رابطه‌ سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک شده فرزندان با سبک‌های دلبستگی بزرگسالی آنها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، گروه روانشناسی بالینی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی، گروه روانشناسی بالینی

چکیده

بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه دلبستگی بیان کرده‌اند که تعاملات مراقب ـ کودک و واکنش‌های مراقب به کودک، نقشی اساسی در شکل‌گیری دلبستگی کودک ایفا می‌کنند. هدف این پژوهش تبیین چرخه انتقال بین‌نسلی سبک‌های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تأثیر سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی بر سبک‌های دلبستگی فرزندان پرداخته شد. در این پژوهشِ پس رویدادی با طرح علی، 175 نفر از دانشجویان ایرانی به روش در دسترس از دانشگاه خوارزمی، تهران و علوم پزشکی البرز انتخاب شده و به ابزار پیوند والدین، پرسش‌نامه آسیب‌های کودکی و پرسش‌نامه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان پاسخ دادند. داده‌ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس، تحلیل میانجی و تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت در سبک‌های فرزندپروری والدین موجب تفاوت در سبک‌های دلبستگی فرزندان آن‌ها می‌شود. نتایج تنها از رابطه بین دو مؤلفه مراقبت و کنترل والدین با شاخص اجتناب دلبستگی حمایت کردند و بین این مؤلفه‌ها با شاخص اضطراب، رابطه‌ای مشاهده نشد. از طرفی آزار عاطفی ادراک شده‌، در رابطه بین مؤلفه‌های فرزندپروری والدین و شاخص اجتناب دلبستگی فرزندان، میانجیگری می‌کند. نهایتاً به مدلی دست یافتیم که چگونگی تأثیر هم‌زمان دو عامل مراقبت و کنترل بر شاخص اجتناب، با میانجیگری آسیب‌های ادراک شده کودکان را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Parenting Styles and Offspring’s Perceived Childhood Traumas with their Attachment Styles in Adulthood

نویسندگان [English]

 • Mahsa Akbarian FirouzAbadi 1
 • Ali Bahari 1
 • Shahram Mohammadkhani 2
1 Clinical Psychology, Kharazmi University
2 Clinical Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

Various studies on attachment show that child-caregiver interaction and caregiver’s reaction to child have momentous role in formation of child’s attachment. The aim of this study was to explain the intergenerational transmission cycle of attachment styles. In this regard the effect of parenting styles and childhood traumas on children’s attachment styles was investigated. This study is an ex post facto with causal design, and 175 Iranian available students were selected from Kharazmi University, Tehran University and Alborz University of Medical Sciences. Participants completed the Parental Bonding Instrument, the Childhood Trauma Questionnaire, and the Adult Attachment Questionnaire. Data were analyzed by ANOVA, mediation analysis, and path analysis. The results indicated that different parenting styles lead to different attachment styles in children. Our results supported the relationship between parent’s care and over-protection factors with avoidance index of attachment, while no significant relationship was observed between these two factors with anxiety index. Moreover, perceived emotional abuse had a mediator roll in the relationship between parenting components and avoidance index of attachment. Finally, we achieved a model of simultaneous effects of two care and control factors on avoidance index, which is mediated by the perceived childhood trauma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parenting Style- Childhood Traumas- Attachment Style
 1. احدی، ب. (1388). رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان. نشریه مطالعات روانشناختی، نشریه مطالعات روانشناختی، 5(1)، 112-95.
 2. آزاد موسوی، م. ب.، و جلالی، م. ر. (1393). رابطه بین شیوههای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و جو خانوادگی دو نسل والدین و فرزندان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 10(37)، 97-79.
 3. بهزادی، ب.، سروقد، س.، و سامانی، س. (1390). تحلیل عامل تأییدی بر نسخه فارسی مقیاس پیوند والدین پارکر. روشها و مدلهای روان‌شناختی، 2(6)، 97-81.
 4. تاج، ف.، تقیپور، ا.، صادقی، م.، و خوشکنش، ا. (1392). رابطه سبکهای دلبستگی و خودشکوفایی در شاغلین رواندرمانگر شهر تهران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5( 16)، 45-28.
 5. ذراتی، ا.، امینیزدی، س. ا.، و آزادفلاح، پ. (1385). رابطه هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی. تازههای علوم‌شناختی، 8(1)، 37-31.
 6. میکاییلی، ن.، شهنی ییلاق، م.، حقیقی، ج.، و شکرکن، ح. (1386). بررسی شیوع کودک‌آزاری و پیشبینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانشآموز و متغیرهای جمعیتشناختی در دانشآموزان دختر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز، 1 و 2، 194-167.
 7. Ahadi, B. (2009). [Relationship between loneliness and self-esteem with students’ attachment styles]. Psychological Studies, 5(1), 95-112 [in Persian].
 8. Ainsworth, M. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale: NJ: Erlbaum.
 9. Allen, J. P., Hauser, S. T., Bell, K. L., & O'Connor, T. G. (1994). Longitudinal assesment of autonomy and relatedness in adolescent-family interactions as predictors of adolescent ego development and self-steem. Child Development, 65, 179-194.
 10. Allen, J. P., & Land, D. (1999). Attachment in adolescence. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical application (pp. 319-335). New York: Guilford Press.
 11. Allen, J. P., McElhaney, K. B., Land, D. J., Kuperminc, G. P., Moore, C. W., O'Beirne-Kelly, H., et al. (2003). A Secure Base in Adolescence: Markers of Attachment Security in the Mother-Adolescent Relationship. Child Development, 1, 292-307.
 12. Azad Moosavi, M. M. B., Jalali, M. R. (2014). [Intergenerational Transmission of Family Factors: Parenting Styles, Attachment Styles & Family Climate]. Journal of Family Research, 10(1), 79 -97 [in Persian].
 13. Baer, J. C., & Martinez, C. D. (2006). Child maltreatment and insecure attachment: a meta-analysis. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24(3), 187-197.
 14. Baldwin, M. W. (1995). Relational Schemas and Cognition in Close Relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 12(4), 547-552.
 15. Barnett, D., Ganiban, J., & Cicchetti, D. (1999). Maltreatment, negative expressivity, and the development of type D attachments from 12 to 24 months of age. In J. I. Vondra, & D. Barnett (Eds). Monograph of the society for research in child development (Vol. 64, pp. 97–118).
 16. Bartholomew, K., & Horowitz, L. (1991). Attachment styles among young adults: A test of the four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.
 17. Bartholomew, K., & Shaver, P. R. (1998). Methods of assessing adult attachment: Do they converge? In A. Simpson, & S. Rholes, Attachment theory and close relationships (pp. 25-45). New York: Guilford Press.
 18. Behzadi, B., Sarvghad, S., Samani, S. (2012). [Confirmatory Factor Analysis on Persian version of the Parker's Parental Bonding Instrument]. Journal of Psychological Models and Methods, 6(2), 81-98 [in Persian].
 19. Berlin, L., & Cassidy, J. (2000). Understanding parenting: Contributions of attachment theory and research. In J. D. Osofsky, & H. E. Fitzgerald (Eds), WAIMH handbook of infant mental health (Vol. 3). New York: Wiley.
 20. Bernstein, D., & Fink, L. (1998). Childhood Trauma Questionnaire: A retrospective self-report. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
 21. Bernstien, D. P., Fink, L., Handelsman, L., Foote, J., Lovejoy, M., Wenzel, K., et al. (1994). Initial reliability and validity of a new retrospective of child-abuse and neglect. American Journal of Psychiatry, 151(8), 1132-6.
 22. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: vol. I. Attachment. Harmondsworth: Penguin Books.
 23. Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Vol. II. Separation: Anxiety and Anger. London: Hogarth.
 24. Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic Books.
 25. Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson, & W. S. Rholes (Eds), Attachment theory and close relationships (pp. 46–76). New York: Guilford Press.
 26. Bretherton, O. (1995). Attachment theory and developmental psychopathology. In D. Cicchetti, & S. Toth (Eds), Emotion, cognition, and representation. Rochester, NY: University of Rochester Press: Rochester symposium on developmentalpsychopathology (Vol. 6, pp. 231–260).
 27. Brewin, C. R., Andrew, B., & Gotlib, I. H. (1993). Psychopathology and early experience- A reappraisal of retrospective reports. Psychological Bulletin, 113(1), 82-98.
 28. Carbonell, O. A., Alzte, G., Bustamante, M. R., & Quiceno, J. (2002). Maternal caregiving and infant security in two cultures. Developmental Psychology, 38, 67-78.
 29. Carlson, V., Cicchetti, D., Barnett, D., Braunwald, K. (1989). Disorganized/disoriented attachment relationships in maltreated infants. Developmental Psychology, 25(4), 525-531.
 30. Cicchetti, D., & Barnett, D. (1991). Attachment organization in maltreated preschoolers. Development and Psychopathology, 3(04), 397-411.
 31. Crittenden, P. (1988). Family and dyadic patterns of functioning in maltreating families. In K. Browne, C. Davies, & P. Stratton (Eds.), Early prediction and prevention of child abuse (pp. 161–189). London: John Wiley and Sons.
 32. Crittenden, P.M., & Ainsworth,M. D. S. (1989). Child maltreatment and attachment theory. In D. Cicchetti & V. Carlson (Eds.), Child maltreatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect (pp. 432–463). New York: Cambridge University Press.
 33. De Wolff , M. S., & Van IJzendoorn, M. H. (1997). Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedent of Infant Attachment. Child Development, 68, 571-591.
 34. Doinita, N. E., & Maria, N. D. (2015). Attachment and Parenting Styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203, 199-204.
 35. Feeney, J., & Noller, A. D. (1996). Attachment style as a predictor of adult Romantic Relationships. Journal of personality and social Psychology, 58, 282-292.
 36. Finzi, R., Har-Even, D., Shnit, D., & Weizman, A. (2002). Psychosocial characterization of physically abused children from low socioeconomic households in comparison to neglected and nonmaltreated children. Journal of Child and Family Studies, 11, 441–453.
 37. Finzi, R., Ram, A., Har-Even, D., & Shnit, D. (2001). Attachment styles and aggression in physically abused and neglected children. Journal of Youth and Adolescence, 30, 769-786.
 38. Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4, 132-154.
 39. Gao, Y., Elliott, M. E., & Waters, E. (1999). Maternal attachment representations and support for three-year-olds’ secure base behavior. Paper presented at the meeting of the Society for Research in Child Development, Albuquerque.
 40. Garbarno, J., Eckenrode, J., & Bolger, K. (1997). The elusive crime of psychological maltreatment. In J. Garbarino, & J. Eckenrode (Eds), Understanding abusive families: An ecological approach to theory and practice (pp. 101–113). San Francisco: CA: Jossey–Bass.
 41. Garrusi, B., & Nakhaee, N. (2009). Validation And Reliability Of A Persian Version Of The Childhood Trauma Questionnaire. Psychological Reports 104, 509-516.
 42. Graham, C. A., & Easterbrooks, M. A. (2000). School-aged children’s vulnerability to depressive symptomatology: The role of attachment security, maternal depressive symptomatology, and economic risk. Development and Psychopathology, 12, 201–213.
 43. Greenberg, M. T., Speltz, M. L., DeKlyen, M., & Endriga, M. C. (1991). Attachment security in preschoolers with and without externalizing problems: A replication. Development and Psychopathology, 3, 413–430.
 44. Hart, S. N., Brassard, M. R., Binggeli, N. J., & Davidson, H. A. (2002). Psychological maltreatmen. In E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny, & T. A. Reid (Eds), The APSAC handbook on child maltreatment (pp. 79–103). Thousand Oaks: Sage.
 45. Hart, S. N., Brassard, M. R., & Karlson, H. C. (1996). Psychological maltreatment. In J. Brier, L. Berliner, J. A. Bulkley, C. Jenny, & T. Reid (Eds), The APSAC handbook on child maltreatment (pp. 72–89). Thousand Oaks: CA: Sage.
 46. Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.
 47. Hill, J. P., & Palmquist, W. J. (1978). Social cognition an social relations in early adolscence. International Journal of Behavioral Development, 1, 1-36.
 48. Inhelder, B., & Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood to adolescence. New York: Basic Books.
 49. Lamb, M. E., Gaensbauer, T. J., Malkin, C. M., & Schultz, L. L. (1985). The effects of child maltreatment on security of infant–adult attachment. Infant Behavior and Development, 8, 35-45.
 50. Lamb, M. E., Thompson, R. A., Gardner, W., & Charnov, E. L. (1985). Infant-mother attacliment: The origins and devclopmental significance of individiial differences in Strange Situation behavior. Hillsdale: NJ: Erlbaum.
 51. Lyons-Ruth, K., Connell, D. B., Zoll, D., & Stahl, J. (1987). Infants at social risk: Relations among infant maltreatment, maternal behavior, and infant attachment behavior. Developmental Psychology, 23(2), 223.
 52. MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., & Williams, J. (2004). Confidence limits for the indirect effect: distribution of the product and resampling methods. Multivariate Behavioral Research, 39(1), 99-128.
 53. Main, M. (2000). Attachment theory. In Kazdin (Eds), Encyclopedia of psychology. Washington DC & New York: American Psychological Association and Oxford University Press.
 54. Main, M., & Goldwyn, R. (1998). Adult attachment scoring and classification system. University of California at Berkeley: Unpublished manuscript.
 55. Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in Infancy, Childhood, and Adulthood: A Move to the Level of Representation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1-2), 66-104.
 56. McCarthy, G., & Taylor, A. (1999). Avoidant/ambivalent attachment style as amediator between abusive childhood experiences and adult relationship difficulties. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(3), 465–477.
