تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

عوامل عدیده­ای از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... در طلاق عاطفی و اقدام عملی به طلاق مؤثر هستند. مطالعه کیفی حاضر به تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق پرداخته است. 30 زن متأهل مراجعه­ کننده به یکی از مراکز مشاوره شهر تهران که حداقل یک سال از زمان ازدواج آن­ها می­ گذشت با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. داده­ ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوا کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش، هفت گروه مشکلات شامل تغییر وضعیت پذیرش بدون قید و شرط اولیه به پذیرش توأم با قید و شرط فراوان، ازدواج اجباری و بدون عشق و علاقه، فقدان دوره نامزدی و آشنایی اولیه، عدم اختصاص زمان کافی برای ابراز علاقه و محبت به خانواده، تعاملات اجتماعی ضعیف، لج و لجبازی و مشکلات عاطفی حل نشده قبلی را شناسایی کرد که در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق زوجین مؤثر بودند. تعاملات عاطفی منفی زوجین نقش کلیدی در ایجاد و گسترش طلاق عاطفی و اقدام به طلاق دارند و لازم است قبل از ازدواج، آگاهی کافی به زوجین در خصوص این‌گونه تعاملات و نقش آن­ها در تخریب زندگی داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Couples’ Emotional Interactions and its Role in Emotional Divorce and Initiating for Divorce: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Ali Mohammad Rezaei
 • fereshte Mirzadeh Kouhshahi
 • Elham Yaghoubi Taraki
Department of Psychology, University of Semnan, Semnan
چکیده [English]

Many factors, such as economic, cultural, social and family factors, are effective in divorce and initiating for divorce. The present study addresses the emotional interactions of couples and its role in emotional divorce and initiating for divorce. 30 married women who referred to one of the counseling centers of Tehran and who were at least in the second year of their marriage were selected through purposeful sampling. Data were collected by semi-structured interviews and coded and analyzed by content analysis method. The results included seven groups of problems, including the changing of the unconditional acceptance to conditional acceptance, obligatory marriage without love and interest, lack of initial engagement, lack of sufficient time to express interest and affection for family, poor social interactions, sluggishness, and unsolved emotional problems that were effecting the couples' emotional divorce and initiating for divorce. Negative emotional interaction of couples plays a key role in the creation and expansion of emotional divorce and initiating for divorce, and before marriage it is necessary to provide couples sufficient knowledge about such interactions and their role in harming marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Divorce
 • Initiating for Divorce
 • Emotional Interactions
 • Quailtative Study
 1. ایرانی، ‌ن. (1383). مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج‌های سنتی و غیرسنتی دانشجویان علوم و تحقیقات (دانشکده علوم انسانی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 2. ایمانی، م. (1391). علل ظهور و بروز طلاق عاطفی: پی‌آمدها و شیوه‌های برخورد با آن. علوم تربیتی: پیوند،‌ 393-394-395، 27-21.
 3. باستانی، س.، گلزاری، م.، و روشنی، ش. (1390). پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی‌های مواجهه با آن. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7(2)، 257-241.
 4. باستانی، س.، گلزاری، م.، و روشنی، ش. (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(3)، 20-1.
 5. بنی جمال، ش. س.، نفیسی، غ. ر.، و یزدی، س. م. (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی- اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 11(2-1)، 170-143.
 6. پروین، ل.، جان، ا. پ. (2001). روان‌شناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. ترجمه م. ج. جوادی و پ. کدیور (1381). تهران: رسا.
 7. حسینی، س. (۱۳۸6). مشاوره قبل از ازدواج. تهران: آوای نور.
 8. خلج آبادی فراهانی، ف.، ‌کاظمی پور،‌ ش.، و رحیمی، ع. (1392). بررسی تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه خانواده پژوهی، 9(1)، 28-7.
 9. سرلک، ع.، و سعیدی، ف. (1392). ابراز علاقه همسران؛ هنر زندگی در مسیر بندگی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3(9)، 684-665.
 10. شیخاوندی، د. (1386). جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران. تهران: قطره.
 11. فرهنگی، ع. (1379). ارتباطات انسانی. جلد اول. تهران: رسا.
 12. قریشی، ف.، شیرمحمدی، د.، و برجوند، آ. (۱۳۹۳). فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته: مطالعه موردی شهر سقز. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ۳(۱)، 30-19.
 13. قهرمانی، ز. (1389). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق سرد در میان پزشکان شهرستان گچساران. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور گچساران.
