ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

2 استادیار ‏دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد ‏دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

4 دانشیار ‏دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

5 دانشگاه هاروارد آمریکا، گروه روانشناسی

چکیده

ادبیات پژوهشی نشان می­دهد که آشفتگی زناشویی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت جسم و روان بوده که در شروع، تشدید، پیچیدگی و عود اختلالات روانی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی فقدان رهنمودهای تشخیصی مبرهن در این زمینه، آشفتگی محسوسی را در موقعیت­های بالینی و پژوهشی ایجاد کرده و نیاز عمیقی به مقیاس­های تشخیصی معتبر در این خصوص احساس می­شود. این پژوهش با هدف تجدید نظر مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) و بررسی ویژگی‌های روانسنجی و شاخص­های عملکرد تشخیصی آن در زوجین شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی مقطعی بوده و گروه نمونه را 308 زن و مرد متأهل تشکیل می دهند، که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5 به مقیاس تجدید نظر شده غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD-R) و پرسشنامه کیفیت زناشویی (QMI) پاسخ دادند. تحلیل­های آماری به ویژه تحلیل عوامل اصلی با چرخش واریماکس و تحلیل ROC، ویژگی­های روانسنجی و شاخص­های عملکرد تشخیصی مطلوبی را برای مقیاس SSMRD-R نشان دادند. این مقیاس می­تواند به منظور تشخیص بالینی در موقعیت­های درمانی، غربال­گری و پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Clinical Diagnosis in Couple Therapy; Revision and Scrutiny for Psychometrics of the Screening Scale for Marital and Relationship Discord (SSMRD)

نویسندگان [English]

 • Rahim Behrad Far 1
 • Rezvan Sadat Jazayeri 2
 • Fateme Bahrami 2
 • Mohammad Reza Abedi 3
 • Ozra Etemadi 4
 • Seyed Mohsen Fatemi 5
1 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University Of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Faculty of Education and Psychology, University Of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Faculty of Education and Psychology, University Of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Faculty of Education and Psychology, University Of Isfahan, Isfahan, Iran
5 Faculty of Psychology, Harvard University, USA
چکیده [English]