 57. Mikaeeli, N., Shahani Yeylagh, M., Haghighi, J., & Shokrkon, H. (2007). [Investigating the prevalence of child abuse and predicting it through parent’s general health, adaptability, self-steam, and the student’s Academic performance and demographic variables among maltreated and normal middle school’s female student of Ahvaz city]. Ahvaz Journal of Psychology and Educational Sciences, 1&2, 167-194 [in Persian].
 58. Millings, A., Walsh, J., Hepper, E. G., O'Brien, M., & Howe, D. (2012). Good partner, good parent: caregiving mediates the link between romantic attachment and parenting style. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 170-180.
 59. Muller, R. T., Sicoli, L. A., & Lemieux, K. E. (2000). Relationship Between Attachment Style and Posttraumatic Stress Symptomatology Among Adults Who Report the Experience of Childhood Abuse. Journal of Traumatic Stress, 13(2), 321-332.
 60. Muris, P., Meesters, C. M., & Van Brakel, A. (2003a). Assessment of anxious rearing behaviors with a modified version of ‘‘Egna Minnen Bestra ¨ffende Uppfostran’’ Questionnaire for Children. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25, 229-237.
 61. Muris, P., Meesters, C., & Van Den Berg, S. (2003b). Internalizing and externalizing problems as correlates of self-reported attachment style and perceived parental rearing in normal adolescents. Journal of Child and Family Studies, 12, 171-183.
 62. O'Connor, M. J., Sigman, M., & Brill, N. (1987). Disorganization of attachment in relation to maternal alcohol consumption. Journal of consulting and clinical psychology, 55(6), 831.
 63. Overall, N. C., Fletcher, G. J., & Friesen, M. D. (2003). Mapping the Intimate Relationship Mind: Comparisons Between Three Models of Attachment Representations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(12), 1479-1493.
 64. Parker, G., Barrett, E. A., & Hickie, I. A. (1992). From nurture to network: Examining link between perceptions of parenting received in childhood and social bonds in adulthood. American Journal of Psychiatry, 149(7), 877-885.
 65. Parker, G., Tuoling, H., & Brown, L. (1979). Parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1-10.
 66. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731.
 67. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
 68. Roelofs, J., Meesters, C., & Muris, P. (2008). Correlates of Self-reported Attachment (In)security in Children: The Role of Parental Romantic Attachment Status and Rearing Behaviors. Journal of Child and Family Studies, 17, 555-566.
 69. Shapiro, D. L., & Levendosky, A. A. (1999). Adolescent survivors of childhood sexual abuse: the mediating role of attachment style and coping in psychological and interpersonal functioning. Child Abuse and Neglect, 23(11), 1175–1191.
 70. Sroufe, L. A. (1985). Attachment classification from the perspective of infant-caregiver relationships and infant temperament. Child Development, 56, 1-14.
 71. Sroufe, A. L., Egeland, B., & Kreutzer, T. (1990). The fate of early experience following developmental change: Longitudinal approaches to individual adaptation in childhood. Child Development, 6, 1363-1373.
 72. Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Guterman, E., Abbott, C. B., & Dawd-Noursi, S. (2005). Adolescents’ perceptions of attachments to their mothers and fathers in families with histories of domestic violence: a longitudinal perspective. Child Abuse and Neglect, 29, 853-869.
 73. Styron, T., & Janoff-Bulman, R. (1997). Childhood attachment and abuse: long-termeffects on adult attachment, depression and conflict resolution. Child Abuse and Neglect, 21, 1015-1023.
 74. Taj, F., Pourebrahim, T., Sadeghi, M. S., & Khoshkonesh, A. (2013). [The correlation of attachment styles with self-actualization in Psychotherapists in Tehran]. Journal of Career and Organization Counseling, 5(16), 28-45 [in Persian].
 75. Teti, D. M., Gelfand, D. M., Messinger, D. S., & Isabella, R. (1995). Maternal depression and the quality of early attachment: An examination of infants, preschoolers, and their mothers. Developmental psychology, 31(3), 364.
 76. Unger, J. A. M. (2004). The relationship between students’ and perception of parents’ attitudes and child sexual abuse. Unpublished master’s thesis. Winnipeg: University of Manitoba.
 77. Unger, J. A. M., & De Luca, R. V. (2014). The Relationship Between Childhood Physical Abuse and Adult Attachment Styles. Journal of Family Violence, 29, 223-234.
 78. Warren, S. L., Huston, L., Egeland, B., & Sroufe, L. A. (1997). Child and adolescent anxiety disorders and early attachment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 637–644.
 79. Zarrati, I., Amin Izadi, S. A., & Azad Falah, P. (2006). [The Relationship between emotional intelligence and attachment styles]. Advances in Cognitive Science, 8(1), 31-37 [in Persian].