 14. کفاشی، م.، و سرآبادانی، س. (1393). عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متاهل خانه‌دار و شاغل شهر قم. پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 3(5)، 153-125.
 15. کلانتری، ع.، روشنفکر، پ.، و جواهری، ج. (1390). آثار و پیامدهای طلاق: مرور نظامند تحقیقات انجام شده در ایران با تاکید بر ملاحظات جنسیتی (1390-1376). زن در توسعه و سیاست، 9(3)، 131-111.
 16. گلزاری، م. (1383). دوستی و ارتباط پایدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ویژگی‌های خانوادگی. نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده، ایران، 28 تا 30 اردیبهشت.
 17. گیدنز، آ. (2001). جامعه‌شناسی، ترجمه م. صبوری (1387). تهران: نشر نی.
 18. موسوی، س. ا.، نوابی نژاد، ش.، و عاطف وحید، م. ک. (1386). تاثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پژوهش‌های مشاوره، 6(22)،40-27.
 19. میرزاده، ف. (1395). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه طلاق عاطفی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سمنان.
 20. هالفورد، ک. (2001). زوج درمانی کوتاه مدت: یاری به زوجین برای کمک به خودشان، ترجمه م. تبریزی، م. کردانی و ف. جعفری (1384). تهران: فراروان.
 21. هومن، ح. ع. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 22. یزدانی، ع.، حقیقتیان، م.، و کشاورز، ح. (1392). تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی: مطالعه موردی شهرکرد. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2(6)، 185-159.
 23. Bani Jamal, S. S., Nafisi, G. R., & Yazdi, S. M. (2004). [Origins of the Causes of Family Disruption in Relation to the Psychosocial Characteristics of Men and Women before Marriage]. Journal of Education and Psychology, 9(1-2), 143-170 [in Persian].
 24. Bastani, S., Golzari, M., & Rowshani, Sh. (2011). [Emotional divorce and strategies to face it]. Journal of Family Research, 7(2), 241-257 [in Persian].
 25. Bastani, S., Golzari, M., & Rowshani, Sh. (2010). [Causes and Intervening Conditions of Emotional Divorce: Examining Cases in a Tehran Consulting Center]. Iranian Journal of Social Problems, 1(3), 1-20 [in Persian].
 26. Chlen, S. C. H., & Mustaffa, M. S. (2008). Divorce in Malaysia. Seminar Kaunseling Keluarga, Aug 30, Malaysia.
 27. DiGuiseppe, R. & Zee, C. (1986). A Rational-emotive theory of marital dysfunction and marital therapy. Journal of Rational Emotive Therapy, 4(1), 22-37.
 28. Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health Care for Women International, 13(3), 313-321.
 29. Egan, T. M. (2002). Grounded theory research and theory building. Advances in Developing Human Resources, 4(3), 277-295.
 30. Ellis, A., Sichel, J., Yeager, R., DiMattia, D., & DiGuiseppe, R. (1989). Rational-Emotive Couples Therapy. New York: Pergamon.
 31. Ellison, C. G., Walker, A. B., Glenn, N. D., & Marquardt, E. (2011). The effects of parental marital discord and divorce on the religious and spiritual lives of young adults. Social Science Research, 40(2), 538–551.
 32. Farhangi, A. (2000). [Human Communications]. Tehran: Rasa [in Persian].
 33. Ghahramani, Z. (2010). Investigating the Social causes of Cold Divorce among Physicians in Gachsaran City. Bachelor thesis in psychology, Payame Noor University of Gachsaran [in Persian].
 34. Ghoreishi, F., Shirimohammadi, D., & Borjvand, A. (2014). [Understanding Divorce Factors from the Perspective of Initiated for Divorce and Divorced Men and Women: Case Study of Saghez City]. Security and Social Order Strategic Studies, 3(1), 19-30 [in Persian].
 35. Giddens, A. (2001). Sociology (M. Sabouri, Trans.). Tehran: Ney [in Persian].
 36. Golzari, M. (2004). [Sustainable Relationship with the Opposite Sex in Adolescents and its Relationship with Family Characteristics]. The First National Congress on Family Pathology, Iran, 18-20 of May [in Persian].
 37. Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and Family, 62(3), 737-745.
 38. Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (1992). Marital Processes Predictive of Later Dissolution: Behavior, physiology, and health. Journal of Personality and Social Psychology, 63(2), 221-233.
 39. Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.
