مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابعاد مختلف رابطه با خانواده همسر در افراد راضی و ناراضی از ارتباط با خانواده همسر بود. نمونه‌گیری به شیوه در دسترس از 6 شهر بزرگ ایران صورت گرفت. تعداد 735 نفر به پرسش‌نامه ارتباط با خانواده همسر پاسخ دادند. پس از بررسی نمره رضایت افراد از رابطـه با خـانـواده همسر، نمـرات صـدک 80 و 20 تعیین و افراد دارای نمرات بالاتر و پایین‌تر از این نمرات به عنوان افراد راضی و ناراضی از ارتباط مشخص شدند. در نهایت 167 نفر به عنوان افراد راضی و 166 نفر به عنوان افراد ناراضی از رابطه با خانواده همسر مشخص شدند و پاسخ‌های آن‌ها به پرسش‌نامه رابطه با خانواده همسر مقایسه شد. بر اساس نتایج، زنان از رابطه با خانواده همسر ناراضی‌تر از مردان بودند. هم‌چنین ساکنین شهرهای تهران و کرج میزان رضایت کمتری از رابطه با خانواده همسر در مقایسه با ساکنین سایر شهرها گزارش کرده بودند. از طرفی افرادی که شهر محل سکونت خود، خانواده اصلی‌‌شان و خانواده همسرشان مشابه بود میزان رضایت بیشتری را به نسبت سایرین نشان دادند. هم‌چنین یافته‌ها حاکی از وجود تفاوت‌هایی در دو گروه راضی و ناراضی از رابطه با خانواده همسر در موارد دیگری همچون روند تحول رابطه با خانواده همسر، علل ایجاد تعارضات با خانواده همسر، موضوعات تعارض با خانواده همسر، نحوه واکنش به تعارضات با خانواده همسر، میزان سهم خانواده همسر در تعارضات زناشویی و میزان دریافت و ارائه کمک‌های مالی و غیرمالی بین زوج و خانواده همسر بود. بر اساس یافته­ها مشخص شد که عوامل چندی با میزان رضایت از رابطه با خانواده همسر مرتبط هستند. این عوامل به سه دسته اصلی کنش‌ها و واکنش‌ها در فرد، خانواده همسر و همسر تقسیم می‌شوند. کنش‌ها و واکنش‌های این سه جزء و تعاملات بین آن‌ها می‌تواند میزان رضایت از رابطه با خانواده همسر را رقم بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship with In-laws Comparison in two Groups of Satisfied and Dissatisfied People of that Relationship

نویسندگان [English]

 • Mona Cheraghi
 • Mohammad Ali Mazaheri
 • Fereshteh Mootabi
 • Leily Panaghi
 • Mansooreh Sadat Sadeghi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of the current study was to compar dimensions of relationship with in-law's family in satisfied and dissatisfied samples. Participants were selected through accessible sampling method from six populated cities of Iran. The Relationship with In-laws Questionnaire was administered to 735 married people. Scores above 80 and below 20 determined satisfied and dissatisfied relationship. At last 167 and 166 people categoryized as satisfied and dissatisfied in their relationship with in-laws and then their answers were compared. Results showed that women in comparison with men and Tehran and Karaj inhabitants  in comparison with small cities inhabitants were more dissatisfied in their relationships. In addition results showed that, if spouses and their families live in the same city they will be more satisfied. Furthermore two groups of satisfied and dissatisfied samples were different in the subjects such as process of developing relationship with in-laws, conflict’s reasons and contents, the way they react to the conflicts, proportion of in-laws role  in marital conflicts and amount of financial and non-financial aids from in-laws family. In conclusion three dimensions were related to the amount of satisfaction in the relation with in-law’s family including  person, spouse and spouse family’s action and reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relationship with In_Laws- Iranian Family- Marital Adjustment
 1. آریامنش، ص.، فلاح‌چای، س. ر.، زارعی، ا. (1392). مقایسه تمایزیافتگی بین زوج‌های رضایتمند و زوج‌های دارای تعارض زناشویی در شهر بندرعباس. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره. 3 (1)، 98-81.
 2. آزاد ارمکی، ت. (1386). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران: سمت.
 3. بهرامی، ف.، ندایی، ع.، جزایری، ر.، فاتحی‌زاده، م. (1392). بررسی جامعه‌شناختی پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر مبنای سبک‌های شناختی تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله‌ای زوجین شهر اصفهان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 7 (3)، 122-101.
 4. بیرامی، م.، باباپور، ج، هاشمی، ت.، اسمعلی، ا. و بهادری، ج. (1392). پیش‌بینی رضایتمندی زناشویی براساس مولفه‌های هوش هیجانی و شیوه‌های حل تعارض. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 17 (3)، 27-21.
 5. بیمن، و. (1386). زبان، منزلت و قدرت در ایران (ترجمه ر. مقدم کیا). تهران: نشر نی.
 6. ثریا، س. م. (1388). شخصیت در فرهنگ با خطوطی از چهره فرهنگ ایران. تهران: انتشارات دانژه.
 7. چراغی، م. مظاهری، م. ع.، موتابی، ف. پناغی، ل. و صادقی، م. (چاپ نشده). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سیستمی ـ مثلثی خانواده.
 8. چراغی، م، مظاهری، م. ع.، موتابی، ف.، پناغی، ل. و صادقی، م. (چاپ نشده). مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متاهل ایرانی.
