نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد ـ کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دیدگاه مادران درباره پدیده کنار هم­ خوابیدن براساس نظریه آشیانه رشدی سوپر و هارکنس بررسی شد. با 13 مادر دارای حداقل یک کودک 3 تا 6 ساله، در دو گروه کنارهم خواب و جداخواب، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. از رویکرد کیفی پدیدارشناسی و شیوه تحلیل کلایزی استفاده شد و پاسخ­ ها بر اساس خرده سیستم ­های نظریه آشیانه رشدی، مفهوم­ بندی شدند. در بخش موقعیت فیزیکی، نقش همشیرها در جداخوابی و غیبت مکرر پدر یا رضایت وی در کنار هم­ خوابیدن مطرح شد. در حوزه آداب و رسوم فرهنگی و روان­شناسی مراقب نیز با وجود اعتقاد هر دو گروه بر نقش کنار هم­خوابیدن در ایجاد رابطه عاطفی، مادران جداخواب در خواباندن کودک در اتاق خودش در جهت کسب استقلال کودک و کاهش ترس از تنهایی او، تلاش می­ کردند. در هر دو گروه نگرانی از تأثیر آگاهی زودهنگام کودک از روابط جنسی و تأثیر وضعیت خلق و خوی کودک در انتخاب نحوه خواباندن مطرح شد. والدین برای شکل­ گیری رابطه عاطفی قوی، کنار هم­ خوابیدن را تا پایان شیرخوارگی و گاهی تا پیش ­دبستانی، ضروری می­دانند. تمایل آن­ها بر جداسازی کودک پیش­ دبستانی به دلیل کاهش وابستگی و جلوگیری از آگاهی کودک از روابط جنسی است. در دیدگاه مادران، کنار هم­ خوابیدن تا سن دبستان پدیدۀ نابهنجاری تلقی نمی ­شود.

عنوان مقاله [English]

The Viewpoints of Iranian Mothers on Child-Parent Co-Sleeping: A Qualitative Study Based on the Culture-Approached Theory of Developmental Niche

نویسندگان [English]

 • shohre Rahimian 1
 • Rahele Maddah Shourche 2
 • Zahra Tabibi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Education, Ferdowsi University, Mashhad
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Education, Ferdowsi University, Mashhad
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Education, Ferdowsi University, Mashhad
چکیده [English]

This study investigates the attitude of mothers towards the phenomenon of co-sleeping, based on Super and Harkens’s Developmental Niche Theory. Semi-structured interviews were administered with 13 mothers of at least one 3 to 6 years old child, in two groups of co-sleepers and separate sleepers. Qualitative and phenomenological approach and Colaizzi method of analysis was used. Data were categorized based on the sub-systems of Niche theory. In socio-physical situation subsystem the role of siblings and frequent absence of the father or his agreement were mentioned as reason for Co-sleeping. In both culturally regulated customs of child care and the psychology of the caretakers subsystems, despite believing in the role of co-sleeping in affectional relationships, the separate-sleeper mothers committed to set their child sleep in child’s room in order to achieve independency and reduce the fear of loneliness. Both groups mentioned the effects of being concerned about child awareness of sexual relationships and the effect of child’s temperament on the way of sleeping. In order to form a strong affectional relationship, parents believe that co-sleeping until the end of breast-feeding and sometimes until preschool seems to be necessary. Parents’ tendency to separate the child in preschool age is due to reducing dependency and preventing early awareness of sexual relationships. In general, mothers do not consider co-sleeping up to preschool years as unusual.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developmental Niche Theory- Phenomenology- Parent_Child Co_sleeping
 1. ادیب حاجی باقری، م.، پرویزی، س.، و صلصالی، م. (1389). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
 2. ازگلی، گ.، شیخان، ز.، سلیمانی، ف.، میرزایی، س.، جنتی عطایی، پ.، ضیایی، ط.، و خلوصی بدر، ف. (1394). میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی. مجله سلامت و مراقبت، 17(3)، 206-198.
