ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی گری ابعاد دلبستگی ناایمن در پرستاران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی مدل رابطه بین ابعاد دلبستگی ناایمن به عنوان میانجی­ های خانواده اصلی و رضایت زناشویی در پرستاران متأهل شهر اهواز بود. این مطالعه توصیفی ـ همبستگی است. گروه نمونه شامل 198 پرستار می‌باشد که با توجه به ملاک­های ورود و خروج به روش نمونه‌گیری هدفمند ـ داوطلب از بیمارستان­های شهر اهواز برگزیده شدند و مقیاس­ های خانواده اصلی و رضایت زناشویی و پرسش‌نامه تجارب در روابط نزدیک تکمیل کردند. داده­ ها با استفاده از روش ­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین خانواده اصلی با رضایت زناشویی و همبستگی منفی و معناداری بین ابعاد دلبستگی ناایمن (اجتنابی و اضطرابی) با رضایت زناشویی وجود دارد (05/0 < p). هم‌چنین تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی با روش بارون و کنی و آزمون سوبل نشان داد که ابعاد دلبستگی ناایمن (اجتنابی و اضطرابی) میانجی­ های منفی بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Model of Relationship between Family of Origin and Marital Satisfaction with Mediator Role of Insecure Attachment Dimensions in Nurses

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Rajabi
 • Rezvan Kord Azizpour Mohammadi
 • Manoochehr Taghipoor
Department of Counseling, Faculty of Educational and Psychological, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of the current research was to evaluate the model of insecure attachment dimensions as mediators of the relationship between family of origin and marital satisfaction among married female nurses in Ahvaz. This research is a descriptive-correlational study. One hundred ninety eight married female nurses were selected based on the including and excluding criteria among volunteer nurses from hospitals of Ahvaz city, who completed the Family of Origin Scale, Marital Satisfaction Scales, and Experiences in Close Relationship Questionnaire. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and concurrent hierarchical regression analysis methods. The results of Pearson correlation showed that there were significant positive relationship between family of origin with marital satisfaction, and significant negative correlations between insecure attachment dimensions (anxious and avoidant) with marital satisfaction (p < 0.05). Also, hierarchical regression analysis by Baron and Kenny method and Sobel test showed that insecure attachment dimensions (anxious and avoidant) are negative mediators between family of origin and marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family of Origin- Attachment Dimensions- Marital Satisfaction
 1. اصلانی، خ.، صیادی، ع.، و امان‌الهی، ع. (1391). رابطه بین سبک‌های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(2)، 177-163.
 2. بیرامی، م.، فهیمی، ص.، اکبری، ا.، و امیری پیچاکلایی، ا. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و مولفه‌های تمایزیافتگی. مجله اصول بهداشت روانی، 14(1)، 77-64.
 3. بیرانوند، ح.، عزیزی، ا.، و دهقان منشادی، س. م. (1395). بررسی همبستگی سبک‌های دلبستگی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در معلمان زن متأهل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(135)، 152-149.
 4. پناغی، ل.، ملکی، ق.، ذبیح‌زاده، ع.، پشت مشهدی، م.، و سلطانی‌نژاد، ز. (1392). روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(4)، 313-305.
 5. تیموری آسفیچی، ع.، غلامعلی لواسانی، م.، و بخشایش، ع. (1391). پیش ‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(4)، 463-441.
 6. حسینیان، س.، یزدی، س. م.، و جاسبی، م. (1386). رابطه بین سطح سلامت خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان دبیر آموزش و پرورش شهرستان کرج. پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، 3(1)، 76-63.
 7. حسینی، س. م.، نظری، ع. م.، رسولی، م.، شاکرمی، م.، و حسینی، م. (1393). رابطه سلامت خانواده اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 8(32)، 76-67.
 8. دیباجی فروشانی، ف. س.، امامی‌پور، س.، و محمودی، غ. (1388). رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایت زناشویی زنان. مجله اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، 3(11)، 101-87.
 9. رجبی، غ. (1388). ساختار عاملی مقیاس رضایت زناشویی در کارکنان متأهل دانشگاه شهید چمران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 15(4)، 358-351.
 10. زرندی، ع.، رمضانی، و. ا.، و جواهری کامل، ع. (1389). بررسی رابطه بین ترکیب سبک دلبستگی زوج‌ها و رضایت زناشویی. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 35، 147-133.