 9. زارعی، س.، فرحبخش، ک.، اسمعیلی، م. (1390). تعیین سهم خودمتمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش‌بینی سازگاری زناشویی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 12 (3)، 62-51.
 10. زرگر، ف. و نشاط‌دوست، ح. ط. (1386). بـررسی عوامل مؤثر در بـروز طلاق در شهرستـان فلاورجـان. فصلنامه خانواده-پژوهی، 11، 737- 750.
 11. سامانی، سیامک (1386). بررسی عمده‌ترین عوامل ایجادکننده درگیری‌های زناشویی در گروهی از دانشجویان متاهل در دانشگاه شیراز. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 11(3)، 658-669.
 12. شاکریان، ع. (1391). نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش‌بینی سازگاری زناشویی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سال 16 (1)، 22-16.
 13. صادقی، م. (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار. پایان نامه دکتری روان‌شناسی عمومی. دانشگاه شهید بهشتی.
 14. صادقی، م.، مظاهری، م. ع.، موتابی، ف. (1392). نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت‌های ارتباطی. خانواده‌پژوهی. سال 9 (34)، 188-173.
 15. فاتحی‌زاده، م.، بهجتی اردکانی، ف.، و نصر اصفهانی، ا. ر. (1384). بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11، 127-117 .
 16. قطبی، م.، هلاکویی نایینی، ک.، جزایری ا. و رحیمی، ع. (1386). وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 3 (12)، 273-288.
 17. کوهن، ب. (1372). مبانی جامعه‌شناسی (ترجمه غ. ع. توسلی و ر. فاضل). تهران: انتشارات سمت.
 18. گل‌پرور، م.، طاهری‌زاده، ژ. اسماعیلی، ر. (1390). ویژگی‌های روانی ـ شخصیتی زوج‌های ناسازگار و سازگاری زناشویی آن‌ها در ایران و تورنتو. خانواده‌پژوهی. 7 (26)، 239-223.
 19. گلدنبرگ، ا.، گلدنبرگ، ه. (1382). خانواده‌درمانی (ترجمه م. ر. حسین‌شاهی برواتی و س. نقشبندی و ا. ارجمند) تهران: روان.
 20. مظاهری، م. ع.، صادقی، م.، نصرآبادی، ا.، انصاری‌نژاد، ف.، و عباسی، م. (1388). سبک‌های همسرگزینی و کیفیت و پایداری ازدواج. راهبرد فرهنگ، 2 (5)، 72-55.
 21. مظاهری، م. ع.، صادقی، م.، روشن، م.، اشتریان، ک.، احمدی، ع.، حمیدی، ن.، امامی، ر.، موتابی، ف.، طهماسیان، ک.، و پناغی، ل. (1387). سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای کاهش و کنترل طلاق در کشور. طرح تحقیقاتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی. چاپ نشده.
 22. هافستد، گ. (1388). فرهنگ‌ها و سازمان‌ها نرم‌افزار ذهن (ترجمه س. م. اعرابی، س. ه. هدایتی و م. محمودی). تهران: نشر علم.
 23. Blurton, A. (2005). A qualitative study exploring martially satisfied retired couples in the early years of retirement. Dissertation Abstracts International, 65, 42-75.
 24. Cryder, A. P. (1998). A Qualitative Investigation of Narratives of Satisfied Couples. Dissertation Abstracts International, 58, 24-48.
 25. Du plessis, K. (2008). Attachment and Conflict in Close Relationship: The association of attachment with conflict resolution styles, conflict beliefs, communication accuracy and relationship satisfaction. A thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology at Massey University, Albany, New Zealand.
 26. Epstein, N. B., Baucom, D. H. (2002). Enhanced Cognitive-Behavioral Therapy for Couples: a Contexual Approach. Washington DC: American Psychological Asso-ciation.
 27. Framo, J. L. (1992). Family of Origin Therapy: an Intergenerational Approach. New York: Brunner/Mazel Publishers.
 28. Halford, W. K., Hahlweg, K. & Dunne, M. (1990). The cross-cultural consistency of marital communication associated with marital distress. Journal of Marriage and the Family, 52, 155-123.
 29. Halford, W.K., Lizzio, A., Wilson, K.L. & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology. 21(2). 185-194.
 30. Hatfield, E., Rapson, R. L., Martel, L. D. (2007). Passionate Love and Sexual Desire. In Kitayama, S., Cohen, D. (Eds). Handbook of Cultural Psychology. (500-528). New York: Guilford Publication.
 31. Kayser. K., (2005). Couples coping with stress: emerging perspectives ondyadic coping. New York: American Psychological Association
 32. McGoldrick, M., Giordano, J., Garcia-Preto, N. (2005). Ethnicity & Family Therapy. New York: Guilford Publication.
 33. Story, L. B., Bradbury, T.N. (2004). Understanding Marriage and Stress: Essential Questions and Challenges. Clinical Psychology Review, 23, 1139-1162.
 34. Tomita, S. K. (1994). The Consideration of Cultural Factors in the Research of Elder Mistreatment with an In-depth Look at Japanese. Journal of Cross-Cultural Aging. 9, 38-52.
 35. Waller, M. R., McLanahan, S. S. (2005). "His" and "Her" Marriage Expectations: Determinants and consequences. Journal of Marriage and Family, 67, 53-67.