رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی با واسطه گری ترس از صمیمیت در متاهلین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

سازگاری زناشویی کیفیت روابط زوجی را اندازگیری می کند بنابراین شناسایی متغییر های مرتبط با سازگاری زناشویی می تواند در پیش برد اهداف مربوط به ارتقاء سطح کیفی روابط زوجین موثر باشد. هدف تحقیق حاظر شناسایی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی وهمچنین تعیین نقش واسطه ای ترس از صمیمیت در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه غیرآزمایشی از نوع همبستگی (تحلیل مسیر) بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر تمام متاهلین( زن و مرد)  بود، که در سال های 1395- 1396 در شهر کاشان مشغول به زندگی بوده و حداقل سه سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد. بدین منظور 250 نفر از متاهلین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(YSQ-SF)، مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (FIS) ، بود. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss  و Amos 21 تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی برای مردان (31/0r=-) و زنان (53/0- r=)، رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  بین نمره کل طرحواره های ناسازگار اولیه و نمره ترس از صمیمیت برای مردان (43/0 r=) و زنان (58/0 r=)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین ترس از صمیمیت و سازگاری زناشویی برای مردان (78/0- r=) و زنان (76/0- r=) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های مربوط به تحلیل مسیر نشان داد که ترس از صمیمیت میانجی گر رابطه  طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگار اولیه نقش عمده ای در سازگاری زناشویی از طریق ترس از صمیمیت دارد. بنابراین لزوم توجه به متغییر هایی همچون طرحواره های ناسازگار اولیه و ترس از صمیمیت در کار با زوجین بیش از پیش احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reletionship between early maladaptive schemas and marital adjustment with mediation fear of intimacy in married people

نویسندگان [English]

 • hamed seyfizadeh
 • hasan Zareei Mahmodabadi
 • A. R. Bakhshayesh
univercity of yazd
چکیده [English]

Marital adjustment measures the quality of couple relationships. so, finding variables relative to marital adjustment can affect the development of related goals in improving quality level of couple relationships. The aim of this study was to determine the relationship between early maladaptive schemas and marital adjustment and to study the meditational role of fear of intimacy in relationship between early maladaptive schemas and marital adjustment. The method of this research was correlation (path analysis). The population of this research was married people in kashan in 2017. 250 married people were selected by accessible sampling. The instruments of this research was Dyadic Adjustment Scale Of Spanier (DAS), Short Form Of Yaung Early Maladaptive Schemas Questionnaire (YSQ-SF) and Fear Of Intimacy Scale (FIS). Data analysed by pearson correlation with Amos 21 Gruphic and Spss 21 softwares. Results showed that there was a negative significant correlation between early maladaptive schemas and marital adjustment for men (r= -./31) and women (r= -./53). There was a positive significant correlation between total score of early maladaptine schemas and fear of intimacy for men ( r= ./43) and women ( r= ./58). Moreover there was a negative significant correlation between fear of intimacy and marital adjustment for men (r= -./78) and women (r= -./76). the, path analysis also showed that fear of intimacy is a significant mediator for the relationships between early maladaptive schemas and marital adjustment. Therefore, early maladaptive schemas and fear of intimacy have a major role in marital adjustment. Thus, attention to early maladaptive schemas and fear of intimacy variables feels in tasking with couple.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early maladaptive schemas
 • Fear of intimacy
 • Marital adjustment
 1. آتش پور، ح. ابراهیمی، ل. کاظمی، ا. (1392). صمیمیت و ترس از صمیمیت. تهران: نشر قطره
 2. آهی، ق. (1385). هنجاریابی نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. ابراهیمی بیشه، ل. (1388). رابطه ترس از صمیمیت با نوع دلبستگی و سازگاری زناشویی در زنان در آستانه طلاق و زنان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 4. اصلانی، خ. صمدی قرد، آ. و سودانی، م. (1394). آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی گری سبک دلبستگی نا ایمن و افسردگی. فصلنامه مشاوره وروان درمانی خانواده، 1(16): 93-114.
