تأثیر آموزش مدیریت خشم و استرس بر کاهش خشم و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم و استرس بر کاهش خشم و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان مبتلا به طیف اتیسم مراجع کننده به مرکز به‌آرا در سال 94 تشکیل می‌دادند. به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر از مادران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه (15 نفره) آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه‌های پاسخ به استرس کوه و همکاران (2001) و پرخاشگری گلادو (1991) بود. آموزش مدیریت خشم و استرس روی مادران گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌ای اجرا شد. در این تحقیق از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق آزمون تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم و استرس والدگری موجب کنترل خشم و ابعاد آن (کلامی، فیزیکی و تکانش‌گری) و هم‌چنین کاهش استرس و ابعاد آن (تنش، پرخاشگری، خشم، خستگی و ناکامی) در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Anger and Stress Management Trainings on Reducing Anger and Stress of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders

نویسندگان [English]

 • Faezeh Attarian 1
 • Leily Panaghi 2
 • Davood Taghvaii 1
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak
2 Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

This research was undertaken with the goal of investigating the impact of stress and anger management training on reduc-ing anger and stress of mothers whose children had autism spectrum disorders. The statistical population of this research included all mothers of children with autism spectrum disorders who refer to Behara center in 2015. Through convenience sampling method, 30 mothers were selected as research sample and were randomly divided into two experimental and control groups (15 subjects/group). Research tools included Stress Response Inventory and Aggression Inventory. Stress and anger management training was conducted on mothers of experimental group during eight 90-minutes weekly sessions. Pretest- posttest design within con-trol group was used in this study. Data was analyzed by Covariance. The results showed that anger and stress management training in parents reduces anger and its aspects (verbal aggression, physical aggression, and impulsivity) also reduce stress and its aspects (tension, aggression, anger, fatigue and fiasco) in mothers of children with autism spectrum disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anger Management
 • stress management
 • mothers
 • Autism Spectrum Disorders
 1. خوشابی، ک.، فرزادفرد، س. ز.، کاکاسلطانی، ب.، پوراعتماد، ح. ر.، و نیکخواه، ح. ر. (1389). بررسی راهبردهای مقابله‌ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان عادی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 6(1)، 97-87.
 2. جعفری، س.، امان الله‌نژاد کلخوران، م.، و طالبی، ر. (1393). تاثیر آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری دختران تکواندوکار نوجوان مبتدی. مطالعات روانشناسی ورزشی، 3(8)، 88-77.
 3. رستمی، ص.، و جباری، س. (1394). مقایسه کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آسیب‌دیده‌ شنوایی دارای مادران با و بدون استرس. تعلیم و تربیت استثنایی. 5(133)، 14-5.
 4. صابری، ج.، بهرامی‌پور، م.، قمرانی، ا.، و یارمحمدیان، ا. (1393). اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(2)، 77-69.
 5. Beadle, E. J., Wegener, S. V., Swain, M. A., Hilton, N., Kenardy, J. … Lloyd, O. (2015). A Pilot Study of a Cognitive Behavioural Therapy Anger Management Intervention for Children with Acquired Brain Injuries. Neuro-Disability and Psychotherapy, 3(1), 42-64.
 6. Bilgin, H., & Kucuk, L. (2010). Raising an autistic child: perspectives from Turkish mothers. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23(2), 92-99.
 7. Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Retrieved from: http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
 8. Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266-280.
 9. Darrou, C., Pry, R., Pernon, E., Michelon, C., Aussilloux, C., & Baghdadli, A. (2010). Outcome of young children with autism: does the amount of intervention influence developmental trajectories? Autism, 14(6), 663-677.
 10. Davis, N. O., & Carter, A. S. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristics. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1278–1291.
 11. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5. Washington: American Psychiatric Association.
 12. Eikeseth, S., Smith, T., Jahr, E., & Eldevik, S. (2007). Outcome for children with autism who began intensive behavioral treatment between ages 4 and 7: a comparison controlled study. Behavioral Modification, 31(3), 264-278.
 13. Ekas, N., & Whitman, T. L. (2010). Autism symptom topography and maternal socioemotional functioning. American Journal on Intellectual and Developmental Disability, 115(3), 234-249.
 14. Estes, A., Munson, J., Dawson, G., Koehler, E., Zhou, X., & Abbott, R. (2009). Parenting stress and psychological functioning among mothers of preschool children with autismand developmental delay. Autism, 13, 375–387.
 15. Fava, L., & Strauss, K. (2011). Cross-setting complementary staff-and parent-mediated EIBI for young children with autism: A research-based comprehensive approach. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 512-522.
 16. Feizi, A., Najmi, B., Salesi, A., Chorami, M., & Hoveidafar, R. (2014). Parenting stress among mothers of children with different physical, mental, and psychological problems. Journal of Research in Medical Sciences, 19(2), 145-152.
 17. Foody, C., James, J. E., & Leader, G. (2015). Parenting stress, salivary biomarkers, and ambulatory blood pressure: a comparison between mothers and fathers of children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(4), 1084-1095.
 18. Gladue, B. A. (1991). Qualitative and quantitative sex difference in self-reported aggressive behavior characteristics. Psychological Reports, 68, 675-684.
 19. Goepfert, E., Mule, C., Von Hahn, E., Visco, Z., & Siegel, M. (2015). Family System Interventions for Families of Children with Autism Spectrum Disorder. Child and Adolescent Psychiatry Clinics, 24(3), 571-583.
 20. Hastings, R. P., Kovshoff, H., Ward, N. J., Degli Espinosa, F., Brown, T., & Remington, B. (2005). Systems analysis of stress and positive perceptions in mothers and fathers of pre-school children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35(5), 635-644.
 21. Jafari, S., Amanollahnejhad Kalkhoran, M., & Talebi, R. (2014). The effect of anger control training on the aggression among novice teenage female players of taekwondo. Sport Psychology Studies, 3(8), 77-88 [in Persian].
 22. Khodabakhshi Koolaee, A., & Moghimi Nargh, S. (2016). Effectiveness of group stress management training on affective control and distress tolerance of mothers of children with sensory-motor disabilities. Caspian Journal of Pediatrics, 2(1), 90-96.
 23. Khulshabi. K., Farzad Fard. S. Z., Kakasoltani, B., Pouretemad, H. R., & Nikkhah, H. R. (2010). [Coping Strategies and Stress in Mothers with Autistic Children in Comparison with Mothers with Normal Children]. Journal of Family Research, 6(1), 87-97 [in Persian].
 24. Koh, K. B., Park, J. K., Kim, C. H., & Cho, S. (2001). Development of the stress response inventory and its application in clinical practice. Psychosomatic Medicine, 63(4), 668-678.
 25. Lopez-Wagner, M. C., Hoffman, C. D., Sweeney, D. P., Hodge, D., & Gilliam, J. E. (2008). Sleep problems of parents of typically developing children and parents of children with autism. The Journal of Genetic Psychology, 169(3), 245-259.
 26. Meltzer, L. J. (2008). Brief report: sleep in parents of children with autism spectrum disorders. Journal of Pediatric Psychology, 33(4), 380-386.
 27. Nam, S. H., & Chun, J. S. (2014). Influencing factors on mothers' parenting style of young children at risk for developmental delay in South Korea: The mediating effects of parenting stress. Children and Youth Services Review, 36, 81-89.
 28. Olsson, M. B., & Hwang, C. P. (2001). Depression in mothers and fathers of children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities Research, 45(Pt 6), 535-543.
 29. Osborne, L. A., McHugh, L. Saunders, J., & Reed, P. (2008). Parenting stress reduces the effectiveness of early teaching interventions for autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(6), 1092-1103.
 30. Özsenol, S. H., Fuat, I., Vedat, U., Bülent, A., Halil Ýbrahim, A. R., & Gökçay, E. (2003). The Evaluation of Family Functions of Families with Handicapped Children. Gulhane Medical Journal, 45(2), 156-164.
 31. Phetrasuwan, S., & Shandor Miles, M. (2009). Parenting stress in mothers of children with autism spectrum disorders. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 14(3), 157-165.
 32. Rao, P. A., & Beidel, D. C. (2009). The impact of children with high-functioning autism on parental stress, sibling adjustment, and family functioning. Behavior Modification, 33(4), 437-451.
 33. Saberi, J., Bahrami Pour, M., Ghmarane, A., & Yarmohamadian, A. (2014). The effectiveness of group positive parenting program on parental stress of mothers of children with autism disorder. Knowledge & Research in Applied Psychology, 15(2), 69-77 [in Persian].
 34. Schieve, L. A., Blumberg, S. J., Rice, C., Visser, S. N., & Boyle, C. (2007). The Relationship Between Autism and Parenting Stress. Pediatrics, 119(1), 114-121.
 35. Shokoohi-Yekta, M., Behpajooh, A., Ghobari Bonab, B., Zamani, N., & Parand, A. (2010). Instructing anger management skills for mothers of mentally retarded children: effects on mother-child relationship. Social and Behavioral Sciences, 5, 1438-1441.
 36. Strauss, K., Vicari, S., Valeri, G., D'Elia, L., Arima, S., & Fava, L. (2012). Parent inclusion in Early Intensive Behavioral Intervention: the influence of parental stress, parent treatment fidelity and parent-mediated generalization of behavior targets on child outcomes. Research in Developmental Disabilities, 33(2), 688-703.
 37. Weiss, M. J. (2002). Hardiness and Social Support as Predictors of Stress in Mothers of Typical Children, Children with Autism, and Children with Mental Retardation. Autism, 6(1), 115-130.