نویسنده = سمیه پورمیدانی
ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-38

سمیه پورمیدانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ذبیح اله عباسپور


رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 331-344

سمیه پورمیدانی؛ ابوالقاسم نوری؛ سیدعباس شفتی