 5. امانی، ا. عیسی نژاد، ا. و عزیزی، آ. (1393). بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و عامل های شخصیتی با سازگاری زناشویی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 36(9): 45-70.
 6. بشارت، ع. (1391). رابطه ترس از صمیمیت ورضایت زناشویی در نمونه ای از زوجین ایرانی: نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی، فصلنامه مشاوره کاربردی، شماره 2(1): 1-18.
 7. پیروی، م. بهرامی، ه. (1396). بررسی رابطه طرحواره ای ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم وتحقیقات تهران. مجله رویش روانشناسی، 1(6): 131-157.
 8. ثنایی ذاکر، ب. (1379). مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت، تهران.
 9. درویزه، ز. کهکی، ف. (1387). بررسی رابطه سازگاری زناشویی وبهزیستی روانی. مطالعات زنان، شماره 1: 91-104.
 10. ذوالفقاری، م. فاتحی زاده، م. و عابدی، م. (1387). تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. خانواده پژوهی، 15(4): 247-261.
 11. رییس الساداتی، س. ف. نظربلند، ن. خوش کنش، ا. (1395). بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی با میزان سازگاری زناشویی. مجله مطالعات ناتوانی، 6: 28-35.
 12. زارپ، ج. م. (1388). شناخت درمانی تحولی برای بزرگسالان. ترجمه حمیدپور، ح. تهران: انتشارات ارجمند.
 13. زارعی محمودآبادی، ح. یونسی، ج. احمدی، ا. بهرامی، ف. اعتمادی، ع. و فاتحی زاده، م. (1389). تاثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار. مجله دانشور رفتار، 45(7): 185-196.
 14. شاکر، ع. آشتیانی، ع. مهدویان، ع. (1390). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زوجین. مجله علوم رفتاری، 2(5): 179-184.
 15. ضیاء الحق، م. حسن آبادی، ح. قنبری، ب. و مدرس غروی، م. (1391). تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی. مجله خانواده پژوهی، شماره 29: 49- 66.
 16. عبدالملکی، س. (1393). نهاد خانواده در اسلام و ایران. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور.
 17. قادری، ه. نبی زاده، ق. اسمعلی کورانه، ا. (1393). سبک های هویت احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار. فصلنامه مطلعات ملی، 4(15): 117-136.
 18. قاسمی، وحید. (1389). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphice، انتشارات جامعه شناسان: تهران.
 19. فاریابی، ظ. زارعی محمودآبادی، ح. (1394). بررسی و مقایسه سازگاری زناشویی، شادکامی و میل به طلاق در ازدواج های سنتی و غیر سنتی شهر یزد. دوماهنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت، 3(14):83- 94.
 20. فلاح زاده، ه. فرزاد، و. و فلاح زاده، م. (1390). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس ترس از صمیمیت (FIS)، پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 1و2(5): 70-79.
 21. کافی، م. اسفنجانی، م. نوری، م. صالحی، ا. (1390). اثربخشی گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زناشویی و پیشگیری از عود افراد سم زدایی شده. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 23(6): 116-137
 22. کرلینجر، ف. ن. (1383). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. جلد اول. ترجمه شریفی، ح. پ. نشر آوای نور، تهران.
 23. لطفی، ر. (1385). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه درمبتلایان به اختلالات شخصیت دسته ب و افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء.
 24. لی هی، ر. (1388). چالش های شناخت درمانی. ترجمه حسن حمیدپور، انتشارات ارجمند، تهران.
 25. منجزی، ف. شفیع آبادی، ع. سودانی، م. (1391). بررسی اثر ارتباط اسلامی و نگرش های مذهبی بر بهبود رضایت زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 10(1): 30-36.
 26. نادری، م. (1393). بررسی ویزگی های روانسنجی مقیاس ترس از صمیمیت و رابطه آن با نوع دلبستگی و سازگاری زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی.
