مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی تاثیرگذار بر سبک زندگی سالمندان شهر تهران مورد مطالعه (سالمندان حاضر در پارک‌های شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه ازاد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه و شناخت جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی تاثیرگذار بر سبک زندگی سالمندان شهر تهران است. روش مورد استفاده کمی و پیمایش است بدین لحاظ جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سالمندانی است که در سال 1397 در پارک‌های شهر تهران حضور داشتند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران به دست آمد که در این فرمول با جمعیت 1385540 نفر و با پیش‌بینی خطای برآورد 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک زندگی و پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عوامل اجتماعی- فرهنگی با در نظر گرفتن متغیرهایی چون ارتقاء برنامه‌ها در رسانه‌ها 560/0 درصد، هویت قومی 113/0 درصد، اعتقاد به انجام آداب و رسوم 195/0 درصد، پایبندی به آیین‌ها و مذهب 195/0- رصد و پایگاه اجتماعی- اقتصادی 0930/0 درصد بر سبک زندگی سالمندان اثر گذار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد برنامه رسانه‌ها بیشترین تأثیر و آیین‌ها و مذهب کمترین تأثیر در سبک سالمندان تهرانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. خاوشی، نعیمه، طل، آذر، شجاعی زاده، داوود، شمشیری، احمدرضا (1393). تأثیر مداخله آموزشی بر سبک زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی، مجله آموزش پرستاری، دوره 3، شماره 4.
 2. سیف زاده، علی. (1395). سبک زندگی سالمندان شهر آذرشهر و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پیشگیری و سلامت، 2(3)؛ 56-33
 3. شیخی، محمد تقی (1389). جامعه شناسی سالمندی، تهران: نشر حریر، چاپ اول.
 4. قریشی، فرید (1394). مروری بر تأثیر کیفیت زندگی در سلامت سالمندان ایران، اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی.
 5. زارع، بیژن؛ کاوه فیروز، زنیب؛ سلطانی، محمدرسول. (1394). عوامل جمعیتی-اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4(1)؛ 119-144
 6. عیسی لو، شهاب الدین؛ جمعه پور، محمود؛ خاکساری رفسنجانی، علی. (1394). نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری مورد شناسی (خیابان‌های مرکزی شهر قم). پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 2(6)؛ 39-1
 7. لعلی، محسن؛ عابدی، احمد؛ کجباف، محمدباقر. (1391). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سبک زندگی. پژوهش‌های روانشناختی، 15(1)؛ 64-83
 8. میرزایی، محمد؛ کاوه فیروز، زینب. (1388). کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و مشارکت در فعالیت‌‌های اجتماعی آنها با تاکید بر جنس. فصلنامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 4(8)؛ 148-123
 9. نعمتی، داریوش؛ آقابخش، حبیب. (1392). تهران شهر دوستدار سالمند، گام‌های آغازین تحقق نخستین پایتخت سالمندی جهان (به مناسبت سال سالمند). پژوهش اجتماعی، 6(18)؛ 44-15
 10. نویدنیا، منیژه (1393). بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی (تحقیقی در شهر تهران)، خلخال: فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، سال 11، شماره 41.
 11. Del Bono, E, Sala, E. Hancock, R. Gunnell, C. & Parisi, L. (2013) Gender, Older People and Social Exclution. A Genderd Review and Secondary Analysis of the Data, ISER Working Paper 2007-13, Colchester: University of Essex, pp 1-105
 12. Muhli, U. (2010) "Accounts of Professional and Institutional Tension in the Context of Swedish Elderly Care", Journal of Aging Studies, No. 24, p 47-56
 13. Kimberly S, and Goldman N. (2014), "Socioeconomic differences in health among older adults in Mexico", Elsevier Social Science & Medicine, No 65: 1372–1385