نویسنده = محمدرضا عابدی
ظرفیت ذهنی‌سازی و سبک‌های هیجانی در افراد متأهل با و بدون تعارض زناشویی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 583-598

10.48308/jfr.19.4.583

حسین متین؛ عذرا اعتمادی؛ محمد رضا عابدی


ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD)

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 413-435

رحیم بهرادفر؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی؛ عذرا اعتمادی؛ سید محسن فاطمی