 27. یانگ، ج. کلوسکو، ژ. (1390). زندگی خود را دوباره بیافرینید. ترجمه حمیدپور، ح. پیرمرادی، ا. و گلی زاده، ن. انتشارات ارجمند، تهران.
 28. یانگ، ج. کلوسکو، ژ و ویشار، م. (1386). کتاب طرحواره درمانی. ترجمه حمیدپور، حسن و اندوز، زهرا. جلد اول، انتشارات ارجمند: تهران.
 29. یوسفی، ر. عابدین، ع. تیرگری، ع. و فتح آبادی، ج. (1389). اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی. مجله روانشناسی بالینی، 3(2): 25-37.
 30. Abdolmaleki, S. (2014). Family institution in Islam and Iran. Tehran. Payam Noor University Publications[in Persian].
 31. Ahy, G. (2006). Standardization of the Yang schema short version. Submitted of M. A. in general psychology. Allameh Tabatabaei University[in Persian].
 32. Amani, A. Eisanejad, O. Azizi, A. (2015). Study of the Structural Relations of Early Maladaptive Schemas, Personality Factors and Marital Adjustment. Journal of Modern Psychological Researches, 10(37), 45- 70[in Persian].
 33. Aslani, K. Samadifard, A. Samadifard, M. (2015). The Test of the Model of Disconnection and Rejection Domain of Early Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction with Mediating Unsecure Attachment Style, and Depression. Semi-annual Journal of Family Counseling and Psychotherapy.1(6): 93-114[in Persian].
 34. Atashpor, h. Ebrahimi, L. Kazemi, A. (2013). Intimacy and fear of intimacy. Tehran: gatreh Publishing.[in Persian].
 35. Atmaca, S. & Gencoz, T.(2016). Exploring revictimization process among Turkish women: The role of early maladaptive schemas on the link between child Abuse and partner violence. child abuse and neglect, 52, 85-93.
 36. Bali ،A. Dhingra، R. & Baru، A. (2010). Marital Adjustment of Childless Couples. J Soc Sci, 24(1): 73-76.
 37. Baron, R. Burne, D. Branscomb, N. (2006). Social psychology. (11th Edit).
 38. Besharat, M. (2013). The relationship between fear of intimacy and marital satisfaction in a sample of Iranian couples: moderating role of attachment styles. Journal of Applied counseling , 2(Vol.2 NO.1), 1-18[in Persian].
 39. Boden، J. S. Fischer، J. L. Niehuis، S. (2009). Predicting Marital Adjustment from Young Adults’ Initial Levels and Changes in Emotional Intimacy over Time: A 25-Year Longitudinal Study، J adult dev، 17، 121-134.
 40. Brunn, D. (2001). The relationship between fear of intimacy and marital dissatisfaction. For the degree of doctor of psychology, Pepperdine university.
 41. Chen, J. Zhang, Y. Hong, Z. Sander, G.W. Zhou, D. (2013). Marital adjustment for patients with epilepsy in china. Epilepsy & Behavior, 28: 99-103.
 42. Clifton, J. A. (1995). The effects of parenting style, attachment, and early maladaptive schema on adult romantic relationships (Doctoral dissertation, University of Georgia). Dissertation Abstracts International, 56(10-B): 57-91.
 43. Crollinger, F. N. (2004). Principles of research in behavioral sciences. first volume. Sharifi translation, h. P. Publishing the avay noor, Tehran[in Persian].
 44. Damiano، S. R. Reece، J. Reid، S. Atkins، L. Patton، G. (2015). Maladaptive schemas in adolescent females with anorexia nervosa and implications for Treatment. Eating Behaviors، 16: 64-71.
 45. D’Andrea, J. T. (2004). An investigation of the relationship between early maladaptive schemas and psychological adjustment: The moderating effects of spiritual coping styles.Unpublished doctoral dissertation, New York University.
 46. Darvize, Z. K haki, F. (2009). The Relationship between Marital Adjustment and Psychosocial Well-being. Women's Studies, No. 1: 91-104.
