نویسنده = زهرا فدایی
بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ محمدعلی مظاهری؛ فاطمه انصاری نژاد؛ زهرا فدایی؛ فاطمه نیک پرور؛ حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ زهره ابارشی


نقش سبک‌های تربیتی والدین در شکل‌گیری انواع خودها وفاصله بین آن‌ها در فرزندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1388

منصوره‌السادات صادقی؛ فاطمه انصاری‌نژاد؛ زهرا فدایی؛ شرمین روبن‌زاده؛ سیدمحسن ابراهیمی