نویسنده = عذرا اعتمادی
ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش‌های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 315-334

لیلا شهرابی فراهانی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی


اثربخشی مشاوره زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر بر کاهش سرخوردگی زناشویی زوجین

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 183-199

نگار بهمنی؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 423-445

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی


شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 551-568

ریحانه شجاعی جشوقانی؛ سیداحمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی