وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار -دانشگاه تهران

2 استادیار- دانشگاه کردستان

3 استادیار- دانشگاه همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. داده‌های پژوهش بر پایه روش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این‌که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این‌ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره‌ وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف‌نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می‌شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده‌ زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی‌شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن‌را جایز می‌دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The occurrence of divorce in Cyberspace From the point of view of the jurisprudents of the Islamic religions

نویسندگان [English]

 • mohammad adel ziaey 1
 • soheila rostami 2
 • mohammad molodi 3
1 Associate Professor- university of Tehran
2 Assistant Professor- university of kurdistan
3 Assistant Professor -university of hamadan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the occurrence or non-occurrence of divorce in cyberspace by email, texting or other mass media, the research was descriptive- analytical and was conducted using content analysis. The data gathered based on library and documentary method. The virtual divorce means that the couple divorces his wife by using an email (email) or a text message and the like. The jurists are dissenting about the occurrence or non-occurrence of such divorce. A group believes that although divorce is subject to circumstances, divorce in this way is due to the opposition to the religious law, the lack of conformity with the Islamic lifestyle, the existence of deceit and deceit, the lack of mutual will, the promotion of chaos in society, and the destruction of the foundation The family is not allowed. In contrast to the advocates referring to the general and divine laws and divorces, the analogy to Hazel divorce and written divorce, the confession of the couple in the presence of the judge and his determination to divorce, and the submission of the e-mail containing the registered electronic signature and compliance with the terms of the divorce, Its occurrence is permissible. Based on the research carried out, the theory of proponents, according to the prescribed conditions, seems to be justified due to the strength of evidence, the conformity to the general demands and the requirements of the present age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • divorce Cyberspace
 • Siqeh
 • Written divorce
 • Will
 1. - A’bdari. M. (1969). Al taj va al eklil. Le mokhtasar Khalil. Beirut: dar al fekr.
 2. - Alsan. M.(2004) Digital signing position in document registration in electronic form.tehran: Journal of kanoon. Namber55.
 3. - Ansari.z.(2001). Asna al mataleb fe sharhe roz al taleb. Beirut: dar alkotob al e’lmeeh. Dd:1
 4. - Ameli (shahed sani), Z.A. (1990). Alrozatol al bahyah fi sharhe al lomaa’ al dameshqhyah. Qom: davari.
 5. - Al-Ahwal Al-Shahriyah al-Iraqi law. 1984.
 6. - Al-Ahwal Al-Shahriyat Al-Souri's Law. 1953 & 2007.
 7. - Bahoti. M. (1982). Kashaf al ghenaa’ al ghenaa’ a’n matne al eghnaa’. Researcher: helal moselahi mostafa. . Beirut: dar al fekr.
 8. - Bojairami, S.I.O. Hashiya Al Bojairami ala Sharh Manhaj Al-Tolab. Turkey: Maktab Al-Islamiya.
 9. - Bokhari, M.I.A.A. (1987). Sahih Al-Bokhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.
 10. - Dorder. A al b.al shrhe al kaber. Cairo: e’sa al babe.
 11. - Dasoqhi. M. a. hashea al dasoqe a’la al sharhe al kaber. Researcher: mohammad a’lesh. Beirut: dar al fekr.
 12. - Emami, s.h.(2003) .Civil Rights. Tehran: Islamie Bookstore edition:8
 13. - E-commerce law. 17/ 10/82; roznamehe rasmi 11/11/1382; year 59; n 17167.
 14. - Feroz abadi. M. al qhamos al mohet. Edition: hosaini.
 15. - Hasan al mo’meni. O. (2003). Al taa’ghee’ al elekteroni va ghanon al tejarah al elektroneah. Aaman: dar vaeel lelnashr. Ed1.
 16. - Hosaini nasab, s.m.(1987). Tashe al masaeel feghe shafeii. Sanandaj. Publishers of hosaini. E d1.
 17. - Hosaini, s. m.(2006). Farhang loghat va estelahat feghhi. Tehran: soroosh.
 18. - Hore aa’moli. M. h. vasael al sheaa’. Bairut: dar ehyae al toras al aa’rabi.
 19. - Httab, s. al d. (2003). Mavaheb al jalil le sharhe mokhtasar al khalil. . Beirut: a’lam al kotob.
