خشونت علیه همسر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده، یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 انستیتو روانپزشکی تهران

3 روانپزشک

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه­ های زنان قربانی خشونت و بررسی عوامل خطر و محافظت­ کننده از آن صورت گرفته است. این بررسی یک مطالعه کیفی می­ باشد که با برگزاری دو جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 9 الی 10 نفر از زنان قربانی خشونت همسر از مناطق جنوب و جنوب شرقی تهران در هر جلسه برگزار گردید. داده­ ها، مطالعه ثبت و ضبط گردیدند سپس کدبندی شدند و نتایج استخراج شد. یافته­ ها نشان دادند که زنان قربانی خشونت با هر سه جنبه خشونت یعنی عاطفی، جنسی و جسمی آشنایی داشتند و خشونت عاطفی را از سایر جنبه­ های خشونت مهم­تر می­ دانستند. به نظر ایشان، زنان قربانی خشونت بیشتر زنانی با اعتماد به نفس پایین، بدون حمایت اجتماعی و خانوادگی هستند و از شرایط بعد از طلاق می ­ترسند. این زنان بیشترین منبع حمایتی را قوانین می­ دانستند که در حال حاضر نقش قوانین را در حمایت از زنان کم­رنگ می­ دانستند. در نتیجه همسرآزاری یک پدیده چند بعدی است که برای حل آن نمی ­توان فقط به یک بعد پرداخت، هر چند که اصلاح و اجرای قوانین بیش از همه ابعاد در کمک به این زنان نقش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. قهاری، شهربانو؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ یوسفی، حمید (1384). بررسی میزان فراوانی همسرآزاری در دانشجویان دانشگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال پانزدهم، شماره 50، ویژه بهمن و اسفند.
 2. صلصالی، مهوش؛ پرویز، سرور؛ ادیب حاج باقری، محسن (1382). روش‌های تحقیق کیفی. چاپ اول، انتشارات بشری.
 3. Ahmed, A. M. & Elmardi, A. E. (2005).A study of domestic violence among women attending a medical center in Sudan. East Medditerrane Health Journal, 11(1-2),164-74.
 4. Buken, N. & sahinoglu, S. (2006). Violence against women in Turkey and the role of women physician. Nurse Ethics, 13(2), 197-205.
 5. Clark, D.W. (2001). Domestic violence screening, policies, and procedures in Indian health service facilities. Journal of American Board Family Practice,14 (4), 252-8
 6. Ellsberg, M. (1999). Domestic violence and emotional distress among Nicaraguan women. Journal of American psychologist, 54(1), 30-36.
 7. Fawole, O. I., Aderonmu, A. L., L. & Fawole A. O. (2005) Intimate partner abuse: wife beating among civil servants in Ibadan, Nigeria. African Journal Report Health, 9(2), 54-64.
 8. Fiebert, M. S. & Gonzalez, D. M. (1997). College women who initiate assaults on their male partners and the reasons offered for such behavior. Psychological Report, 80(2), 583-90.
 9. Follingstad, D. R., Bradly, R. C., Laughlin, J. H. & Buker, L. (1999). Risk factors and correlates of dating violence in college samples. Violence victims, 14(4), 365-80.
 10. Fowcett, C. (1999). Changing community response to wife abuse. Journal of American Psychologist, 54 (1),40-48.
 11. Jeyasslan, L., sadowski, L. S., Kumar, S., Hassan, F., Ramiro, L., vizcarra, B. (2004). World studies of abuse in the family environment risk factors for physical intimate partner violence. Control saf prompt, Jun. 11(2),117-24.
 12. Gotner E. T., Gollan J. K. & Jackobson N. S. (1997). The psychological aspects of perpetrators of domestic violence and their relationship with the victims. Journal of psychiatric clinics of North American, 20(2), 35-43.
 13. Horne, S. (1999). Domestic violence in Russia. Journal of American of Psychologist, 54(1), 55-59.
 14. Kozu, J. (1990). Domestic violence in Japan. Journal of American psychologist, 54(1), 50-53.
 15. Kramer, A., Lorenzon, D. & Mueller, G. (2004). Prevalence of Intimate partner violence and health implications for women using emergency department and primary care clinics, Women’s Health Issues. 14(1), 19-29.
 16. Lunderberg, K., Smith, S. M., Penn, C. E. & Ward, D. B. (2004). A comparison of nonviolent, psychologically violent and physically violent make college dater. Journal of interpersonal violence, 19(10), 119-200.
 17. Mc Whirter, P. T. (1999). Domestic violence in Chile. Journal of American, Psychologist, 54(1), 37-39.
 18. Naved, R. T. & Persson, L. A. (2005). Factors associated with spousal physical violence against women in Bangladesh. Stud fam plan, 36(4), 289-300.
 19. Odjinrin, O. (1995). Wife battering in Negeria. International Journal of Gyaecology Obstet., 41(2), 159-64.
 20. Pop, H. (2003). Violence and verbal aggression in young people in intimate relationships, Tidsskr Nor Laegeforen. 14,123, 2016- 20.
 21. Richardson, J. Coid, J. Petruckchritch, A., Chung, W. Moory, S. & Felder, G. (2002). Identifying domestic violence: cross sectional study in primary care. British Medical Journal,Feb2. 324, 274.
 22. Schumacher, J. A., Feldbaue, S., Kohnormy, M. & Smith, S. (2001). Risk factors for female partner physical abuse. Journal of aggression and violent behavior, G: 281-352.
 23. Walker, L. E. (1999). Psychology of domestic violence around the world. Journal of American psychologist, 54(1), 21-28.
 24. Walker, R., Staton, M. & Laundered, C. (2002). Substance use and intimate violence among incarcerated males. Journal of family violence, 16(2), 93-114.
 25. Wenzel, S. L., Tucker, J. S., Elliot, M. N., Marshall, G. N. & Williamson, S. L. (2004). Physical violence against impoverished women: A longitudinal analysis of risk and protective factors. Women Health Issues,14(5), 144-154.
 26. Yang, M.S., Yong, M. J. & Chou, F. H. Yang, H. M., Wie, S. L. & Line, J. R. (2006). Physical abuse against pregnant people in Taiwan: prevalence and risk factors. International Journal of Nursing student, 43(9), 21-7.