According to the research literature, marital distress is one of the most substantial affecting factors on physical and mental health and has considerable role in initiation, exacerbation, complexity and relapse of mental disorders. On the other hand the lack of clear diagnostic guidelines, has created an anarchy in clinical and research situations; therefore a great need for reliable diagnostic measurements in this regard has been felt. This study was designed to revise the Screening Scale for Marital and Relationship Discord (SSMRD) and consider the psychometric characteristic and diagnostic functional indices of in the couples of Isfahan city. The method this research was descriptive crosssectional survey and subjects were 308 married women and men who were selected by convenience sampling method. After the clinical interview based on DSM-5, they completed the Screening Scale for Marital and Relationship Discord-Revised (SSMRD-R) and Marital Quality Index (QMI). Statistical analyses, particularly main factor analysis with Varimax rotation and ROC analysis revealed acceptable psychometric characteristic and diagnostic functional indices for SSMRD-R. This scale can be applied for clinical diagnoses in therapeutic, screening and research situations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital and Relationship Disterss
 • Clinical Diagnosis
 • Psychometrics Characteristic
 • SSMRD-R
 1. تیموری آسفیچی، د.؛ غلامعلی‌لواسانی، م. و بخشایش، ع. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده‌‌پژوهی، 8(4)،463-441.
 2. خجسته مهر، ر.؛ کرایی، ا. و رجبی، غ. (1389). بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیش‌آیندها و پیامدهای گذشت در ازدواج. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 4(16)، 162-135.
 3. خدایاری‌فرد، م.؛ شهابی، ر. و اکبری‌زردخانه، س. (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(10)،620-611.
 4. دهشیری، غ. و موسوی، س. ف. (1395). خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 12(1)، 154-141.
 5. ستیر، و. (1988). آدم‌سازی در روان‌شناسی خانواده. ترجمه بیرشک، ب. (1384). تهران: انتشارات رشد.
 6. شوماخر، ر. ا. و لومکس، ر. ج. (2010). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمه قاسمی، و. (1388). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 7. Amato, P. R. & Rogers, S. J. (1999). Do attitudes toward divorce affect marital quality? Journal of Family Issues, 20 (1), 69-86.
 8. Amato, P. R., & Hohmann-Marriot, B. (2007). A comparison of high - and low- distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 62, 621-638.
 9. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th Edition. Arlington: American Psychiatric Association.
 10. Beach, S. R. H., & Gupta, M. (2005). Marital discord in the context of depressive episode: Research on efficacy and effectiveness. In W. Pinsoff & J. Lebow (Eds.), Family psychology: The art of the science. (pp. 451–470). England: Oxford University Press.
 11. Beach, S. R. H., Fincham, F. D., Amir, N., & Leonard, K. E. (2005). The taxometrics of marriage: Is marital discord categorical? Journal of Family Psychology, 19, 276–285.
 12. Beach, S. R. H., Katz, J., Kim, S., & Brody, G. H. (2003). Prospective effects of marital satisfaction on depressive symptoms in established marriages: A dyadic model. Journal of Social and Personal Relationships, 20, 355–371.
 13. Beach, S. R., Wamboldt, M. Z. Kaslow, N. J., Heyman, R. E., First, M. B., Underwood, L. G., & Reiss, D. (2006). Relational processes and DSM–V: Neuroscience, assessment, prevention, and intervention. USA: American Psychiatric Association.
 14. Beach, S. R., & O’Leary, K. D. (1993). Marital discord and dysphoria: For whom does the marital relationship predict depressive symptomatology? Journal of Social and Personal Relationships, 10, 405–420.
 15. Blum, J. S., & Mehrabian, A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of Personality, 67, 93-125.
 16. Bookwala, J., Sobin, J. & Zdaniuk, B. (2005). Gender and aggression in marital relationship: A life-span perspective. Sex Roles, 52, 797-506
 17. Burman, B., & Margolin, G. (1992). Analysis of the association between marital relationships and health problems: An interactional perspective. Psychological Bulletin, 112, 39–63.
 18. Coyne, J., Tompson, R., & Palmer, S. (2002). Marital quality, coping with conflict, marital complains, and affection in couples with depressed wife. Journal of Family Psychology, 16(1), 26-37.
 19. Cui, M. & Fincham, F. D. (2010). The differential effects of parental divorce and marital conflict on young adult romantic relationships. Personal Relationships, 17, 331–343.
 20. Davila, J., Karney, B. R., Hall, T. W., & Bradbury, T. N. (2003). Depressive symptoms and marital satisfaction: Within-subject associations and the moderating effects of gender and neuroticism. Journal of Family Psychology, 17, 557–570.