 11. صیدی، م. س.، فلاح تفتی، ا.، صادقی، م. ا.، و رضایی، خ. (1392). نقش سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده. فصلنامه نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، 2(1)، 47-39.
 12. علیزاده‌فرد، س.، محمدنیا، م.، و زیمباردو ف. ج. (1395). مدل رابطه ابعاد چشم‌انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان‌شناختی. فصلنامه خانواده پژوهی، 12(2)، 214-197.
 13. فرحبخش، ک. (1390). همبستگی بین خانواده اصلی ادراک شده و خصوصیات خانواده هسته‌ای و رابطه آن با تعارض زناشویی. مجله فرهنگ روان درمانی و مشاوره، 6(2)، 60-35.
 14. کرلینجر، اف. ان.، و پدهازور، ای. جی. (1973). رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری، ترجمه ح. سرایی (1366). جلد اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 15. متدین، م.، آسایش، م.، و افتخاری، م. (1390). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل. دومین همایش ملی روانشناسی-روانشناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت.
 16. مختاری، م.، احمدی، س.، و حجتی‌نیا، م. (1395). رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، 12(4)، 574-555.
 17. Alizadehfard, S., Mohamadnia, M., & Zimbardo, F. G. (2016). [The Model of Relationship between Time Perspective Dimensions and Marital Satisfaction with Considering the Mediative Role of Psychological Wellbeing]. Journal of Family Research, 12(2), 197-214 [in Persian].
 18. Aslani, K., Sayadi, A., & Amanolahi, A. (2012). [The relationship between attachment styles with family functioning and general health]. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2(2), 163-177 [in Persian].
 19. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality Social Psychological, 51(6), 1173- 1182.
 20. Beyrami, M., Fahimi, S., Akbari, E., & Amiri Pichakalayi, A. (2012). [Predicting marital satisfaction based on attachment styles and self-differentiation components]. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14(1), 64-77 [in Persian].
 21. Beyranvand, H., Azizi, A., & Dehghan Menshadi, S. M. (2016). [Investigating the Correlation between attachment styles and spiritual intelligence with marital satisfaction among married female teachers]. Journal of Medical Sciences University of Mazandaran, 26(135), 149-152 [in Persian].
 22. Botha, A., Van Den Berg, H. S., & Venter, C. A. V. (2009). The relationship between family-of-origin and marital satisfy action. Journal of Interdisciplinary Health Science, 14(1), 441-447.
 23. Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A., Simpson & W. S., Rholes (Eds.), Attachment Theory and Close Relationships. (pp. 46–76). New York: Guilford.
 24. Brown, M. D., Larson, J. H., Harper, J. M., & Holman, T. B. (2015). Family-of-Origin experience and emotional health as predictors of relationship self-regulation in marriage: Predictors of relationship self-regulation. Journal of Family Therapy, 38(3), 1-20.
 25. Buboltz, W. C., Johnson, P. M., & Woller, K. M. (2003). Psychological reactance in college students, family of origin predictors. Journal of Counseling and Development, 81(1), 311-317.
 26. Capps, S., Searight, H. R, Russo, J. R., Temple, L., & Rogers, B. (1993). The family-of-origin scale: Discriminant validity with adult children of alcoholics. The American Journal of Family Therapy, 21(10), 274-277.
 27. Corcoran, K., & Fischer, J. (2000). Measures for clinical practice: A sourcebook. Vol 1. Couples, families, and children. 3rd Ed. New York, NY: The Free Press.
 28. Creasey, G., & Hesson-Mc Innus, M. (2001). Affective responses, cognitive appraisals, and conflict tactics in late adolescent romantic relationships associations with attachment orientation. Journal of Counseling Psychology, 48(6), 85-96.
 29. DeMoss, Y. (2004). Brief interventions and resiliency in couples. Doctoral Thesis, Northcentral University, Prescott, Arizona.
 30. Dennison, R. P., Koerner, S. S., & Segrin, C. (2014). A dyadic examination of family-of-origin influence on newlyweds' marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 28(3), 429-435.
 31. Dibaji Forushani, F. S., Emamipour, S., & Mahmoudi, Gh. (2009). [The relationship between attachment styles and conflict resolution ptterns with women’s marital satisfaction]. Journal of Andisheh va Raftar (Applied Psychology), 3(11), 87-101 [in Persian].
