نویسنده = فرشته موتابی
الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 179-196

الناز حقیان؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی؛ فرشته موتابی


مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 7-32

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 31-45

شیدا خالدی؛ فرشته موتابی؛ تقی پورابراهیم؛ فاطمه باقریان


مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 451-474

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت‌‌های ارتباطی

دوره 9، شماره 2، آبان 1392، صفحه 173-188

منصوره‌السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی


نظام ایرانی کدگذاری مشاهده‌ای از تعاملات دو جانبه زوجین

دوره 6، شماره 3، بهمن 1389

منصوره السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی