نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این پژوهش، ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند، در بین 576 نفر از مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران تعیین شده است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، یک تحقیق توصیفی بر اساس روش های روانسنجی است. ساختار عاملی پرسشنامه، بر اساس شاخص های برازش و شاخص های بهبود در تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد در پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به استثنای ماده های 24، 8، 13 و 18، بقیه ماده ها عوامل از پیش تعیین شده پرسشنامه را می سنجند و سوالات پرسشنامه، دارای روایی نسبتا مطلوبی هستند. همچنین برای محاسبه اعتبار کل پرسشنامه از آلفای طبقه ای و برای محاسبه اعتبار خرده مقیاس ها از ضریب گاتمن استفاده گردید. نتایج نشان دهنده اعتبار نسبتا خوب پرسشنامه و خرده مقیاس های آن می باشد.

عنوان مقاله [English]

The Factor Structure and Validity of the Persian Version of the Baumrind Parenting Style Inventory

نویسندگان [English]

 • Asghar Minaei 1
 • Sepideh Nikzad 2

1 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Education, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran

2 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Education, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran

چکیده [English]

In this study, the factor structure and validity of the Persian version of the Baumrind parenting style inventory were evaluated among 576 mothers of elementary school students in Tehran who had been selected through multistage cluster sampling method. This study is, due to its subject and purposes a descriptive study based on psychometric methods. The factor structure of the inventory was tested by AMOS software based on the fitting and modification indicators in the confirmatory factor analysis. The results showed that all items of the parenting style inventory except the items of 24, 8, 13, 18, assess the previously determined factors of the inventory, and that the inventory’s questions have a relatively good validity. Also, stratified alpha was used to calculate the reliability of the whole inventory, and Guttman coefficient was utilized to calculate the reliability of subscales. The outcomes indicated that the inventory and its subscales possess a relatively good reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Baumrind Parenting Style- Confirmatory Factor Analysis- Validity- Reliability
 1. ابوطالبی احمدی، ت. (1391). رابطه شیوه فرزندپروری و عزت نفس با سلامت روانی دانش آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 3(16)، 88-71.
 2. احدی، ح.، و نیک چهره، م. (1386). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی. تهران: پردیس.
 3. اسفندیاری، غ. (1374). مقایسه شیوه‌‌‌های فرزندپروری مادران در دو گروه کودکان مبتلا به اختلال رفتار و تاثیرآموزش مادران در کاهش اختلال رفتاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انستیتوی تحقیقات روانپزشکی تهران.
 4. براون، ک. (2008). روان‌شناسی رشد. ترجمه م. علی اکبری دهکردی (1393). تهران: روان.
 5. بی‌طرف، ش.، شعیری، م.، و حکیم جوادی، م. (1389). هراس اجتماعی، سبک‌های والدگری وکمال‌گرایی. فصلنامه روان-شناسی تحولی، روان‌شناسان ایرانی، 7(25)، 81-75.
 6. دانش، ع.، رضابخشی ، ح.، بهمنی ، ز.، و سلیمی نیا، ن. (1390). رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با عزت نفس جنسی و مولفه‌های آن در دانشجویان زن دانشگاه. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 3(19)، 55-39.
 7. دلاور، ع.، و زهراکار، ک. (1392). سنجش و اندازه گیری در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی. تهران: ارسباران.
 8. سعیدی، ز. (1391). رابطه شیوه‌های فرزندپروری و وابستگی به دیگران با مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
 9. شریعتمداری، ه. (1384). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.
 10. فراهینی، ن.، افروز، غ.، و رسول‌زاده طباطبایی، ک. (1392). رابطه‌ی شیوه‌‌‌های فرزندپروری والدینی و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 2(4)، 153-137.
 11. فربد، ا. (1393). مدل سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسش‌نامه ای به کمک نرم افزار AMOS22. تهران: مهرگان قلم.
 12. لطف آبادی، ح. (1385). روانشناسی رشد. (جلد دوم). تهران: سمت.
 13. میرزایی، ل. (1384). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری مادران با رشد شناختی کودکان 9-7 ساله با تاکید بر خلاقیت، دقت و حل مسئله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 14. نیک زاد، س.، مینائی، ا.، و حسنی، ف. (زیر چاپ). ویژگی‌های روان سنجی سوالات پرسش‌نامه شیوه‌های فرزندپروری با استفاده از نظریه سوال- پاسخ. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.
 15. Aboutalebi Ahmadi, T. (2012). [The relationship of parenting styles, self-esteem, and students’ mental health]. Journal of Family and Research, 9(3), 71-88 [in Persian].
 16. Ahadi, H., & Nikchehreh, M. (2007). [Developmental Psychology: Basic concepts in psychology adolescence and youth]. 12th Ed. Tehran: Pardis [in Persian].
 17. Alkharusi, H., Aldhafri, S., Kazem, A. M., & Alzubiadi, A. (2011). Development and validation of a short version of the Parental Authority Questionnaire. Social Behavior and Personality an international Journal, 39(9), 1193-1208.
 18. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4(1-2), 1-103. http://dx.doi.org/10.1037
 19. Bitaraf, Sh., Shaeeri, M., & Hakimjavadi, M. (2010). [Social phobia, parenting styles & perfectionism]. Journal of Developmental Psychology, Iranian Psychologist, 7(25), 78-81 [in Persian].
 20. Brown, C. (2008). Developmental psychology (M. Aliakbari Dehkordi, Trans.). Tehran: Ravan [in Persian].
 21. Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent- adolescent relationship in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence, 11, 1-19.
 22. Danesh, E., Rezabakhshi, H., Bahmani, Z., & Saliminia, N. (2010). [Relationship between parenting styles and sexual self-esteem and its’ components in female university students]. Journal of Applied Psychology, 3(19), 39-55 [in Persian].
 23. Delavar, A., & Zahrakar, K. (2013). [Assessment and Measurement in Psychology]. 4th Ed. Tehran: Arasbaran [in Persian].
 24. Esfandyari, Gh. (1995). Comparison of mothers’ parenting styles of two groups of children with conduct disorders and impact of mothers training on reducing conduct disorders. Master’s Thesis, Tehran Psychiatric Institute [in Persian].
 25. Farahini, N., Afrooz, Gh. & Rasoolzadeh Tabatabaei, K. (2013). [The relationship between parenting styles, shyness and creativity in gifted children]. Journal of School Psychology, 2(4), 137-153 [in Persian].
 26. Farbod, A. (2014). [Structural equation modeling software in data questionnaire by AMOS22]. 1st Ed. Tehran: Mehregan Ghalam [in Persian].
 27. Lotfabadi, H. (2006). [Developmental psychology]. Vol 2. Tehran: SAMT [in Persian].
 28. Mirzaei, L. (2005). The relationship between parenting styles and cognitive development of children of 7-9 years old with an emphasis on creativity, attention and problem-solving. Master's Thesis, Allameh Tabatabai University [in Persian].
 29. Nikzad, S., Minaei, A., & Hassani, F. (In Press). [Psychometric Properties of Parenting Style Inventory Based on the Question-Response Theory]. Journal of Measurement & Educational Evaluation Studies, [in Persian].
 30. Saeedi, Z. (2012). Relationship between Parenting style, Dependency and Responsibility among Female High School Students. Master's Thesis, Islamic Azad University, Tehran Markaz Branch [in Persian].
 31. Shariatmadari, H. (2005). [Social Psychology]. 1st Ed. Tehran: Avaye Noor [in Persian].
 32. Toston Hill, M. (2011). Confirmatory and exploratory factor analysis of the parental authority questionnaire. Master thesis in education, University of Florida.