 3. بهبودی، ز.، و شهباززادگان، س. (1393). توسعه در سلامت با فرهنگ جمع گرایی. سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز ایران. 6-5 آذر 1393.
 4. پناغی، ل.، کفاشی، ا.، و سراجی، م. (1383). همه گیرشناسی اختلال های خواب در دانش آموزان ابتدایی شهر تهران. اندیشه و رفتار، 1 و 2، 58-50.
 5. عباس زاده، م. (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربردی، 23(45)، 34-19.
 6. کریم زاده، پ.، و صفرزاده خوشابی، ک. (1380). اختلال های خواب در کودکان، فیض، 17، 102-93.
 7. گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. (2003). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه ا. ر. نصر و همکاران (1392). جلد 2. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 8. محسنیان، ا.، طبیبی، ز.، و مشهدی، ع. (1393). شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 10(39)، 248-237.
 9. محسنیان، ا.، و غنایی چمن آبادی، ع. (1390). اهمیت مسایل خواب در شیرخواران و کودکان خردسال. چهارمین همایش بین المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی ایران. 21-19 مهر.
 10. نافعی، ز.، شکیبا، م.، و کشاورزیان، ف. (1388). بررسی شیوع اختلالات خواب در شیرخواران 1 تا 2 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد طی سال های 88-87. فصلنامه پژوهشی دانشکده یزد، 26، 46-39.
 11. AAP Task force on Infant Sleep Position and Sudden Infant Death Syndrome (2000). Changing Concepts of SIDS: Implications for Infant Sleeping Environment and Sleep Position. Pediatrics, 105(3), 650-656.
 12. Abbaszadeh, M. (2012). [Reflections on the validity and reliability in qualitative research]. Applied Sociology, 23(45), 19-34 [in Persian].
 13. Adib Haji Bagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, S. (2010). [Qualitative Research]. Tehran: Boshra Publication [in Persian].
 14. Amintehran, E., Ghalehbaghi, B., Asghari, A., Jalilolghadr, S., Ahmadvand, A., & Foroughi F. (2013). High Prevalence of Sleep Problems in School and Preschool-Aged Children in Tehran: A Population Based Study. Iranian Journal of Pediatrics, 23(1), 45-52.
 15. Azgoli, G., Sheikhan, Z., Soleimani, F., Mirzaie, S., Jannati Attaee, P., Ziaei, T. & Kholusi Badr, F. (2015). [The sleep disorders and related factors in preschool children]. Journal of Health Care, 17(3), 198-206 [in Persian].
 16. Ball, H. L. (2003). Breastfeeding, bed-sharing, and infant sleep. Birth, 30(3), 181–188.
 17. Behboudi, Z. & Shahbazzadegan, S. (2014). [Health Development with collectivism culture]. International Seminar on Health Roadmap of the Islamic Republic, Health Policy Research Center of Shiraz, Iran. November 26-27 [in Persian].
 18. Bos, S. C., Gomes, A., Clemente, V., Marques, M., Pereira, A. T., & et al. (2009). Sleep and Behavioral/Emotional Problems in Children: A Population-Based Study. Sleep Medicine, 10(1), 66-74.
 19. Chung, S., Hoyoung, A. N. (2014). Cultural Issues of Co-Sleeping in Korea. Sleep Medicine Research, 5(2), 37-42.
 20. Cortesi, F., Giannotti, F., Sebastiani, T., & Vagnoni, C. (2004). Cosleeping and Sleep Behavior in Italian School-Aged Children. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 25(1), 28-33.
 21. Countermine, M. S., & Teti, D. M. (2010). Sleep arrangements and maternal adaptation in infancy. Health Journal, 31(6), 647-663.
 22. Davies, L. (1995). Babies Co-Sleeping with Parents. Midwives: Official Journal of the Royal College of Midwives, 108(1295), 384-386.
 23. Day, A., Haj-Bakri, S., Lubchansky, S., & Mehta, S. (2013). Sleep, Anxiety, and Fatigue in Family Members of Patients Admitted to the Intensive Care Unit: A Questionnaire Study. Critical Care, 17(3), 1-7.
 24. Dewar, G. (2013). Bed Sharing with Infants: Can it Be Done Safely? Retrieved from: http://www.parentingscience.com/bed-sharing.html
 25. Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2003). Educational Research: An Introduction (A. R. Nasr, et al. Trans.). Vol 2. Tehran: Shahid Beheshti University Publication [in Persian].
 26. Galbally, M., Lewis, A. J., McEgan, K., Scalzo, K., & Islam, F. A. (2013). Breastfeeding and Infant Sleep Patterns: An Australian Population Study. Journal of Paediatric Child Health, 49(2), 147-152.
 27. Harkness, S., & Super, C. M. (2008). Parental Ethno-theories and the (Re-) production of Culture. Invited “State-of-the-Art” Lecture at the biannual meetings of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Bremen, Germany.
 28. Hayes, M. J., Roberts, S. M., & Stowe, R. (1996). Early childhood co-sleeping: Parent-child and parent-infant nighttime interactions. Infant Mental Health Journal, 1(17), 348-357.
 29. Heinig, M. J. (2000). Bed Sharing and Infant Mortality: Guilt by Association? Journal of Human Lactation, 16(3), 189-191.
 30. Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. 2nd ed. Black well.
 31. Karimzadeh, P., & Safarzadeh Khushabi, K. (2001). [Sleep disorders in children]. FEYZ, 17, 93-102 [in Persian].
 32. Kelley, C. (2000). Should Infants Sleep with their Parents? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 154(11), 1171-1173.
 33. Li, Y., Jin, H., Owens, J. A., & Hu, C. (2008). The Association between Sleep and Injury among School-Aged Children in Rural China: A Case-Control Study. Sleep Medicine, 9(2), 142-148.
 34. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 35. Liu, X., Liu, L., Owens, J. A., & Kaplan, D. L. (2005). Sleep Patterns and Sleep Problems among School Children in the United States and China. Pediatrics, 115 (1), 241-249.
 36. Lozoff, B., & Brittenham, G. (1979). Infant Care: Cache or Carry. Journal of Pediatrics, 95(3), 478-483.
 37. Lozoff, B., Wolf, A. W., & Davis, N. S. (1984). Cosleeping in urban families with young children in the United States. Pediatrics, 74(2), 171-182.
 38. Mahendran, R., Vaingankar, J. A., Mythily, S., & Cai, Y. M. (2006). Co-Sleeping and Clinical Correlates in Children Seen at a Child Guidance Clinic. Singapore Medicine Journal, 47(11), 957-959.
 39. Madansky, D., & Edelbrock, C. (1990). Co-sleeping in a Community Sample of 2- and 3-Years Old Children. Pediatrics, 86(5), 197-203.
 40. McKenna, J., Thoman, E. B., Anders, T. F., Sadeh, A., Schectman, V. L., & Glotzbach, S. F. (1993). Infant-parent co-sleeping in an evolutionary perspective: Implications for understanding infant sleep development and the sudden infant death syndrome. Sleep, 16(3), 263-282.
 41. McKenna, J., Ball, H. L., & Lee, T. G. (2007). Mother–Infant Cosleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome: What Biological Anthropology Has Discovered About Normal Infant Sleep and Pediatric Sleep Medicine. American Journal of Physical Anthropology, 45(134), 133–161.
 42. Mohsenian, E., & Ghanaie Chaman Abadi, A. (2011). [Importance of Sleeping Issue in Infants and Toddlers]. The 4th International Conference on Children and Adolescents’ Pediatrics, Iran’s Medical Sciences University, October 11-13 [in Persian].
