., Moreira, E. D. , Villaa, M., & Glasser, D. B. (2004). A population study of the association between sexual function, sexual satisfaction and depressive symptoms in men. Journal of Affective Disorders, 82, 235–243.
 30. Parker, J. D. A., Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (1993). Alexithymia and the processing of emotional stimuli: An experimental study. New Trends in Experimental and Clinical Psychiatry, 9, 9–14.
 31. Rhoades, G. K., Stanely, S. M., & Markman, H. J. ( 2007). Pre-engagement cohabitation and gender asymmetry in marital commitment. Journal of Family Psychology, 20, 553-560.
 32. Santos, G. (2009). Vaginism - Sexual satisfaction after treatment. Oral presentations/ International Journal of Gynecology & Obstetrics, 107S2, S36.
 33. Schmidt ,U., Jiwany, A., & Treasure, J. (1993 ). A controlled study of alexithymia in eating disorders. Comprehensive Psychiatry,34, 54- 58.
 34. Suslow, T., & Junghanns, K. (2002). Impairments of emotion situation priming in alexithymia. Personality and Individual Differences, 32, 541–550.
 35. Teachatrisak, K. (2009). Sexual satisfaction in women one year after delivery. Poster presentations/ International Journal of Gynecology & Obstetrics, 107S2, S413–S729.
 36. Vanheule, S., Desmet, M., Meganck, R., & Bogaerts, S. (2007). Alexithymia and interpersonal problems. Journal of Clinical Psychology, 63, 109–117.
 37. Wagner, H., & Lee , V. (2008). Alexithymia and individual differences in emotional expression. Journal of Research in Personality, 42, 83–95 .
 38. Weinryb, R. M., Gustavsson, J. P., Hellstrom, C., Andersson, E., Broberg, A., & Rylander, G. (1996). Interpersonal problems and personality characteristics: Psychometric studies of the Swedish version of the IIP. Personality and Individual Differences, 20, 13–23.
 39. Young, M., Luquis, R., Denny, G., Young, T. (1998). Correlates of sexual satisfaction in marriage. The Canadian Journal of Human Sexuality, 7(2), 115–127.