 47. Descutner, C. J. & Thelen, M. H. (1991). Development and Validation of a Fear of Intimacy Scale. Psychological Assessment, 3(2), 218-225.
 48. Dumitrescu, D. & Rusu, A. S. (2012). Relationship between early maladaptive schema, couple satisfaction and individual mate value: An evolutionary psychological approach. Journal of cognitive and behavioral psychotherapies, 12(1): 63-76.
 49. Ebrahimi Biseh, L (2010). Relation between the fear of intimacy and the type of attachment and marital adjustment in women on the verge of divorce and normal women. Submitted of M. A. in general psychology, Islamic Azad University[in Persian].
 50. Epstein, N. Chen, F. and Beyder-Kamjou, I. J. (2005). Relationship standard and marital satisfaction in chinese and American couples. Journal of family psychology. 10, 192-108.
 51. Epsten, S., Lipson, A., Holstein, C., & Huh, E. (1992). Irrational reactions to negative outcomes: Evidence for two conceptual systems. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 328-339.
 52. Falahzadeh, H. Farzad‎, V. Falahzadeh‎, M. A. study of the Psychometric Characteristics of Fear of Intimacy Scale (FIS) ‎. rph. 2011; 5 (1) :70-79[in Persian].
 53. Faryabi Z, Zareii Mahmood-Abadi H. Comparative Study of Marital Adaptation, Happiness and Divorce Inclination in Traditional and non Traditional Marriages. TB. 2015; 14 (3) :83-94[in Persian].
 54. Gaderi, e. Nabizadeh, Gh. Esmaali Kurane, A. (2014). Identity styles of loneliness and fear of intimacy in people addicted to the Internet and normal people. National studies, 4 (15): 117-136[in Persian].
 55. Ghasemi, V. (2011). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphice, Sociology Publishers: Tehran[in Persian].
 56. Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 948–962.
 57. Gungor. H. C. (2015). The Predictive Role of Early Maladaptive Schemas and Attachment Styles on Romantic Relationships. International J. Soc. Sci. & Education، 2015 Vol.5 Issue 2, ISSN: 2223-4934 E and 2227-393X.
 58. Hatamii, M. & Fadayi, M. (2015). Effectiveness of Schema Therapy in Intimacy, Marital Conflict and Early Maladaptive Schemas of Women Suing for Divorce. International. Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 3(3): 285-290[in Persian].
 59. Huston, L. V. & Melz, H. (2004). The case for (promoting) marriage: the devil is in the details. Journal of marriage and family, 66(4): 943-958.
 60. Kafi S M, Mollazadeh Esfanaji R, Nori M, Salehi E. The Effectiveness of Transactional Behavior Analytic Group Therapy on the Prevention of Relapse among Detoxified People .28-11. 2009; 3 (10) [in Persian].
 61. Khajouai nia, M. Ghiasi, M. Izadi, S. & Sarami, G. R. (2015). Study Early Maladaptive Schemas as Predictors of Marital Dissatisfaction in India and Iran- Role of Conditional Schemas as a Mediator and Moderator. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(11): 590-597[in Persian]..
 62. Koruk، S. (2017). Early maladaptive schemas and attachment styles predicting tendencies in intimate relationship. European Journal of Education Studies، 3(9)؛ 393-411.
 63. Li hey, r. (2010). Cognitive Therapy Challenges. Translation by Hasan Hamidpour, Arjmand Publication, Tehran[in Persian]..
 64. Lotfi, R. (2007). Comparison of early maladaptive schemas in patients with B-personality disorders and healthy people. Master's thesis of psychology, Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Alzahra University[in Persian].
 65. Mcdermott، N. (2008). Early maladaptive schemas, attachment, negative affect and relationship satisfaction. Submitted in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts Degree. Rowan University.
 66. Monjez, F. Shafiabadi, A. Sodani, M. (2011). The effects of islamic communication style and religious attitudes on marital satisfaction improvement [in Persian]..
 67. Naderi, M. (2014). Psychometric evaluation of the fear of intimacy scale and its relationship with the type of attachment and marital adjustment , M. A. Submitted, Islamic Azad University, Central Tehran Branch[in Persian].
 68. Papalia, D.E., Gross, D., & Feldman, R. D. (2003). Child development: A topical approach and making. New York: McGraw Hill.
 69. Pascal, A., Christine, A., & Jean, L. (2008). Development and validation of the Cognitive Inventory of Subjective Distress. International Journal of Geriatric Psychiatry، 23,1175-1182.
 70. Peiravi M, Bahrami H. The survey of the couple’s primary inconsistent schemas and the matrimonial adjustment in married students. frooyesh. 2017; 6 (1) :131-158[in Persian].
 71. Phillips، T. M. Wilmoth، J. D. Wall، S. K. Peterson، D. J. Buckley، R. & Phillips، L. E. (2013). Recollected Parental Care and Fear of Intimacy in Emerging Adults. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families، 21(3)، 335-341[in Persian].
 72. Racine, C. (2005). Does religious coping moderate the relationship between early maladaptive schemas and negative trait affect, college adjustment, and alcohol use? Unpublished Doctoral Dissertation, New York University.
 73. Raes Alsadati S F, Nazarboland N, KhoshKonesh A. The Study of the Relation of Early Maladaptive Schemas and Differentiation with the Extent of Marital Adjustment. MEJDS. 2016; 6 :28-35[in Persian].
 74. Sanaei Zaker, B. (2000). Family and Marriage Measurement Scales, Besat Publications, Tehran[in Persian].
 75. Shaker, A. Fathi-Ashtiani, A. Mahdavian, A. The relationship of attachment styles and mental health with marital adjustment in couples. Journal of Behavioral Sciences Vol. 5, No. 2, Summer 2011 Pages: 179- 184[in Persian].
 76. Shaver, P. R., & Brenan, K. A. (2006). Attachment style and the big five personality traits: their connection. With romantic relationship outcome. Personality and Social Psychology Bullentin, 18, 536-545.
 77. Stiles, O. E. (2004). Early maladaptive schemas and intimacy in young adult's romantic relationships. Unpublished doctoral dissertation, Alliant International University.
 78. Whisman, M. (2000). Marital adjustment and outcome following treatment for depression. Journal of marriage and the family, 60, 577-594.
 79. Yoo، H. (2013). Couple Intimacy and Relationship Satisfaction: A Comparison Study between Clinical and Community Couples. for the Degree Doctor of Philosophy، Ohio State University.
 80. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weisharr, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: The Guilford Press.
 81. Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorder: A schema-focused approach (rev. ed) (pp: 78-89). Sarasota, FL: Professional Resource Exchanging.
 82. Yousefi, R., Abedin, A., Tirgeri, A., Fathabadi, J. (2010). The Effectiveness of Training Intervention based on â Schemas Modelâ on Marital Satisfaction Enhancement. Journal of Clinical Psychology, 2(3), 25-38. doi: 10.22075/jcp.2017.2027[in Persian].
 83. Zareie Mahmoudabadi H, Younesi S, Ahmadi S, Bahrami F, Etemadi O, Fatehizadeh M. Influence of Cognitive Consultation Techniques Education on Family Function Improvement in Incompatible Couples. TLR. 2011; 1 (45) :185-196[in Persian].
 84. Ziaolhagh, M. S. Hassan Abadi, H. Ghanbari Hashem Abadi, B. Modares Gharavi, M. The Effect of Emotionally Focused Couple Therapy in Marital Adjustment. Journal of Family Research Vol.8(1);49-66;2012[in Persian].
 85. Zolfaghari, M. Fatehi Zadeh, M. Abedi, M. R. Determining Relationships Between Early Maladaptive Schemas and Marital Intimacy Among Mobarakeh Steel Complex Personnel. Journal of Family Research Vol.4(3);247-261;2008[in Persian].