 20. - Heli, J.H. (1969). Sharaye’ Al-Islam fi Al-Masail Al-Halal w Al-Haram. Research: Abolqasim Ibn Ahmad. Tehran: Tehran Publication. 5th Ed.
 21. - Ibn Barraj, A.A. (1986). Al-Muhzab. Qom: Nashr Al-Islami Institute.
 22. - Ibn jozaii, m. alghavanin al feghheai.
 23. - Ibn Hazm Al-Andalusi, A.M. (1969). Al-Mohalla. Research: Abdolghafar Soleiman Albandari. Lebanon: Dar Al-Fikr.
 24. - Ibn a’beden, s.m.(1386). Al dor al mokhtar. Beirut: dar al fekr.
 25. - Ibn a’bdo alsalam. E’zeden. Ghavae’ ol ahkam fe masalehe a’nam. Cairo: matba’a al esteghama.
 26. - Ibn Qodama, M.A.M. (2004). Al-Moqni. Beirut: Dar Al-Fikr.
 27. - Ibn Qayyim Jowziyya, A.A. (1973). Ilam Al-Muqeyin an Rab Al-Alamin. Research: Taha Abdolraouf Sad. Beirut: Dar Al-Jail.
 28. - Ibn Majeh, A. Al-Sunnan:”The Sunan”, Research: Mohammad Foad Abdolbaghi, Beirut: Dar Ihyaa al-Torath al-Arabi.
 29. - Ibn Manzur, J. (1955). Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Sadr.
 30. - Internet Software of Fiqahat Library.
 31. - Jizaeiri. A’ al r.(2000). al fegh a’la al mazaheb al arbaa’. Cairo: dar al fagr lel torath.
 32. - Jaa’fari langridi, m.j. (1991). Terminology of Law. Tehran: Publishers of ganje danesh. Ed 5.
 33. - Katozyan. N. (2009). family rights. Tehran: Public Joint Stock Company.
 34. - Katozyan. N.(2009). Civil law in the current legal order. Tehran: mezan.
 35. - Katozyan. N.(2001). Proof and The reason for the proof. Tehran: mezan.
 36. - Kasani. A al d. (1974). Badaee’ al sanaee ‘ fi tarteb al shraee’. Beirut: dar al ketab al a’rabi. E d2.
 37. - Kabesi. A. (2007). Al ahval al shakhsyah fe al feghe va al qaza va al qanon. Al zevaj va al talaq va aasarohama. Qairo: l a’tek le sanaa’t al kotob.
 38. - Karami al hanbali. M. (2004). DALIL AL TALEB le naile al mataleb. Reyaz: dar taibah. E d1.
 39. - Khomaini(emam). S.r. (1994). Tahrer al vaselh. Qom: Publishers of eslami. E d12.
 40. - Khorsandyan. M.a; shenyaor, qader.(2013). Wakaui Mbani jurisprudence and rights of the Nakara Dar Faday Saibri. Magazine of Fiqh and Islamic rights. 3. N 6. P 55-84.
 41. - Modarres. A. (1987) sharea’ti eslam. Saqez: publisher of mohammadi. E d2.
 42. - Marghenani. A .h. al hedayah sharhe bedayat al mobtade. Al maktaba al eslameyah.
 43. - Mansor. J. ( 2003). The law of registration of documents and real estate. With subsequent amendments and extensions quoted from the set of rules and regulations. Tehran: pablision of dedar. E d 1.
 44. - Maktab Al-Shamila Software.
 45. - Najafi, M.H. (1987). Jawahir Al-Kalam fi Sharh Sharae’ Al-Islam. Tehran: Matba’ Al-Islamiya.
 46. - Nezam al den. A’. ahkam enhelal aa’qd al zevaj fe al feqh al eslami va al qanon al aa’raqi. Baghdad : baitol hekmah. E d1.
 47. - Noori. M .a. (2003). E-commerce law. Tehran: gange danesh. E d1.
 48. - Qabanji,.s. h. (2000). Mosnade imam ali alaihe al salam. Researcher: al sheikh taher al salami. Manshorat moaaseseei al aa’lami lel matboaa;t.
 49. - Ramli. Sh al d.(2003). nehayat al mohtaj. Lebanon: dar al kotob al e’meeah.
 50. - Sarakhsi, Sh.A. (2000). Al-Mabsut. Lebanon: Beirut: Dar Al-Ma’rafa.
 51. - Sarkal. T. (2006). Calendar of al vasat. Bahrain. N 1342.
 52. - Salam amanah. R. al talaqh al share’ va al talaqh al electroni. Araq : University of al nahreain.
 53. - Shafeii. A . m. al talaqh va hoqhoqh al avlad va al aqhareb. Alexandria:al dar al jameeah.
 54. - Sherbini. M al kh. (2000). Moghni al mohtaj. Researcher: ali mohammad moa’vvaz & a’del a’bdol mavjod. Beirut: dar alkotob al e’lmyah.
 55. - Showkani, M. (1994). Fath al-Ghadir, Beirut: Dar al-kotob.
 56. - Sheikh al nezam va jamaa’t men o’lama al hend. (1991). Al fatava al hendyah fi mazhab al emam al a’azam abi hanifa al nee’man. Beirut: dar al fekr.
 57. - The holy quran
 58. - Termazi. M.(1975). sonan al termazi. Researcher: ahmad shaker. Beirut: dar ehya al torath al a’rabi.
 59. - The library of Ahl al-Bayt
 60. - Zohaili. V. (1989). Al fegh al eslami va adellatoho. Damascus: dar al fekr.
 61. - http://www.alarabiya.net/articles/2006/5/8
 62. - http://www.quran.maktoop.com
 63. - http://www.aawasat.com
 64. - http://bab.com/articles.
 65. - http://www.deertna.jeeran.com
 66. - http://www.blogs.albawaba.com.
 67. - http://www.aljazeera.net
 68. - http:// www.islamfiqh.com
 69. - http://www.fighforum.com
 70. - http://www.ahlalhadeath.com