مقایسه تأثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش‌های فرزندپروری و برنامه فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی در مادران دارای فرزند نوجوان

داود حاج خدادادی؛ محمد رضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 243-266

https://doi.org/10.52547/jfr.17.2.243

ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD)

رحیم بهرادفر؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی؛ عذرا اعتمادی؛ سید محسن فاطمی

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 413-435