 40. Halford, K. (2001). Brief Therapy for Couples: Helping Partners Help Themselves (M. Tabrizi, M. Kardani, & F. Jafari Trans.). Tehran: Fararavan [in Persian].
 41. Hooman, H. A. (2006). [Handbook of Qualitative Research]. Tehran: SAMT [in Persian].
 42. Hoseini, S. (2007). [Pre-marriage counseling]. Tehran: Avaye Noor [in Persian].
 43. Imani, M. (2012). [Causes for occurrence of emotional divorce: the consequences and methods of handling it]. Educational Sciences: Payvand, 393-394-395, 21-27 [in Persian].
 44. Irani, N. (2004). Comparing Marital Satisfaction of Traditionaly and Non-Traditionaly Married Students of Islamic Azad University, Science and Research Branch (Faculty of Humanities). Master Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran [in Persian].
 45. Kafashi, M., & Sarabadani, S. (2015). [The effective social-economic factors of emotional divorce between two groups of housewives and working women of Qom County]. Journal of Contemporary Sociological Research, 3(5), 125-153 [in Persian].
 46. Kalantari, A., Roshanfekr, P., & Javaheri, J. (2011). [Consequences of Divorce: A systematic Review of Current Literature with an Emphasis on Gender- Related Issues (1997-2011)]. Woman in Development and Politics, 9(3), 111-131 [in Persian].
 47. Khalajabadi Farahani, F., Kazemipour, Sh., & Rahimi, A. (2013). [The Influence on Premarital Heterosexual Relationship on Marital Timing and Marital Desire among College Students in Tehran]. Journal of Family Research, 9(1), 7-28 [in Persian].
 48. Kitson, G. C., & Holmes, W. M. (1992). Portrait of divorce: Adjustment to marital breakdown. New York: Guilford.
 49. Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital Predictors of Marital Quality and Stability. Family Relations, 43(2), 228- 237.
 50. Lichstein, P. R., & Young, G. (1996). "My most meaningful patient" Reflective learning on a general medicine service. Journal of General Internal Medicine, 11(7), 406-409.
 51. Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Schutte, N. S., Bhullar, N., & Rookke, S. E. (2010). The Five-factor Model of Personality and Relationship Satisfaction of Intimate Partners: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 44(1), 124-127.
 52. Mirzadeh, F. (2016). Constructing and Evaluating of Emotional Divorce Questionnaires. Master's Thesis in Psychology, Semnan University [in Persian].
 53. Musai, M., Tavasoli, G., & Mehrara, M. (2011). The Relationship between Divorce and Economic-Social Variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences, 1(2), 89-93.
 54. Mousavi, S. E., Navabinezhad, Sh., & Atef Vahid, M. K. (2007). [The Effects of Premarital Relationship on the Marrital Conflict of Married Students of the Universities in Tehran]. Counseling Research and Development, 6(22), 27-40 [in Persian].
 55. Pervin, L. A., & John, O. P. (2001). Personality: Theory and Research (M. Javadi & P. Kadivar, Trans.). Tehran: Rasa [in Persian].
 56. Polit-O’Hara, D., & Tatano Beck, C. (2006). Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
 57. Portes, P. R., Smith, T. L., & Brown, J. H. (2000). The Divorce Adjustment Inventory-Revised: Validation of a parental report concerning children's post-custody adjustment. Journal of Divorce & Remarriage, 33(3-4), 93-109.‏
 58. Rutter, V. E. (2009). Divorce in Research vs. Divorce in Media. Sociology Compass, 3(4), 707-720.
 59. Sakata, K., & McKenzie, C. R. (2011). Social Security and Divorce in Japan. Mathematics and Computers in Simulation, 81(7), 1507–1517.
 60. Sarlak, A., & Saeedi, F. (2014). [Compassion between Spouses; the Art of Living in the Servitude Path]. Culture in the Islamic University, 3(9), 665-684 [in Persian].
 61. Sheikhavandi, D. (2007). [Sociology of deviations and demographic problems of Iran]. Tehran: Ghatreh [in Persian].
 62. Streubert Speziale, H., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
 63. Vangelisti, A. L. (2004). Handbook of Family Communication. USA: Lawrence Erlbaum Associates.
 64. Yazdani, A., Haghighatian, M., & Keshavarz, H. (2013). [An Analysis of the Life Quality of Women Suffering from Emotional Divorce: case study of Shahrekord city]. Socio-Cultural Strategy Journal, 2(6), 159-185 [in Persian].