 32. Egeci, I. S., & Gencoz, T. (2013). The Effects of Attachment Styles, Problem-Solving Skills, and Communication Skills on Relationship Satisfaction. Social and Behavioral Sciences, 30(8), 2324-2329.
 33. Falcke, D., Wagner, A., & Mosmann, C. P. (2008). The relationship between family of origin and marital adjustment for couple in Brazil. Journal of Family Psychotherapy, 19(2), 170-186.
 34. Farahbakhsh, K. (2011). [The Correlation between perceived characteristics of family of origin and current family and their relation with marital conflict]. Journal of Culture Counseling, 6(2), 35-60 [in Persian].
 35. Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78(10), 350-365.
 36. Gavin, L. A., & Wamboldt, F. S. (1992). A reconsideration of the family of origin scale. Journal of Marital & Family Therapy, 18(7), 179-188.
 37. Ghezelseflo, M., Jazayeri, R., Bahrmi, F., & Mohammadi Fesharaki, R. (2016). The role of relational maintenance behavior and attachment styles in predicting marital commitment. Asian Social Science, 12(9), 223-229.
 38. Ghoroghi, S., Aishah Hassan, S., & Baba, M. (2012). Function of family of origin experiences and marital adjustment among married Iranian students of University Putra Malaysia. International Journal of Psychological Studies, 4(3), 94-103.
 39. Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. (2001). Can skill training prevent relationship problems in at risk couple? Four-year effect of a behavioral relationship education program. Journal of Family Psychology, 15(9), 750-768.
 40. Hosini, S. M., Nazari, A. M., Rasooli, M., Shakarami, M., & Hosini, M., (2014). [The relationship of main family health and marital intimacy: Evaluating the mediating role of constructive and non-constructive conflict resolution styles]. Journal of Clinical Psychology Andishe va Raftar, 8(32), 67-89 [in Persian].
 41. Hosseinian, S., Yazdi, S. M., & Jasbi, M. (2007). [Relationship between the level of family of origin’s health and marital satisfaction among married female school teachers of Karaj County]. Journal of Educational and Psychological Research, 3(1), 63-76 [in Persian].
 42. Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W., & Fine, M. (1985). A family of origin scale. Journal of Marital & Family Therapy, 11(2), 287-297.
 43. Jang, S. W., Chung, H. J., & Lee, J. Y. (2011). The influence of family-of-origin experiences on marital intimacy. Journal of Family Relations, 15, 93–111.
 44. Johnson, K. R. (2012). Adult Attachment, Social Comparison, Romantic Relationship Experience, and Well-Being. Doctoral Thesis, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland.
 45. Kamel Abbasi, A. R., Tabatabaei, S. M., Aghamohammadiyan, S., & Karshki, H. (in press). Relationship of attachment styles and emotional intelligence with marital satisfaction. Iranian Journal of Psychiatric and Behavioral Sciences.
 46. Karantzas, G. C., Feeny, J. A., & Wilkinson, R. (2010). Is less many? Confirmatory factor analysis of the attachment style questionnaire. Journal of Social and Personal Relationships, 71(6), 749-780.
 47. Kerlinger, F. N., & Pedhazer, E. J. (1973). Multivariate regression in behavioral research (H. Soraiy, Trans.). Vol 1. Tehran: Daneshgahi Press Center [in Persian].
 48. Lopez, F. G., & Gormley, B. (2002). Stability and change in adult attachment style over the first-year college transition: Relations to self-confidence, coping, and distress patterns. Journal of Counseling Psychology, 49(10), 366–364.
 49. Lopez, F. G., Mauricio, A. M., Gormley, B., Simko, T., & Berger, E. (2001). Adult attachment orientations and college student distress: The mediating role of problem coping styles. Journal of Counseling & Development, 79(1), 459–464.
 50. Lopez, F. G., Mitchell, P., & Gormley, B. (2002). Adult attachment and college student distress: Test of a mediational model. Journal of Counseling Psychology, 49(1), 460–467.
 51. Markman, H. J., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Ragan, E. P., & Whitton, S. W. (2010). The premarital communication roots of marital distress and divorce: The first five years of marriage. Journal of Family Psychology, 24(3), 289-298.
