تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی روان‌شناختی شکوفایی بر بخشش در مادران دانش‌آموزان کم‌شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

2 گروه آسیب‌شناسی زبان گفتار، دانشگاه متخصصان بهداشت راکی مونتین، ایالات متحده

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روان‌شناختی شکوفایی بر بخشش مادران دانش‌آموزان کم‌شنوا بود. این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری شامل 98 نفر مادران دانش‌آموزان کم‌شنوای شهر کاشان، در سال تحصیلی 1401-1400 می‌شد که از بین آن‌ها 28 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و در یک گروه آزمایش (13 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. جلسات آموزش مبتنی بر بستۀ آموزشی شکوفایی سلیگمن (2011) در 10 جلسۀ 90دقیقه‌ای برای گروه آزمایش برگزار شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامۀ گرایش به بخشش هارتلند (2005) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله باعث افزایش معنادار بخشش و خرده‌مقیاس‌های بخشش خود، دیگران و موقعیت در مرحلۀ پس‌آزمون می­شود (01/0P<). نتایج آزمون بنفرونی نشان داد میزان افزایش نمرات پس‌آزمون در مرحلۀ پیگیری هم نسبتاً پایدار بود. بر اساس یافته‌ها، برنامۀ آموزشی مبتنی بر الگوی روان‌شناختی شکوفایی در بهبود بخشش مادران دانش‌آموزان کم‌شنوا مؤثر بود. بنابراین، از این برنامه می‌توان برای بهبود بخشش مادران استفاده کرد و در مدارس نیز از آن بهره‌مند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Training Based on the Flourishing Psychological Model on Forgiveness in Mothers of Students with Hearing Loss

نویسندگان [English]

  • Sayed Hossein Siadatian Arani 1
  • Mohammad Ashori 1
  • salar faramarzi 1
  • Ghasem norouzi 1
  • Linda J Spencer 2
1 Department of Children with Special Needs / Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan / Isfahan / Iran
2 Department of MS Speech Language Pathology, Rocky Mountain University of Health Professions, Provo, UT, United States
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the effect of training based on the flourishing psychological model on forgiveness in mothers of students with hearing loss. This research was conducted with a quasi-experimental method and a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The statistical population included 98 mothers of adolescents with hearing loss in Kashan in the 2021-2022 academic year, of which 28 were randomly selected and replaced in an experimental group (13 people) and a control group (15 people). Training sessions based on Seligman’s flourishing training package (2011) were held in 10 sessions of 90 minutes for the experimental group. Data were collected using a Heartland Forgiveness Scale (2005) and analyzed using mixed analysis of variance with repeated measures. The results showed that the intervention significantly increased forgiveness and subscales of self-forgiveness, others and position in post-test phase (P<0.01). The results of the Benferoni test showed that the increase in post-test scores was relatively stable in the follow-up phase. Based on the findings, a training program based on the flourishing psychological model was effective in improving the forgiveness in mothers of students with hearing loss. Therefore, this program can be used to promote forgiveness in mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flourishing psychological model
  • Forgiveness
  • Mothers
  • Hearing loss
ارجمندی، ف.، محرابی، س.، فرهنگ فر، ب.، طغیانی، ع. و خردمند، آ. ( 1391 ). بررسی شیوع ناشنوایی و غربال گری شنوایی
.608-615 ،(188) در نوزادان شهر اصفهان، دانشکدة پزشکی اصفهان، 30
بساک نژاد، س.، امینی، ف.، و هاشمی شیخ شبانی، س. ا. ( 1392 ). طراحی و آزمون الگوی علّی رابطه بین سبک های مقابله و
.99-108 ،(1) عاطفۀ مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان، روان شناسی بالینی و شخصیت، 11
سیادتیان آرانی، س. ح.، عاشوری، م.، فرامرزی، س.، نوروزی، ق. و اسپنسر، ل. ج. ( 1400 ). تأثیر برنامۀ روان درمانی مثبت نگر
- 152 ،(2) بر بخشش و جهت گیری های شادکامی در مادران نوجوانان کم شنوا، پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 11
.139
سیادتیان آرانی، س. ح.، عاشوری، م.، فرامرزی، س.، نوروزی، ق. و اسپنسر، ل. ج. ( 1401 ). متناسب سازی و اعتباریابی برنامۀ
،(2) شکوفایی پِرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آن ها، فصلنامه خانواده پژوهی، 18
.355- 370
شریفیان، م. ح.، فتح آبادی،ج.، شکری، ا. و قنبری، س. ( 1398 ). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ شکوفایی (پرما) در
.762- 772 ،(79) معلمان، فصلنامۀ علمی پژوهشی علوم روان شناختی، 18
رسا، ژ.، رضایی، ع. م. و بیگدلی، ا. ( 1396 ). اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان
.39- 50 ،(1) دبیرستانی، روان شناسی بالینی، 9
ضیایی، ح.، رضایی، ع. م.، طالع پسند، س. و محمدی فر، م. ع. ( 1400 ). اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روان شناختی
.19-34 ،(1) شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی، پژوهش نامۀ روان شناسی مثبت، 7
عاشوری، م. ( 1400 ). روان شناسی، آموزش و توان بخشی افراد با آسیب شنوایی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
کربلایی صالح، ش. و دشت بزرگی، ز. ( 1399 ). اثربخشی آموزش مثبت نگر گروهی بر شادکامی زناشویی، تاب آوری و رضایت از
.60- 71 ،(1) زندگی در والدین کودکان با نیازهای خاص، روان پرستاری، 8
میرزاخانی، پ.، رضایی، ع. م.، امین بیدختی، ع. ا.، نجفی، م. و رحیمیان بوگر، ا. ( 1396 ). اثربخشی آموزشی شکوفایی بر
هیجان های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان، پژوهش در نظام های
.209- 230 ،(36) آموزشی، 11