 21. Dehshiri, G., & Mousavi, S. F. (2016). [Psychometric Properties of the Persian Version of the Relationship Assessment Scale among Couples]. Journal of Family Research, 12(1) 141-154 [in Persian].
 22. Doss, B., Simpson, L. & Christensen, A. (2004). Why do couple seek marital therapy? Professional Psychology: Research and Practice, 35(6), 608-614.
 23. Elinaman, T. (2004). Resolving conflict in marriage. Family life, communications in corporate. Retrived form: www. findarticle.com
 24. Fincham, F. (2003). Marital conflict: structre and content. American Psychological society, 12, 10- 24.
 25. Fincham, F. D., Paleari, G., & Regalia, C. (2002). Forgiveness in marriage: The role of relationship quality, attributions, and empathy. Journal of Personal Relationships, 9, 27-37.
 26. Gerard, J. A., & Buehler, C. (2003). Marital conflict: Parent-child relations and young maladjustment. Family Process, 38(1), 105-116.
 27. Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2013). Family therapy an Overview. 8th edition. New York: Brooks/Cole. & Thomson.
 28. Guilford, J. P. (1956). Psychometric Method. New York: MacGraw-Hill.
 29. Harway, M. (2005). Handbook of Couple Therapy. Canada: Wiley.
 30. Hooley, J. M., & Teasdale, J. D. (1989). Predictors of relapse in unipolar depressives: Expressed emotion, marital distress, and perceived criticism. Journal of Abnormal Psychology, 98, 229–235.
 31. Kaiser, H. F., & Cerny, B. A. (1977). A study of a measure of sampling adequacy for factor analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral Research, 12, 43-47.
 32. Khodayarifard, M., Shahabi, R., Akbari Zardkhaneh, S. (2007). [Relationship between Religious Attitude and Marital Satisfaction]. Journal of Family Research, 3(10) 611-620 [in Persian].
 33. Khojasteh, M. R., Koraei, A., & Rajabi, G. (2009). [Studing a Proposed Model for the Antecedents and Consequences of Forgiveness in Marriage]. Journal of Modern Psychological Research, 4(16), 135-162 [in Persian].
 34. O’Farrell, T. J., Hooley, J., Fals-Stewart, W., & Cutter, H. S. G. (1998). Expressed emotion and relapse in alcoholic patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 744–752.
 35. Oh, K. J., Lee, S. & Park, S. H. (2011). The Effects of Marital Conflict on Korean Children’s Appraisal of Conflict and Psychological Adjustment. Journal of Child and Family Studies, 20, 444–451.
 36. Reichenberg, L. W. (2015). DSM-5 Essentials: The Savvy Clinician's Guide to the Changes in Criteria. New Jersey: Wiley.
 37. Satir, V. (1988). Making Contact. (B. Birashk, Trans.). Tehran: Roshd Publication [in Persian].
 38. Schumacker, R. E., & Lomax, R. J. (2010). Structural Equation Modeling (V. Ghasemi, Trans.). Tehran: Sociologists Publication [in Persian].
 39. Snyder, D. K., Castellani, A. M., & Whisman, M. A. (2006). Current status and future directions in couple therapy. Annual Review of Psychology, 57, 317–344.
 40. Suls, J., & Bund, J. (2005). Anger, anxiety, and depression as risk factors for cardiovascular disease: The problems and implications of overlapping affective dispositions. Psychological Bulletin, 131(2), p 260-300.
 41. Teimoori Asfichi, A., Qolamali Lavasani, M., & Bakhshayesh, A. (2013). [Predicting Marital Satisfaction on the Basis of Attachment Styles and Differentiation of Self]. Journal of Family Research, 8(4) 441-463 [in Persian].
 42. Whisman, M. A. (1999). Marital dissatisfaction and psychiatric disorders: Results from the National Comorbidity Survey. Journal of Abnormal Psychology, 108, 701–706.
 43. Whisman, M. A. (2001). Marital adjustment and outcome following treatments for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 125–129.
 44. Whisman, M. A. (2007). Marital distress and DSM–IV psychiatric disorders in a population-based national survey. Journal of Abnormal Psychology, 116, 638–643.
 45. Whisman, M. A., Beach, S. R. H., & Snyder, D. K. (2008). Is marital discord taxonic and can taxonic status be assessed reliably? Results from a national, representative sample of married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 745–755.
 46. Whisman, M. A., & Bruce, M. L. (1999). Marital distress and incidence of major depressive episode in a community sample. Journal of Abnormal Psychology, 108, 674–678.
 47. Whisman, M. A., Snyder, D. K., & Beach, S. R. H. (2009). Screening for marital and relationship discord. Journal of Family Psychology, 23, 247-254.
 48. Wild, D., Grove, A., Martin, M., Eremenco, S., McElroy, S., Verjee-Lorenz, A., & Erikson, P. (2005). ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation, Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes (PRO) Measures: report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Value Health, 8, 94-104.
 49. Yong, M. E. & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples, New York: Brooks/Cool Publisher Company. P 69-72.