 52. Mohammadi, K., Samavi, A., & Ghazavi, Z. (2016). The Relationship between Attachment Styles and Lifestyle with Marital Satisfaction. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(4), 238-239.
 53. Mokhtari, M., Ahmadi, S., & Hojatinia, M. (2016). [Marital satisfaction and its relationship with couples' cultural capital]. Journal of Family Research, 12(4), 555-575 [in Persian].
 54. Moos, R., & Moos, B. (1986). Family Environment Scale Manual. 2nd Ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 55. Motadayen, M., Asayesh, M. H., & Eftekhari, M. (2011). The relationship of attachment styles and marital satisfaction among married college students. The National Conference on Family Psychology-Psychology, Islamic Azad University of Shiraz, Shiraz.
 56. Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family of origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Social and Behavioral Sciences, 33(1), 90-94.
 57. Niedermeier, C. L., Searight, H. R., Handal, P. J., Manley, C. M., & Brown, N. Y. (1995). Perceived family functioning among adolescent psychiatric inpatients: validity of the Family-of-origin Scale. Child Psychiatry and Human Development, 25(6), 253-265.
 58. Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long terms marriage: A phenomenological study. Doctoral Thesis, Liberty University, Virginia.
 59. Panaghi, L., Maleki, Q., Zabihzadeh, A., PoshtMashhadi, M., & Soltani Nejad, Z. (2013). [Validity, reliability, and factorial structure of Experiences in Close Relationships (ECR) Scale]. Journal of Iranian Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4), 305-313 [in Persian].
 60. Raeisipoor, Z. (2013). Relationships between married adults' attachment styles and sexual and relationship satisfaction. Journal of Educational and Management Studies, 3(4), 514-519.
 61. Rajabi, G. R. (2010). [Factorial structure of Marital Satisfaction Scale in married staff Members of Shahid Chamran University]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(4), 351-358 [in Persian].
 62. Ryan, B. A., Kawash, G. F., Fine, M., & Powel, B. (1994). The Family of Origin Scale: A construct validation study. Contemporary Family Therapy, 16(4), 145-159.
 63. Seydi, M. S., Falahati Tafti, S., Sadeqi, M. S., & Rezaie, Kh. (2013). [Role of attachment style and marital adjustment on families' hardiness]. Journal of Nasim Tandorosti, Faculty of Medical Sciences of Islamic Azad University, Sari Branch, 2(1), 39-47 [in Persian].
 64. Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual Differences Research, 6(8), 13-25.
 65. Spanier, G. B. (1989). Dyadic Adjustment Scale (DAS) Mannual. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.
 66. Sprecher, S., Wenzel, A., & Harvey, J. (2008). Handbook of relationship initiation. New York: Taylor & Francis group.
 67. Stutzman, S. V., Bean, R. A., Miller, R. B., Randalld, D., Feinaur, L. L., Porter, C. L., & Moore, A. (2011). Marital conflict and adolescent outcomes; A cross-ethnic group comparison of Latino and European American youth. Children & Youth Services Review, 33(5), 663-668.
 68. Teimoori Asfichi, A., Qolamali Lavasani, M., & Bakhshayesh, A. R. (2012). [Predicting marital satisfaction on the basis of attachment styles and differentiation of self]. Journal of Family Research, 8(4), 441-463 [in Persian].
 69. Vogel, D. L., & Wei, M. (2005). Adult attachment and help-seeking intent: The mediating roles of psychological distress and perceived social support. Journal of Counseling Psychology, 52(9), 347–357.
 70. Wei, M., Mallinckrodt, B., Russell, D. W., & Abraham, T. W. (2004). Maladaptive perfectionism as a mediator and moderator between attachment and negative mood. Journal of Counseling Psychology, 51(8), 201–212.
 71. Whitton, S. W. (2008). Prospective associations from family– of–origin interaction to adult marital interact1ions and relationship adjustment. Journal of Family Psychology, 22(2), 1274-1286.
 72. Yedirir, S., & Hamarta, E. (2015). Emotional expression and spousal support as predictors of marital satisfaction: The case of Turkey. Educational Sciences Theory & Practice, 15(6), 1549-1558.
 73. Zarandi, A., Ramezani, V. A., & Javahery Kamel, A. (2010). [Investigating the relationship between couples' attachment styles and marital satisfaction]. Journal of Counseling Research, 35, 133-147 [in Persian].