نویسنده = حسن زارعی محمود آبادی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی با واسطه گری ترس از صمیمیت در متاهلین

دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 467-486

حامد سیفی زاده؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ علیرضا بخشایش


تجربه زیسته تک فرزندان از تعامل با والدین " مطالعه پدیدارشناسی"

دوره 15، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 251-266

مهناز مرتضوی؛ سیمین حسینیان؛ رویا رسولی؛ حسن زارعی محمود آبادی