 43. Mohsenian, E., Tabibi, Z., & Mashhadi, A. (2014). [Settling to sleep strategies and sleeping problems among 1-2 year old infants]. Journal of Developmental Psychology, 10(39), 237-248 [in Persian].
 44. Nafeiy, Z., Shakiba, M., & Keshavarzian, F. (2009). [The Prevalence of Sleep Disorders in 1 to 2 Year Infants Referring to Health Centers in Yazd, 2008-2009]. Toloo-e Behdasht, 26, 39-46 [in Persian].
 45. Owens, J. A. (2002). Cosleeping. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 23(4), 254-255.
 46. Panaghi, L., Kafashi, A. & Seraji, M. (2004). [Epidemiology of sleep disorders among primary students of Tehran]. Journal of Thoughts and Behaviors, 1-2, 50-58 [in Persian].
 47. Rzepecka, H., McKenzie, K., McClure, I., & Murphy, S. H. (2011). Sleep, Anxiety and Challenging Behavior in Children with Intellectual Disability and/or Autism Spectrum Disorder. Research in Developmental Disabilities, 32 (6), 2758-2766.
 48. Sadeh, A., Tikotzky, L., & Scher, A. (2003). Parenting and Infant Sleep. Sleep Medicine Review, 14(2), 89-96.
 49. Scheers, N. J., Rutherford, G. W., & Kemp, J. S. (2003). Where Should Infants Sleep? A Comparison of Risk for Suffocation of Infants Sleeping in Cribs, Adult Beds, and Other Sleeping Locations. Pediatrics, 112(4), 883-889.
 50. Seabrook, J. (1999). Manuals of parenthood: Sleeping with the baby. New Yorker, 75 (33), 56-65.
 51. Sobralske, M. C., & Gruber, M .E. (2009). Risks and benefits of parent/child bed sharing. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 21(9), 474–479.
 52. Super, C. M., & Harkness, S. (1986). The Developmental Niche: A Conceptualization at the Interface of Child and Culture. International Journal of Behavioral Development, 9(4), 545-569.
 53. Super, C. M., & Harkness, S. (2002). Culture Structures the Environment for Development. Human Development, 45(4), 270-274.
 54. Super, C. M., Axia, G., Harkness, S., Welles-Nyström, B., Zylicz, P. O., & et al. (2008). Culture, Temperament, and the difficult child: A study in seven western cultures. European Developmental Science, 2(1/2), 136-157.
 55. Stephen, G. (2003). Transformations: A world of home hemodialysis. Health Care, 38(2), 29-50.
 56. Stein, M. T., Colarusso, C., McKenna, J. J., & Powers, N. G. (2001). Co-sleeping (Bed-sharing) Among Infants and Toddlers. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 22(2), 67-71.
 57. Streubert, S. H., & Carpenter, D. (2003). Qualitative Research in Nursing. USA: Lippincott Williams. Wiking.
 58. Taras, H., & Potts-Datema, W. (2005). Sleep and Student Performance at School. Journal of School Health, 75 (7), 248-54.
 59. Thevenin, T. (1987). The Family Bed: An Age-Old Concept in Child Rearing. Wayne, N. J: Avery Publishing Group Inc.
 60. Thoman, E. B. (2006). Co-Sleeping, An Ancient Practice: Issues of Past and Present, and Possibilities for the Future. Sleep Medicine Review, 10(6), 407-417.
 61. Volkovich, E., Ben Zion, B., Karny, D., Meiri, G., & Tikotzky, L. (2015). Sleep Patterns of Co-Sleeping and Solitary Sleeping Infants and Mothers: A Longitudinal Study: Sleeping Arrangements and Sleep Quality of Infants and Mothers. Sleep Medicine. http://dx.doi.org/doi: 10.1016/.
 62. Whitings, J. W. M. (1981). Environmental constraint on infant care practice: Handbook of cross-cultural human development. New York: Garland STPM Press.